KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k dotacím na zakládání porostů rychle rostoucích dřevin od roku 2007

27/03/07
MZe ČR

Připravuje se v rámci nového programového dokumentu Program rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství v rámci nového programového dokumentu Program rozvoje venkova na období 2007 – 2013, připravuje administraci a financování opatření II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy z osy II, které navazuje na podporu Lesnictví v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova ČR pro období 2004 – 2006 prováděné nařízením vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití (dále jen „NV 308/2004 Sb.“). Toto „staré“ nařízení i citovaný dokument Program rozvoje venkova je pro informaci k dispozici na stránkách www.mze.cz .
 Pro možnost čerpání dotací z opatření II.2.1. Zalesnění zemědělské půdy na období 2007 – 2013 je v současné době připravován nový návrh nařízení vlády, který stanovuje podrobné podmínky pro provádění a administraci tohoto opatření. Proti stávající právní úpravě dojde k několika změnám, které by měly přispět k zjednodušení podávání žádostí a jejich pružnějšímu zpracování.
 Na rozdíl od NV 308/2004 Sb. se žádosti o dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin budou podávat až po provedení prací v souladu projektem. Žadatelům, kteří požadují zakládat porosty rychle rostoucích dřevin s podporou poskytovanou dle tohoto opatření, tedy umožňuje začít již s jarní výsadbou v roce 2007 a žádost o dotaci podat až poté, a to nejpozději do 30. 11. 2007.
 Další změnou v novém návrhu nařízení vlády bude skutečnost, že pro účel pěstování porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití nebude vyžadován souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
Nový návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití by měl být předložen vládě k projednání na začátku
2. pololetí 2007, s předpokládaným termínem nabytí účinnosti koncem 3. čtvrtletí 2007.

Pro získání podrobnějších informací, které se týkají tohoto dotačního titulu, kontaktujte prosím Ing. Kvasničkovou, tel.: 221812218

 

Zařazeno v Aktuálně, Novinky