KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ohlašovací povinnost pro mák a konopí

24/05/07
Bohumír Ladman / KIS Plzeň

Osoby které pěstují mák setý nebo konopí na ploše větší než 100 m2, jsou povinny tuto plochu nahlásit. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách ve znění pozdějších novel.

Nezapomeňte na ohlašovací povinnost

 

Osoby které pěstují mák setý nebo konopí na ploše větší než 100 m2, jsou povinny tuto plochu nahlásit. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách ve znění pozdějších novel.
Dne 26. 4. 2005 vstoupila v platnost vyhláška č. 151/2005 Sb., která stanovuje vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři.
Osoby pěstující mák setý a konopí na ploše větší než 100 m2 jsou povinny:
do 31. 5. nahlásit výměru a přesnou specifikaci plochy pěstování uvedených plodin.
Pět dnů před předpokládanou sklizní plodiny nebo zlikvidováním porostu je pěstitel povinen nahlásit plochu takto zneškodněné plodiny.
Do konce roku, tzn. k 31. 12., je pěstitel povinen předložit celkový výkaz o roční sklizni. Výkazy se předávají celnímu uřadu ve třech vyhotoveních, výkaz o celkové sklizni se předkládá ve 4 vyhotoveních.
Pro vyplnění použijte formuláře z Celní správy ČR, která je správcem této evidence. Formuláře naleznete zde.
Kontakty na jednotlivé příslušné celní úřady naleznete zde:
Další informace získáte na stránkách Celní správy ČR: http://www.cs.mfcr.cz/cmsgrc/.

Zařazeno v Rostlinná výroba