KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změna podmínek u chovu koní

06/09/06

I když se významně zmírnila sankce při nedodržení termínu hlášení o stavu koní je třeba ve stanoveném termínu předat na ZA-PÚ příslušné dokumenty. V loňském roce předkládali chovatelé koní pouze čestné prohlášení o stavu chovaných koní, v letošním roce došlo k následující změně.

Pozor na změnu podmínek u  chovu koní

Chová-li žadatel v období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku po dobu nejméně 1 měsíce koně, doručí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru15b) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k dvacátému dni každého kalendářního měsíce za uvedené období.
____________________________

15b) § 2 a § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských  zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb.
§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.“.

Přepočet jednotlivých kategorií hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky hospodářského zvířete Koeficient přepočtu na VDJ

 

Skot ve věku 24 měsíců a výše  1,00
Skot mladší 24 měsíců  0,60
Ovce 0,15
Kozy 0,15
Kůň mladší 3 let  0,75
Kůň ve věku 3 let a výše 1,30

 
  
  

Nedodržením této podmínky může následovat sankce a to snížení dotace na ošetřování  travních porostů o 25 %. I přesto, že došlo k výraznému zmírnění této sankce měli by   všichni chovatelé v termínu doručit předepsané doklady na místně příslušnou ZA-PÜ.

Zpracoval: Ing. Pizinger  Milan