KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Centrální ohlašovna pro znečišťování životního prostředí

15/02/07
Ing. Vladimír Šabata / KIS Pardubice

Centrální ohlašovna pro znečišťování životního prostředí

Centrální ohlašovna pro znečišťování životního prostředí  
26.1.2007
Jaké jsou cíle centralizace hlášení povinností? Kterých oblastí se dotkne?

JUDr. Tereza Tichá

Centrální ohlašovna není pojmem přímo právním, nicméně je již zaběhlým označením centralizace ohlašovacích povinností znečišťovatelů životního prostředí v ČR, kterou zavedl zákon o integrované prevenci. Jejím smyslem je budování jednotného informačního systému v oblasti znečišťování životního prostředí, k němuž se váže zavedení jednotného datového standardu, snížení administrativní zátěže povinných osob a možnost efektivnějšího fungování státní správy.

Její aktuálnost se objevuje v souvislosti s návrhem zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, který Ministerstvo životního prostředí postoupilo k  projednání vládě ČR.

Požadavky na centralizaci ohlašovacích povinností v právu životního prostředí (při užším vymezení se jedná o ohlašování negativních dopadů na životní prostředí, tj. znečišťování životního prostředí) směřují k tomu, aby existovala jediná centrální ohlašovna ve formě elektronického rozhraní mezi povinnými osobami a veřejnou správou, fungující jako informační systém veřejné správy. V rámci této centralizace by mělo být zajištěno, že povinný subjekt bude moci k ohlášení potřebných údajů v rámci ochrany ovzduší, vody, odpadů a obalů, resp. též integrovaného registru znečišťování využít jednu elektronickou adresu (jedno centrální místo), kde bude  mít založen vlastní účet a bude mít přístup ke všem požadovaným formulářům apod.

Na druhé straně bude komplementární oprávnění příslušného správního úřadu, popř. jiného správce dat oprávněného a povinného podle zvláštní právní úpravy k nakládání s ohlášenými údaji a k jejich dalšímu zpracování. Ohlášením údajů prostřednictvím centrální ohlašovny bude naplněna ohlašovací povinnost podle dotčených právních předpisů.

Cílem integrace/centralizace tedy je, v souladu s principy e-governmentu, které byly promítnuty do Státní informační a komunikační politiky, umožnit plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím elektronických aplikací, zamezit opakovanému ohlašování údajů různým institucím veřejné správy a zlepšit efektivitu řízení informací v resortu životního prostředí. Centrální ohlašovna bude spravována Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím České informační agentury životního prostředí, CENIA. Sama o sobě je  centrální ohlašovna v podstatě komunikačním rozhraním mezi ohlašovateli a orgány státní správy a jako automatizovaný systém funguje jako distribuční kanál informací.

Zakotvením povinnosti ohlašovat potřebné údaje prostřednictvím centrální ohlašovny ve zvláštních předpisech se nemění nic na obsahu a termínech hlášení, ale dochází pouze ke změně toku relevantních informací a postupem času též ke sjednocování datového standardu. Odpovědnost za kontrolu a zpracování ohlášených údajů patří nadále správním orgánům podle ustanovení příslušných právních předpisů.

Jak už je naznačeno výše, centralizované ohlašování se dotkne několika oblastí: vodního zákona, zákona o ochraně ovzduší, zákona o obalech a zákona o odpadech. Týká se též ohlašování do integrovaného registru znečišťování, jehož základní předpoklady stanoví evropské právo (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES).

K tomu, aby bylo možné naplnění povinnosti ve vztahu k centrální ohlašovně, je nezbytné novelizovat dotčené právní předpisy.  V těchto novelách se dále specifikují oblasti ohlašování, které spadají do konceptu centrální ohlašovny.

Pro umožnění diskuse v okamžiku, kdy je návrh zákona projednáván na úrovni vlády, uvádím přehled dotčených ohlašovacích povinností. K tomu je nutno podotknout, že využívání centrální ohlašovny je navázáno na přesný časový harmonogram, který vytváří postupné přecházení na nový způsob ohlašování. S ohledem na to, aby systém centrální ohlašovny nebyl v prvním ohlašovacím období přehlcen a zároveň mohlo dojít ke konsolidaci ohlašovaných údajů a systému samotného, jsou upravena přechodná ustanovení ve vztahu k vymezeným skupinám povinných subjektů – ohlašovatelů podle dotčených předpisů. Tímto způsobem se vytváří také prostor pro povinné subjekty přizpůsobit se nové právní úpravě v určitém časovém horizontu. Nicméně do roku 2010 by mělo být umožněno všem znečišťovatelům životního prostředí využívat centralizované hlášení.

Adresa centrální ohlašovny je následující: http://www.centralniohlasovna.cz:8080/co/obsah/uvod.

 

Zařazeno v Aktuálně