KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Shrnutí změn AEO pro rok 2006

24/04/06

Změny v žádostech a poskytování dotací na agroenvironmentální opatření


 1. Umožnění navyšování výměry u titulů Trvale podmáčené a rašelinné louky a Ptačí lokality na travních porostech v rámci kvóty 25%. ( § 5 odst. 1). Tyto dva tituly byly přesunuty z první skupiny titulů (kde je nutné při navýšení výměry podat novou žádost a ta se posuzuje zcela samostatně od již zařazené výměry) do skupiny druhé (kde je tolerováno navýšení o 25% výměry zařazené do opatření v prvním roce). TATO SKUTEČNOST BUDE PROMÍTNUTA DO PŘEDTISKŮ PRO ŽÁDOSTI O ZMĚNU ZAŘAZENÍ.

 2. Zavedení nového bezsankčního důvodu pro snížení zařazené výměry, a to „zřízení stavby ve veřejném zájmu“, v souladu se stavebním zákonem č. 50/1976 Sb. (§ 5 odst. 5). Nově je možné, aby žadatel v případě, že přestane užívat pozemek z důvodu zřízení stavby ve veřejném zájmu, nevracel poskytnuté dotace na tento pozemek v rámci příslušného pětiletého období. Tento pardon není procenticky omezován, stejně jako tomu je v případě pozemkových úprav. Podmínkou, ale je, aby žadatel prokázal, že přišel o právní důvod užívání a že příčinou toho bylo zřízení stavby ve veřejném zájmu.

 3. Do skupiny odůvodnitelných případů, kdy lze provést první seč až po 15. 7. se nově vložily 3 podmínky: a) skutečnost, kdy v období 45 kalendářních dnů před uvedeným termínem pro provedení seče se v místě podnikání žadatele nevyskytovala 3 období sedmi po sobě jdoucích dnů beze srážek, žadatel v takovém případě dokončí provedení seče do 15 dnů po uvedeném termínu, b) souhlas příslušného orgánu přírody s odložením seče s ohledem na zachování přírodních stanovišť, popřípadě s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů, c) výskyt hnízdiště chřástala polního na příslušném půdním bloku vymezeném MZe v LPIS.

 4. V podopatření Ekologické zemědělství umožnění systému rotace plodin na orné půdě v rámci tohoto podopatření. Intenzita ekologického chovu skotu, ovcí, koz a koní se musí pohybovat v rozmezí nejméně 0,2 VDJ na ha každého travního porostu obhospodařovaného v systému EZ a evidovaného v LPIS, nejvýše však 1,5 VDJ na každý ha zemědělské půdy obhospodařovaný žadatelem v systému EZ a evidovaný v LPIS. (Původně byl horní limit intenzity vztažen jen k výměře travních porostů, což omezovalo některé ekologické chovatele pasoucí zvířata v sadech nebo vytvářející krmnou základnu z krmných plodin na orné půdě).

 5. V rámci podopatření Ekologické zemědělství dále došlo ke zmírnění sankce za nedodržení intenzity ekologického chovu hospodářských zvířat. Sankce za opakované nedodržení intenzity v průběhu 5letého období v podobě vyřazení žadatele z opatření EZ a vratku poskytnuté dotace na EZ v průběhu tohoto 5letého období byla zrušena. V případě porušení (i opakovaném) intenzity se dotace neposkytne pouze na travní porosty  v EZ a na ostatní kultury bude dotace poskytnuta.

 6. V podopatření Ekologické zemědělství a podopatření Ošetřování travních porostů se nahrazuje povinnost předkládat „čestné prohlášení o stavu chovaných koní“ povinností předložit „kopii registru koní v hospodářství“. Rovněž dochází ke zmírnění sankcí při nedodržení této podmínky. Pokud žadatel nepředloží kopii registru koní do 15. září, dotace se sníží o 25%, a to jak v rámci opatření ekologické zemědělství, tak u v rámci opatření ošetřování travních porostů.

 7. Do přílohy č. 4 “Speciální byliny a zelenina pěstované v systému ekologického zemědělství  na orné půdě pro účely podopatření ekologické zemědělství“ se doplňuje bylina „Maralí kořen“.

 8. V podopatření Ošetřování travních porostů dochází k drobné úpravě při zařazování půdních bloků do nadstavbových managementů, nachází-li se na území I. zóny ZCHÚ. Tato změna se vztahuje jen na nově zařazované půdní bloky! Nově žadatel musí zařadit do některého z nadstavbových managementů jen ty bloky, jejichž výměra  na území 1. zóny ZCHÚ činí nejméně 0,25 ha nebo nachází-li se půdní blok na území I. zóny ZCHÚ alespoň z 50% své plochy. 

 9. V rámci podopatření Ošetřování travních porostů je nově ošetřen souběh s programy Péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. Půdní bloky nebo jejich části, na kterých žadatel uplatňuje kosení nebo pastvu  rámci programů PPK, nezařazuje do opatření ošetřování travních porostů, avšak může je mít nadále evidované s kulturou T v LPIS a pobírat na ně jiné dotace (LFA, SAPS). 

 10. V případě provedení obnovy travního porostu za účelem jeho zúrodnění žadatel zajistí, aby nejpozději do 30. června kalendářního roku se na příslušném pozemku nacházel souvislý travní porost a byla sklizena případná plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu.
  Provádění obnovy travního porostu oznámí žadatel Fondu do 20 kalendářních dnů ode dne jejího zahájení.

 11. V rámci opatření ošetřování travních porostů se nově připouští aplikace kejdy skotu na pastviny.

 12. U titulů Zatravňování orné půdy a Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách se zmírňují podmínky kladené na dokladování kvality použité travní směsi. Lhůta, dokdy musí být proveden výsev od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úřední návěsce na balení osiva  se prodlužuje z dřívějších 18 měsíců na současných 24 měsíců.

 13. U titulu Pěstování meziplodin dochází ke zjednodušení systému pro zařazování, změny výměry a výpočet dotace. V rámci žádosti o zařazení žadatel již pouze uvede výměru, na níž hodlá pěstovat meziplodiny v příslušném pětiletém období. V rámci žádosti o zařazení už neuvádí půdní bloky, na nichž meziplodiny hodlá pěstovat. Tento seznam současně se zákresem půdních bloků v mapě se předkládá vždy pro příslušný kalendářní rok současně s podáním žádosti o poskytnutí dotace pro daný rok (do 30.dubna). Dále se u tohoto opatření ruší možnost navyšování výměry a není možné podat novou žádost o zařazení na nové 5leté období a tím navýšit výměru.  Meziročně je však možné aktuálně osetou výměru meziplodin měnit, přičemž minimální osetá výměra pro získání nároku na dotaci nesmí být nižší o více než 25% než činí zařazená výměra. V případě, že žadatel oseje meziplodinami nižší než zařazenou výměru, pak je mu dotace poskytnuta na skutečně osetou výměru.

 14. V podopatření Integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné dochází k umožnění opětovné výsadby sadu nebo vinice i na jiných půdních blocích, než na kterých proběhlo vyklučení sadu či vinice. Standardně byla aktualizována příloha č. 11, tj. seznam přípravků na ochranu rostlin, které lze používat v rámci integrované produkce

 15. U IS pěstování ovoce dále došlo ke zjednodušení časového intervalu pro provádění řezu k prosvětlení korun ovocných stromů z dřívějšího 1. 6. – 30. 6. plus 15. 7. – 15. 8. na současný jeden časový interval 1. 6. – 15. 8. Žadatel má také nově možnost instalovat technické zařízení pro měření teploty a vlhkosti vzduchu na jakémkoliv pozemku, který užívá na základě platného právního důvodu  (např.zahrada žadatele či známého) a tím zabránit možnému zcizení tohoto zařízení ze sadu (doposud muselo být zařízení umístěno jen na evidovaném půdním bloku).

 16. U IS pěstování révy vinné je možné provádět řez k prosvětlení keřů vinic odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů v období od 1. června do 31. srpna kalendářního roku (dříve od 1. června do 31. července). V tomto opatření dále žadatel musí zajistit, aby nejméně v každém druhém meziřadí se nacházel nejpozději do 36 měsíců po ukončení výsadby vinice souvislý bylinný porost (dříve byla povinnost udržovat každé druhé meziřadí trvale zatravněné).

 17. V rámci sankcí opatření IS pěstování ovoce a révy vinné dochází ke změně posuzování nedodržení minimálního počtu jedinců na půdním bloku.  Nově zjistí-li  Fond u žadatele nedodržení stanoveného minimálního počtu životaschopných jedinců keřů nebo stromů na daném půdním bloku, neposkytne dotaci pouze na tento nezpůsobilý půdní blok, na kterém bylo porušení zjištěno. Pokud žadatel navíc v žádosti o poskytnutí dotace nebude na tyto půdní bloky žádat o dotaci, vyhne se případné kumulativní sankci z titulu nařízení Komise č. 796/2004. (tj. kdyby žadatel žádal o dotaci na všechny půdní bloky a na 1 půdním bloku o výměře např. 3 ha z celkových 30 ha nesplnil podmínky minimálního počtu jedinců, pak mu nebude poskytnuta dotace jednak na ony 3 ha a navíc mu bude dotace snížena o dvojnásobek nezpůsobilé výměry – tj. o dalších 6 ha. Protože nezpůsobilá plocha činila 10% celkové žádané plochy – tj. nachází se v rozmezí 3-20% a za to náleží sankce snížení dotace o dvojnásobek nezpůsobilé výměry. Pokud by však žadatel na ony 3 ha rovnou nežádal – tj. žádal by na 27 ha, dostane dotaci právě na 27 ha a jakémukoliv snižování se vyhne).

V Písku dne 14.4.2006
Ing. Jiří Střelka, CSc. – ÚZPI Praha , pracoviště Písek