KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Portál farmáře SZIF

09/03/07
SZIF

Návod, co a jak lze zjistit a zajistit přes internet.

Informace k používání Portálu farmáře SZIF
(Spuštěn 6.11.2006)

Státní zemědělský intervenční fond rozšířil svůj servis zemědělcům o Portál farmáře SZIF. Registrovaní žadatelé tak budou mít přehled o stavu administrace svých žádostí. Zobrazeny budou žádosti na hlavní dotační tituly a to i zpětně od roku 2004. Portál farmáře SZIF je také propojen s Portálem farmáře Ministerstva zemědělství ČR, kde jsou k dispozici další funkcionality (například přístupy do registrů).

 Zemědělec může na Portálu farmáře SZIF získat tyto informace:

 a)     Opis Půdních bloků/dílů z žádosti podané SZIF o:

1.      Jednotnou platbu na plochu SAPS

2.      Příspěvek za hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s agroenvironmentálními omezeními LFA

3.      Národní dorovnání (k SAPS) Top-Up

4.      Agroenvironmentální opatření AEO – žádost o dotaci (rozdělenou na žádost o meziplodiny a biopásy – D2 a ostatní podopatření – D1)

5.      Agroenvironmentální opatření AEO – žádost o zařazení

6.      Agroenvironmentální opatření AEO –  žádost o změnu zařazení

7.      Lesnictví – žádost o zalesňování

8.      Lesnictví – žádost o založení rychle rostoucích dřevin

9.      Lesnictví – oznámení o zalesnění zemědělské půdy

10.  Lesnictví – žádost o péči a náhradu

11.  Zakládání skupin výrobců ZSV

12.  Předčasné ukončení zemědělské činnosti PUZČ

13.  Informace podané žadatelem o počtu chovaných koní

b)     o tom na kterém pracovišti je žádost administrována

c)      o termínu vydání rozhodnutí

d)     o termínu nabytí právní moci vydaného rozhodnutí

e)     o maximální možné výši dotace

f)      o datu a výši vyplacené dotace

g)     o účtu na který byla dotace vyplacena

  

Jak si zajistit přístup na Portál farmáře SZIF:

 Je nutno podat žádost na místně příslušném pracovišti ZA-PÚ (Zemědělská agentura – Pozemkový úřad) na formuláři „Žádost o přístup do registrů ministerstva zemědělství a Portálu farmáře SZIF“. Formulář je k dispozici tamtéž. Po ověření identity žadatele a ověření, že žadatel figuruje v registrech Mze, respektive je žadatelem o dotace u SZIF, budou mu předány přihlašovací údaje ve tvaru Přihlašovací jméno „login“  a  heslo.

 Ti žadatelé, kteří již v minulosti o přístup do registrů ministerstva zemědělství požádali a tyto přihlašovací údaje jim již byly přiděleny a zároveň od roku 2004 podali žádost o minimálně jednu z výše  uvedených dotací, mají přístup na Portál farmáře SZIF automaticky.

Registrovaní uživatelé se pak mohou na Portál farmáře SZIF přihlásit z internetových stránek SZIF www.szif.cz pomocí odkazu “Přihlášení“ v pravém horním rohu hlavní stránky.

 Vilém Frček,

tiskové oddělení SZIF

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce