KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nová povinnost od 1. 1. 2006 – odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.

10/11/05

Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči

Ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči vyplývá, že fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské činnosti přípravky přímo aplikuje nebo skladuje, prodává spotřebitelům či poskytuje poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků, musí mít tuto odbornou způsobilost sama nebo zajišťuje výkon uvedených činností prostřednictvím odborně způsobilé fyzické osoby, která je u ní v zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním vztahu.


Odborně způsobilou osobu  je rostlinolékař, který splňuje kvalifikační požadavky podle § 82 odst. 2. zákona č. 326/2005 Sb. Získat odbornou způsobilost pro zacházení  s přípravky  je pro většinu ostatních osob možné podle § 86  odst.  2  výše uvedeného zákona, na základě úspěšně vykonané zkoušky před komisí. Povinnost absolvovat  před  zkouškou odborný kurz  mají pouze zájemci se základním vzděláním a se středním vzděláním a středním vzděláním s výučním listem. Účast v těchto kurzech není vyloučena  ani pro další zájemce. Ministerstvo zemědělství pověřilo konáním kurzů pro přípravu na zkoušku 12 subjektů. Seznam subjektů, u kterých je možno se přihlásit k přípravnému kurzu je uveden na stránkách MZe, www.mze.cz  v oddíle – Další aktivity, část – Věda, výzkum, vzdělávání. Současně s kurzy jsou připravována i kratší školení k uvedené problematice.


 Žádost o provedení zkoušky se podává na obvodních odděleních Státní rostlinolékařské služby (SRS), kde jsou k dispozici i studijní materiály a informace o pořádaných vzdělávacích aktivitách. Kontakt na obvodní oddělení SRS naleznete na stránkách www.srs.cz .


Platnost ustanovení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky pro ochranu rostlin nabývá účinnosti od 1.1. 2006.Vzhledem k tomuto  termínu je třeba zahájit přípravu  již v současné době, aby byla zajišťována chemická ochrana rostlin s odborně připravenými lidmi, kteří budou dodržovat  zásady správné aplikace přípravků se zřetelem k ochraně jednotlivých složek životního prostředí.

Zařazeno v Aktuálně