KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpřesnění Pravidel pro žadatele o OP Zemědělství 2.1.4. a 2.3.

05/06/06
MZe ČR

Ministerstvo zemědělství jako Řídící orgán OP schválilo dne 29. května 2006 zpřesnění Pravidel pro žadatele pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) a opatření 2.3. Rybářství

Ministerstvo zemědělství jako Řídící orgán OP, ve snaze podpořit a usnadnit čerpání alokovaných finančních prostředků OP Zemědělství a v souladu s bodem 15 Závěrečného ustanovení Obecných podmínek Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství, s bodem 20 Závěrečného ustanovení Pravidel MAS a bodem 10 Závěrečného ustanovení Obecných podmínek Pravidel LEADER+ provádí následující zpřesnění, které je platné pro opatření 2.3. Rybářství od 11. kola příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství a pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) pro překladatele projektů na již vyhlášená nebo případná další kola příjmu žádostí vyhlášená MAS.


V případě opatření 2.3. Rybářství se jedná o zpřesnění v podopatření 2.3.2 Chov vodních živočichů – akvakultura, a to o rozšíření přijatelných výdajů, doplnění přílohy č. 29 „Přehled pozemků, na kterých bude projekt realizován“ a rozšíření příjemců podpory o Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


V rámci podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) se zpřesnění týká investičního záměru b) 1. skupina – realizace strategie, a to konkrétně následujících termínů:


–        za podmínky, že k 30. červnu 2006 budou předloženy žádosti konečných příjemců k proplacení na 30 % finančních prostředků, které má MAS přidělené na realizaci projektů své strategie v období 2004 – 2006, je možné povolit ostatním konečným příjemcům v rámci 1. kola příjmu žádostí posunutí termínu pro předložení žádostí o proplacení, ale pouze individuálně (vzhledem k různým termínům vyhlašovaných výzev pro předkládání projektů jednotlivými MAS nelze stanovit jednotný termín) s písemným doporučením MAS a následným souhlasem RO SZIF;


–        změnu posledního termínu pro podpis podmínek schválených projektů na poslední termín pro registraci projektů, a to z 30. června 2006 na 15. srpna


Plné znění najdete na odkazu:


http://www.mze.czhttp://www.kis-stredocesky.cz/userfiles/File/OP_Zemedelstvi/vlastni_material_schvaleno.doc

Zařazeno v Novinky a akce