KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Statut KIS Středočeského kraje platný od 17.5.2005 do 26.6.2011.

08/06/05

Statut KIS Středočeského kraje, o.p.s.

 

 

STATUT

 

 

 

 

KRAJSKÉHO  INFORMAČNÍHO 

 

STŘEDISKA STŘEDOČESKÉHO

 

KRAJE, o.p.s.

 

 

 

I.

 

Úvodní ustanovení

 

 

1)            Krajské informační středisko Středočeského kraje o.p.s. (dále jen KIS) je samosprávným nestátním sdružením, zřízeným dle zákona č. 248/1995Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 208/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb a zákona č. 437/2003 Sb.

2)            Posláním společnosti je poskytování informací a poradenství se zaměřením na problematiku zemědělství a rozvoje venkova, podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství, lesnictví a venkovských mikroregionů, pořádání seminářů, kurzů a školení.

3)            KIS je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Sídlem KIS je Příbram.

 

II.

 

Působnost a úkoly společnosti

 

 

1)      KIS poskytuje v souladu se statutem informační servis zemědělským podnikatelům či místním akčním skupinám v působnosti Středočeského kraje

2)      Vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním

3)      KIS poskytuje  informace (v souladu s oborovou klasifikací ekonomických činností 91.11) se zaměřením na problematiku zemědělství a rozvoje venkova , přenosem od centrálních orgánů ČR, Krajského úřadu v Praze, Ministerstva zemědělství, Zemědělské agentury a Pozemkového úřadu v Příbrami a od Ústavu zemědělských a potravinářských informací Praha, a to různými způsoby, nediskriminačně všem cílovým skupinám ve Středočeském kraji, tzn. zemědělským podnikatelům a jejich profesním sdružení v kraji, regionálním iniciativám rozvoje venkova i lokálním samosprávám v kraji a nestátním neziskovým organizacím s rezortním (zemědělství a venkov) zaměřením působícím ve Středočeském kraji (dále jen cílové skupiny).

4)      Poskytování informací zahrnuje plošný a cílený přenos informací k cílovým skupinám včetně vytvoření zpětné informační vazby, a to za účelem napomáhat k realizaci cílů společné zemědělské politiky a venkovského rozvoje a k aplikaci zákonných požadavků zásad správné zemědělské praxe.

5)      KIS šíří informace všem cílovým skupinám v kraji za účelem zprostředkování jejich kontaktů na zemědělské státní a akreditované poradce v registru Mze ČR.

6)      KIS šíří informace na základě spolupráce s akčními skupinami,  se zemědělskými školami a výzkumnými ústavy a s informačními středisky v ostatních krajích, a to za účelem zlepšení informovanosti cílových skupin v kraji o posledních poznatcích v oblasti vědy a výzkumu a o aktivitách zemědělských škol a výzkumných ústavů v kraji.

7)      KIS zabezpečuje plnění úkolů svými orgány prostřednictvím úřadu KIS. Využívá služeb a zprostředkovává spolupráci s odbornými institucemi.

 

 

III.

 

Orgány  KIS

 

 

     1)      KIS má tyto orgány:

a)              správní radu

b)              předsedu a místopředsedu správní rady

c)              dozorčí radu

 

      2)     Členství v těchto orgánech je nezastupitelné

 

3)         Statutárním orgánem společnosti je správní rada

4)            Správní rada má 6 členů

5)            Členové správní rady musí být bezúhonní, způsobilí k právním úkonům a nejsou s touto  obecně prospěšnou společností v pracovněprávním vztahu nebo v jiném obdobném vztahu. 

6)            Členům správní a dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Lze poskytovat  pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.

7)            Funkční období správní rady je tříleté.

   Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období.  

   Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět  jejím členem   

   nejdříve po  uplynutí jednoho roku.

   Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání    

   správní rady. Předseda  zastupuje společnost navenek a jedná jejím jménem. V době  

   nepřítomnosti zastupuje předsedu  místopředseda nebo jiný člen správní rady  

   pověřený zastupováním  předsedou.

   Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Usnášení schopná   

   správní rada je tehdy, pokud je přítomna nadpoloviční většina, k rozhodnutí je třeba  

   souhlasu většiny  přítomných členů.

       8)     Správní radu jmenují zakladatelé.

                Členství ve správní radě zaniká:

a)        uplynutím funkčního období

b)        úmrtím

c)        odstoupením

d)        odvoláním 

 

      9)   Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni nový     

      členové  zakladatelem.  

 

     10)  Do působnosti správní rady náleží

a)            Vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti statut, který se podrobněji 

         upraví  vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti. Údaje ve statutu  musí    

         být v souladu  s údaji v zakládací listině.

b)            Schvalování změn zakládací listiny v souladu se zákonem 248/1995 Sbírky

c)            Rozhodovat o zrušení společnosti a určit o.p.s., které nabídne likvidační zůstatek

d)            Dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena

e)            Schvalovat rozpočet, jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost

f)              Schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu

g)            Rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností o.p.s. nad rámec vymezený  v zakládací listině

h)            Jmenovat a odvolávat ředitele KIS, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu

 

11)    Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 

Po prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména jedné třetiny     

členů, jejíchž  funkční období skončí po roce , a jedné třetiny členů, jejichž  

funkční období skončí po dvou letech.

  

Dozorčí rada

 

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem

2) Dozorčí rada je tříčlenná. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí   

     jednání.

3) První dozorčí radu jmenuje zakladatel.

4) Dozorčí rada přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu

5) Dozorčí rada nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své  

    kontrolní  činnosti

6) Dozorčí rada dohlíží na to, že KIS vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou

7) Dozorčí rada je oprávněna podávat správní radě návrh na odvolání ředitele, nahlížet do   

    účetních  knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, svolat mimořádné  

    jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti

8) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim být uděleno  

    slovo,  pokud o ně požádají.

9) Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací   

    listiny  nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti   

    KISu.

 

 

IV.

 

Úřad

 

 

Ředitel

 

1)  Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná

2)  Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se   

      jednání správní rady s hlasem poradním

3)  Ředitel společnosti je ke společnosti v pracovně právním poměru.

4)  Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti a je povinen  nejméně čtyřikrát ročně, na 

      zasedání správní rady informovat správní radu písemně o činnosti společnosti.

5)  Ředitel společnosti má hmotnou odpovědnost.

 

 

V.

 

Právní úkony

 

 

1)      Statutárním orgánem, který je oprávněný v občanskoprávních a jiných právních vztazích jednat jménem společnosti ve všech věcech je předseda.

2)      Ředitel jedná jménem společnosti ve věcech týkajících se činnosti úřadu společnosti určené  statutem a usnesení orgánů společnosti.

 

 

VI.

 

Hospodaření společnosti

 

 

1. Společnost hospodaří podle ročního rozpočtu, který schvaluje správní rada v I.Q roku.

 

2. Příjmy společnosti tvoří dotace od MZe, dotace od Středočeského kraje a jiné.

 

3. Společnost samostatně spravuje svůj majetek.

 

 

VII.

 

Závěrečná ustanovení

 

 

Statut byl schválen na schůzi správní a dozorčí rady dne 17.5.2005.

 

  

 

předseda správní rady                                                        předseda dozorčí rady

ing. Jiří Neudörfl                                                                     ing.Straka

 

 

  

V Příbrami dne 1.4.2005.