KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MZe vyhlašuje Program Leader 2007

23/07/07
MZe ČR

Tisková zpráva, Praha 20.7.2007

Ministerstvo zemědělství dnešním dnem vyhlašuje Program LEADER ČR pro rok 2007.
Program LEADER ČR je zaměřen na podporu rozvoje venkova prostřednictvím realizace akcí ve dvou aktivitách: 1. Realizace strategie rozvoje území působnosti místní akční skupiny a Projekty spolupráce, a ve třech dotačních titulech: Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce a Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů. Očekává se, že v roce 2007 bude podporováno asi 20 místních akčních skupin a 100 projektů ve 20 územích. Realizace projektů musí být dokončena do konce roku 2007.
Program je určen pro území působnosti místních akčních skupin o velikosti 10 000 – 100 000 obyvatel. Předpokladem je, že toto území již má hotovou rozvojovou strategii, zpracovanou na principu partnerství a existuje funkční místní akční skupina s právní subjektivitou. Na ni pak bude delegována pravomoc provádět výběr projektů z daného území. Možné právní formy jsou obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů a zájmové sdružení právnických osob podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Zvýhodněna budou území s vyšší mírou dlouhodobého vylidňování.
Žadateli – příjemci podpory mohou být podnikatelské subjekty fyzické nebo právnické osoby, obce, svazky obcí a neziskové organizace ve schváleném území působnosti místní akční skupiny. Podnikatelské subjekty musí  mít zaregistrovanou činnost zemědělskou nebo lesnickou a musí mít sídlo nebo místo podnikání v tomto území. Zvýhodněny budou projekty umístěné v obcích do 2 000 obyvatel.
Přijatelnými náklady jsou výhradně výdaje na pořízení staveb, strojů, technologie a zařízení, informačních systémů, výpočetní techniky, softwaru, a dále rekonstrukce a modernizace hmotného investičního majetku a služby bezprostředně související s realizací projektu. Tyto investice mohou být realizované pouze na území ČR a uvnitř schváleného území.
Žádosti se Záměry místních akčních skupin se budou podávat na Ministerstvo zemědělství, samostatnému oddělení koncepcí rozvoje venkova, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, kontaktní osoby: Hana Havelková, tel. 221812234, e-mail hana.havelkova@mze.cz a Ing. Markéta Landová, tel.: 221812623, e-mail marketa.landova@mze.cz v termínu do 10. srpna 2007 do 15 hodin. Veškeré potřebné informace najdete na stránkách ministerstva www.mze.cz.
 
 
Ilona Chalupská
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Aktuálně, Dotace