KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropské peníze přijdou na český venkov včas

29/05/07
MZe ČR

Tisková zpráva,  Praha, 28. května 2007

První peníze z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, který minulou středu schválila Evropská komise, budou směřovat k zemědělcům. Ti již v předstihu mohli žádat o některé nárokové platby, například na hospodaření v méně příznivých podmínkách či na ekologické zemědělství. Po schválení prováděcích pravidel se otevře první kolo, ve kterém bude možné předkládat projekty na tři typy investičních podpor.
 
„Vzhledem k počtu dotačních titulů a administraci projektů nelze otevřít všechny podpory najednou. Průběžně proto budeme vyhlašovat jednotlivá kola příjmu žádostí. Premiérové kolo chceme spustit v první polovině července, další bude následovat s tříměsíčním odstupem,“ oznámil ministr zemědělství Petr Gandalovič. Doplnil, že na projekty přijímané v prvním kole může být vyplaceno zhruba 2,3 miliardy korun. „Tyto podpory se budou týkat investic do modernizace zemědělských podniků. Mladým začínajícím zemědělcům budeme poskytovat startovací podporu. Dotace půjdou také na projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, především na bioplynové stanice, na kotelny spalující biomasu či na výrobu peletek,“ shrnul ministr Gandalovič účel tří titulů, spouštěných v první vlně. (Více v příloze pod textem)
V návaznosti na schválení Programu rozvoje venkova proběhne 5. června zasedání monitorovacího výboru, který projedná prováděcí pravidla pro opatření otevíraná v prvním kole. Pravidla pro žadatele, ve kterých budou popsány všechny požadavky a pokyny k vypracování a realizaci projektu, budou po podpisu ministrem k dispozici v tištěné podobě na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva zemědělství a SZIF.
Program rozvoje venkova navazuje na operační program zemědělství, a tak i administrace žádostí bude podobná. „Věřím, že žadatelé ocení výrazné zjednodušení oproti operačnímu programu. Úlevou pro ně zejména bude, že při žádosti o dotaci budou předkládat jen skutečně nezbytně nutné přílohy,“ uvedl ministr Gandalovič. Takovou přílohou je například stavební povolení (které však nemusí nabývat právní moci do okamžiku registrace žádosti, ale jeho účinnost bude vyžadována až během dodatečné 42denní lhůty, ve které se kontrolují formální náležitosti žádosti), výpis z obchodního rejstříku nebo kopie katastrální mapy s vyznačením realizace projektu. Dalším vstřícným krokem je příprava softwarového nástroje, který žadateli umožní předvyplnit žádost na webu a dokonce zkontroluje její formální správnost a úplnost.
V červnu zahájí MZe informační kampaň k Programu rozvoje venkova, která poběží po celou dobu využívání programu. Cílem bude poskytnout žadatelům praktické informace a také motivovat potenciální zájemce k předkládání projektů.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

 

Příloha tiskové zprávy k programu rozvoje venkova

První kolo příjmu žádostí se týká těchto opatření:

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků

• finanční alokace 1,19 mld. Kč na rok,
• příjemcem dotace je zemědělský podnikatel,
• opatření je rozděleno do tří podopatření, v prvním kole budou otevřena dvě,
• v rámci podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků se podporují investice do staveb a technologií v rostlinné a živočišné výrobě (např. výstavba a rekonstrukce stájí pro zvířata, výstavba a rekonstrukce skladů, jímek a hnojišť nebo skleníků a fóliovníků),
• v rámci podopatření I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství jsou podporovány investice spojené s aplikací výzkumu a vývoje v rostlinné a živočišné výrobě,
• třetí podopatření I.1.1.3. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití v prvním kole příjmů žádostí spuštěno nebude,
• investice do zemědělské techniky (strojů) jsou z tohoto opatření vyloučeny,
• míra podpory činí 40 – 60 % (vyšším procentem je zvýhodněn mladý zemědělec a znevýhodněné oblasti),
• částka celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč.
• maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace činí 90 mil. Kč za období 2007 – 2013,
• při výběru projektů jsou preferováni mladí začínající zemědělci, ekologičtí zemědělci, oblasti s vyšší mírou nezaměstnanosti nebo větší podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech.

I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

• na opatření je ročně alokována průměrná částka přibližně 235 mil. Kč ročně,
• podpora je zaměřena na stimulaci zahájení podnikání mladých zemědělců,
• příjemcem je zemědělský podnikatel do 40 let věku a zahajuje činnost poprvé (v rámci právnické osoby musí tento podnik řídit a zároveň se podílet na základním jmění z více než 50 %), který nezahájil zemědělskou činnost dříve než 18 měsíců před poskytnutím této podpory,
• podporují se investice do staveb, technologií, techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu (např. výstavba a rekonstrukce stájí pro zvířata, výstavba a rekonstrukce skladů, jímek a hnojišť či skleníků a fóliovníků), techniky pro údržbu krajiny včetně strojů, nákup půdy,

• podpora je vázána na předložení a plnění podnikatelského plánu, bude poskytnuta formou paušální platby v max. výši do 40 tis. €, a to ve dvou splátkách – po schválení žádosti částka 500 tis. Kč a po posouzení realizace podnikatelského záměru dopočet do částky 40 tis. €,
• při výběru projektů jsou preferováni ekologičtí zemědělci, oblasti s vyšší mírou nezaměstnanosti nebo využití již existujících staveb

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy

• na opatření je ročně alokována průměrná částka přibližně 580 mil Kč ročně.
• podpora bude směřovat na diverzifikaci činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem, zejména na projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie (bioplynové stanice, kotelny a výtopny spalující biomasu a zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv),
• dále budou podporovány projekty z oblasti zpracování produktů a služeb (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky apod.)
• v rámci 1. kola bude vyhlášen příjem žádostí pouze pro výstavbu a modernizaci zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie,
• příjemcem dotace jsou fyzické a právnické osoby spadající do kategorie malých a středních podniků, které podnikají v zemědělské výrobě,
• budou preferovány projekty s nižší požadovanou mírou dotace, s nižším podílem celkových způsobilých výdajů a instalovaného jmenovitého tepelného výkonu či nacházející se v oblasti s vyšší mírou nezaměstnanosti,
• k žádosti o dotaci je mimo jiné nutno doložit výpis z obchodního rejstříku, stavební povolení nebo ohlášení stavby, kopii katastrální mapy s vyznačením místa realizace projektu či energetický audit.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce