KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace ohledně příjmu žádostí na „zalesňování a zakládání porostů rychle rostoucích dřevin“

18/12/06
MZe ČR

Zpráva MZe ze dne 15. 12. 2006

Vzhledem k přechodu ČR na nové programové období 2007-2013, které bude realizováno tzv. „Programem pro rozvoj venkova ČR na období 2007-2013“ (dále jen „PRV“) je nařízením vlády č. 512/2006 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření v zemědělství, ukončen příjem žádostí na nové zařazení (v termínu do 28. února) do programu dle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití.

 V období 2007-2013 bude na toto opatření navazovat opatření II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy s podopatřeními II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy a II.2.1.2. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití. Národní legislativní předpis, který bude stanovovat podrobnější podmínky na toto opatření, bude zpracován a vejde v platnost v průběhu roku 2007. Není proto zatím možné vydání formulářů a  přijímání žádostí na zařazení pro rok 2007 pro toto opatření.

Zařazeno v Aktuálně