KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007

02/01/07
MZe ČR

Část C – Program Ministerstva zemědělství

Program Ministerstva zemědělství na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 byl vypracován na základě plnění úkolu č. II/1 usnesení vlády České republiky ze dne 22. listopadu 2006 č. 1326, o Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007.

Cílem programů je realizace koncepce opatření na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro sektor zemědělské prvovýroby, jeho produkčních
i mimoprodukčních funkcí a zemědělského výzkumu a vzdělávání.

Obsah:

1 Podpůrné programy přímé podpory do zemědělství 2
1.1 Podpora založení porostů  a údržba porostů bylin pro energetické využití 2
1.2 Program uplatňování biopaliv v dopravě ČR 2
2 Programy na podporu vědy a výzkumu a na podporu poradenství a osvěty 2
2.1 Programy na podporu vědy a výzkumu 2
2.2 Program na podporu poradenství a osvěty 4
3 Podpůrné programy nepřímé podpory zemědělství 5
3.1 Program ZEMĚDĚLEC 5
3.2 Program ZPRACOVATEL 6
 

1 Podpůrné programy přímé podpory do zemědělství

1.1 Podpora založení porostů a údržba porostů bylin pro energetické využití

Cíl:  Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energií na spotřebě primárních energetických zdrojů
Účel:  Restrukturalizace finálního užití zemědělské produkce
Předmět podpory:  Podpora produkce bylin pro energetické využití vypěstované na orné půdě
Subjekt:  Právnická nebo fyzická osoba – pěstitel energetických bylin
Forma podpory:  Neinvestiční přímá finanční podpora
Rozsah podpory:  Založení či údržba cca  4000 ha porostů bylin pro energetické využití
Potřeba finančních zdrojů:  8 000 tis. Kč
Realizace:  Dotační titul bude vyhlášen v souvislosti s vydáním Zásad, kterými se stanoví podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství pro rok 2007. Vydání Zásad se předpokládá v druhé polovině února roku 2007.

 

1.2 Program uplatňování biopaliv v dopravě ČR

Tento program nahrazuje „Program podpory výroby biopaliv v návaznosti na implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES“ podle usnesení vlády ČR ze dne 10. října 2005 č. 1307.

Vláda ČR ve svém usnesení ze dne 20. září 2006 č. 1080, o Zprávě s vyhodnocením variant uplatňování biopaliv v dopravě České republiky, rozhodla o zavedení biopaliv bez jakýchkoliv dotací a podpor od 1.1.2007.

Cílem programu je výroba biopaliv v návaznosti na implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES a dosažení 5,75% energetického podílu biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot na celkové spotřebě paliv v dopravě ČR v roce 2010. Cílem pro rok 2007 je uplatnění minimálně 2% biopaliv z celkového objemového množství spotřebovaných paliv v dopravě ČR v roce 2007.

 

2 Programy na podporu vědy a výzkumu a na podporu poradenství a osvěty

2.1 Programy na podporu vědy a výzkumu

V oblasti výzkumu a vývoje resortu MZe je v současné době řešeno různými pracovišti výzkumu několik projektů v rámci resortního „Programu výzkumu MZe 2003 – 2007“ a „Výzkumného programu MZe 2005 – 2009“, které řeší problematiku podpory úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. V roce 2007 budou řešeny tyto projekty výzkumu a vývoje:

QF3145 – Výzkum racionálních dopravních systémů pro zemědělství ČR v podmínkách     platnosti legislativy EU
Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2007: 1 670tis. Kč
Očekávaný přínos projektu: Nové dopravní systémy odpovídající legislativě EU i národním předpisům ČR, které mj. zlepší využití energetických vstupů do zemědělské dopravy.

QF3160 – Výzkum nových technologických postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravinářských odpadů
Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2007: 1 540 tis. Kč
Očekávaný přínos projektu: Nižší nároky energie na výrobu průmyslových hnojiv, nižší nároky energie na výrobu biocidů, využívání energie z bioplynu – kogenerační výroba elektrické energie a tepla, případně chladu.

QF3257 – Optimalizace technologických a pracovních procesů u různých způsobů zpracování půdy, zakládání porostů, ošetřování během vegetace a sklizně hlavních polních plodin
Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2007: 512 tis. Kč
Očekávaný přínos projektu: Snížení spotřeby energie na jednotku plochy a hmotnosti.

QF4079 – Logistika bioenergetických surovin 
Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2007: 1 600 tis. Kč
Očekávaný přínos projektu: Soubor technicko-ekonomických údajů o prvcích v logistických řetězcích bioenergetických surovin poslouží jako podklady při projektování logistických řetězců a při kalkulacích synergického efektu uplatňování strategie využití bioenergetických surovin v energetické politice podniků, regionů i ČR.

QF4080 – Vývoj energeticky méně náročných technologií rostlinné výroby
Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2007: 2 400 tis. Kč
Očekávaný přínos projektu: Vytvoření souboru podkladů pro realizaci úspor energie a vypracování energeticky úsporných opatření v oblasti rostlinné výroby.

QF4179 – Využití trav pro energetické účely
Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2007: 1 089 tis. Kč
Očekávaný přínos projektu: Budou určeny travní směsi vhodné pro kombinované spalování a travní směsi vhodné pro výrobu bioplynu. Zároveň budou stanoveny technologické postupy pěstování, sklizně, přípravy paliva a jeho spalování a technologický postup výroby bioplynu.

QG60083 – Konkurenceschopnost bioenergetických produktů
Účelové finanční prostředky (dotace) na rok 2007: 1265 tis. Kč.
Očekávaný přínos projektu: Na základě výsledků řešení projektu bude dosaženo ze strany producentů snížení energetické a ekonomické náročnosti výroby bioenergetických produktů. Řešení projektu dále nabídne alternativní způsoby využití zbytkových a odpadních surovin vznikajících při údržbě okolí komunikací, v komunální sféře, při zemědělské a lesnické činnosti a potencionální způsoby využití půdy určené pro nepotravinářské využití.

Odbor výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti zpracoval na podporu resortního výzkumu a vývoje pro další období „Program výzkumu v agrárním sektoru 2007 – 2012“. V rámci tohoto programu byla v průběhu roku 2006 vyhlášena veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje s počátkem řešení v roce 2007. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne dne 22. března 2007 a k zahájení řešení jednotlivých projektů dojde nejdříve 1. května 2007. (Aktuální informace jsou k dispozici na http://www.nazv.cz.) Program je koncipován do dvou podprogramů – Podprogram I – „Efektivní postupy v agrárním sektoru“ a Podprogram II – „Ochranné a šetrné postupy hospodaření“. Mezi hlavní cíle programu patří i racionální využívání přírodních zdrojů, tvorba efektivních a energeticky nenáročných postupů a rozšíření technologií pěstování rostlin pro energetické využití.
V roce 2005 byla v rámci „Výzkumného programu MZe 2005 – 2009“ vyhlášena veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje s počátkem řešení v roce 2006. V rámci této soutěže byl  k řešení vybrán jeden projekt zabývající se problematikou úspor energie a obnovitelných zdrojů energie (projekt č. QG60083 – Konkurenceschopnost bioenergetických produktů).
Účelové finanční prostředky (dotace) na podporu řešení projektů výzkumu a vývoje jsou poskytovány na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a na základě nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.
    
Problematika úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie bude v roce 2007 dílčím způsobem řešena také výzkumným záměrem Výzkumného ústavu zemědělské techniky s dobou řešení v letech 2004 – 2008. Jedná se o výzkumný záměr MZE0002703101 „Výzkum nových poznatků oboru zemědělské technologie a technika a aplikace inovací do zemědělství České republiky“. Cílem tohoto záměru je vytvoření technologických systémů pracujících takovým postupem, aby byly optimálně využity technické, materiálové a energetické vstupy při minimalizaci nepříznivého působení výroby na pracovní a životní prostředí. Nelze však stanovit, v jakém rozsahu bude uvedená problematika řešena v příštím roce, a tudíž nelze ani vyčíslit objem institucionálních finančních prostředků připadajících na podporu řešení této problematiky.

Poskytování institucionální podpory je rovněž upraveno zákonem č. 130/2002 Sb. a dále nařízením vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů a nařízením vlády č. 28/2003, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů.

 

2.2 Program na podporu poradenství a osvěty

Energetické a průmyslové využití biomasy:
Pro vědecké poznatky a zdroje informací, které jsou v rámci schválených výzkumných projektů rozpracovávány pracovníky Výzkumného ústavu zemědělské techniky (VÚZT), bude prostřednictvím projektu „Specializované odborné podpory poradenství“ zajišťováno jejich šíření do praxe.
Cílem poradenského projektu VÚZT je zlepšit informovanost poradců a zemědělských podnikatelů o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie v zemědělském a lesnickém sektoru a vytvořit tak předpoklady pro realizaci opatření HRDP a OP zemědělství
Poradenské aktivity budou zaměřené na tyto oblasti:
? technologické postupy a ekonomika pěstování a využití vybraných energetických plodin
? technické zařízení pro přípravu a spalování biomasy (technologie, ekonomika, emise)
? ekonomika doporučených variant využití biomasy pro teplofikaci venkovských regionů
? technologie a ekonomika pěstování a využití odpadní hmoty z travních porostů
? bilance a možnosti využití zbytkové biomasy a odpadů z agrárního sektoru

Pro rok 2007 se pro zajištění poradenství o možnostech využívání obnovitelných zdrojů v rámci VÚZT počítá s kapacitou jednoho poradce. Roční náklady na činnost tohoto poradce činí 400 tis. Kč/1 rok.
Podobně jako v dalších programech na podporu poradenství se veřejná podpora poradenských aktivit poskytovaná MZe legislativně opírá zejména o NR 1782/2003 a zákony č. 252/1997 Sb., a č. 85/2004 Sb.

 

3 Podpůrné programy nepřímé podpory zemědělství

(Poskytování podpor prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického
a lesnického fondu, a.s.)

3.1  Program ZEMĚDĚLEC

Cíl:  V rámci podpor pro investiční rozvoj perspektivních zemědělců  umožnit pořízení investic pro realizaci obnovitelných zdrojů energií a úspory energetických zdrojů
Účel:  Podpora úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energií
Předmět podpory:  Podpora investic na úsporu energií a využití energií z obnovitelných zdrojů
Subjekt:  Fyzická nebo právnická osoba případně osoba zapsaná do evidence samostatně hospodařících rolníků
Forma podpory:  Garance bankovních úvěrů, dotace na úhradu části úroků z úvěru
Rozsah podpory:  Na základě požadavku subjektů
Potřeba finančních zdrojů:  V rámci zdrojů PGRLF 
Realizace:  Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., Č.j.: MZe ČR 14586/04/1100, Č.j.: PGRLF, a.s. 5184/04.
 Viz. http://www.pgrlf.cz

 

3.2  Program ZPRACOVATEL

Cíl:  V rámci podpor pro investiční rozvoj konkurenceschopnosti zpracovatelských organizací umožnit pořízení  investic pro realizaci obnovitelných zdrojů energií a úspory energetických zdrojů
Účel:  Podpora úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energií
Předmět podpory:  Podpora investic na úsporu energií a využití energií z obnovitelných zdrojů
Subjekt:  Fyzická nebo právnická osoba případně osoba zapsaná do evidence samostatně hospodařících rolníků
Forma podpory:  Garance bankovních úvěrů, dotace na úhradu části úroků
z úvěru
Rozsah podpory:  Na základě požadavku subjektů
Potřeba finančních zdrojů:  V rámci zdrojů PGRLF 
Realizace:.  Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., Č.j.: MZe ČR 14586/04/1100, Č.j.: PGRLF, a.s. 5184/04.
 Viz. http://www.pgrlf.cz

Zařazeno v Novinky a akce