KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nejlepší projekty prospěšné pro naši krajinu

05/06/07
MZe ČR

Tisková zpráva

Nové polní cesty, protierozní opatření a další nové prvky v krajině – nejzdařilejší z nich jsou vítězem celostátní veřejné soutěže O nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách v roce 2006. Její první ročník vyhlásila začátkem letošního roku Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a jeho Ústředním pozemkovým úřadem.
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace tzv. společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Smyslem bylo podpořit kvalitní a komplexní realizace návrhu pozemkových úprav na území České republiky. Současně akce propaguje i využití evropských fondů, protože řada nominovaných a vítězných projektů byla financovaná z programu Sapard a operačního programu zemědělství.
Hodnotila se uskutečněná společná zařízení ve čtyřech kategoriích: zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě krajinného prostředí. Pro každou kategorii byla jmenována tříčlenná komise složená z odborníků v daném oboru zejména z univerzit, vysokých škol a výzkumných ústavů. Konečné pořadí projektů pak vybrala centrální komise na základě hodnocení odborných komisí.

Výsledky soutěže jsou následující:
Opatření ke zpřístupnění pozemků (udělena dvě druhá místa)
1.                  Pozemkový úřad Prostějov, polní cesta v katastrálním území Skřípov
2.                  PÚ Blansko, polní cesta C3 k.ú. Valchov
2.                  PÚ Prostějov, cesty a ÚSES v k.ú. Bedihošť
3.                  PÚ Praha – východ, polní cesta v k.ú. Svémyslice
Protierozní opatření
1.                  PÚ Hodonín, protierozní opatření a územní systémy ekologické stability (ÚSES) v k.ú. Lovčice
2.                  PÚ Kutná Hora, protierozní opatření v k.ú. Močovice
3.                  PÚ Jičín, protierozní nádrž v k.ú. Běchary
Vodohospodářská opatření (udělena dvě třetí místa)
1.                  PÚ Prostějov, realizace spol. zař. v  k.ú. Tištín
2.                  neuděleno
3.                  PÚ Břeclav, Suchá retenční nádrž v k.ú. Hustopeče
3.                  PÚ Plzeň – jih, revitalizace povodí Tymákovského potoka
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
1.                  PÚ Prostějov, regionální biocentrum v k.ú. Čehovice
2.                  PÚ Prostějov, lok. ÚSES Malý potůček v k.ú. Bedihošť
3.                  PÚ Kutná Hora, ÚSES v k.ú. Přítoky
Oficiálně budou výsledky vyhlášeny na celostátní poradě ředitelů pozemkových úřadů v Průhonicích 27. června. Vítězná opatření ponesou titul „Společné zařízení v pozemkových úpravách roku 2006“, s nímž je spojeno právo užívat jej jako referenční, reklamní a propagační argument.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně