KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání

15/08/06
MZe ČR

Předkládací zpráva

Předkládací zpráva
 

Platná právní úprava – vládní nařízení č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání, vychází z technického stavu konce minulého století.

             Cílem navrhované právní úpravy je vytvoření kvalitního mapového díla pro potřeby hospodářství, ekologie, obrany státu i mezinárodní spolupráce.

             Základní báze geodetických dat (ZABAGED) vznikla digitalizací Základní mapy ČR 1:10 000 a stala se spolu s katastrální mapou podkladem pro bezplatné využívání státní a veřejnou správou a soudy pro výkon jejich pravomoci.

             Digitalizací Vojenské topografické mapy 1 : 25 000 vznikl Digitální model území (DMÚ 25) a vytvořily se podmínky pro převedení vojenského mapového díla do geodetického referenčního systému (WGS84), jehož používání je podmínkou pro začlenění Armády ČR do struktur NATO.

             Užívání souřadnicového systému S 42/83 je věcně i časově omezeno. Lze ho užívat pouze pro vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla státních hranic s Polskou republikou a pouze do doby nahrazení takto vytvořeného dokumentárního díla dílem vytvořeným v geodetických referenčních systémech uvedených v § 2 písm. a) až c) návrhu nařízení vlády.

             Návrh nařízení vlády byl přípisem č.j.: ČÚZK 4760/2005 – 15 dne 16. prosince 2005 předložen 27 připomínkovým místům (ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům). Termín pro zaslání připomínek byl stanoven na 10. ledna 2006. 3 připomínková místa uplatnila zásadní připomínky. Zásadním připomínkám bylo buď vyhověno nebo po vysvětlení připomínková místa od svých zásadních připomínek ustoupila. 14 připomínkových míst připomínky neuplatnilo. 1 připomínkové místo se k návrhu právní úpravy nevyjádřilo.

             V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES byl návrh zaslán k notifikaci dne 10. března 2006 (notifikační číslo 2006/0134/CZ). K notifikaci nebyly v tříměsíční posečkací lhůtě (skončila 15. června 2006) zaslány žádné připomínky ani podrobná stanoviska

Zařazeno v Aktuálně