KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na lesích se u nás loni vydělalo víc

24/07/07

Zdroj: Agroweb, 23. července 2007

Vlastníci lesů si loni výrazně polepšili. Jejich průměrný hrubý zisk z hektaru lesa se meziročně zdvojnásobil na 1519 korun, a to hlavně díky vyšším tržbám za prodej surového dříví, které zvýšily výnosy. Uvádí se to ve Zprávě ministerstva zemědělství o stavu lesa a lesního hospodářství za loňský rok.

Jak potvrzují výsledky rezortního statistického šetření od 264 vlastníků lesů (případně nájemců lesů) s výměrou lesů přesahující 200 ha, kteří obhospodařují lesy na ploše zhruba 1,85 milionu hektarů, tedy 70 procent výměry lesů v České republice, ekonomická situace vlastníků lesa v rámci hospodaření v lesích včetně případných vedlejších aktivit se meziročně zlepšila u všech forem vlastnictví lesa. Tímto rezortním šetřením se nepřetržitě od roku 1998 monitoruje ekonomická situace vlastníků lesa (případně nájemců lesů), kteří. reprezentují celkem 94 procent výměry státních lesů, 43 procent lesů ve vlastnictví měst a obcí a 19 procent soukromých lesů u nás.

Rozhodly výnosy

Příznivé hospodářské výsledky (zisky před zdaněním) všech sledovaných subjektů, byly podle zprávy dosaženy především celkově vyššími výnosy, které z 86,4 procenta pramenily z výnosů z lesnické činnosti a 13,6 procenta z výnosů mimo lesnickou činnost. Z lesnické činnosti byly rozhodující výnosy za prodej surového dříví (67,4 procenta z celkových výnosů). Vyšší výnosy za realizaci dodávek surového dříví oproti předchozímu roku byly docíleny jednak zlepšeným celkovým zpeněžením surového dříví, v průměru o 167 Kč/m3, přičemž se dosáhlo cenové úrovně 796 Kč/m3, a absolutním nárůstem množství prodaného surového dříví.
Hospodářské výsledky se u sledovaných subjektů meziročně zvýšily o 767 Kč/ha a dosáhly tak výše 1519 Kč/ha lesa. Nejvyšší zvýšení zisku zaznamenaly subjekty, které vykonávají právo hospodařit ve státních lesích (o 973 Kč/ha lesa), a dosáhly tak výše zisku 1723 Kč/ha lesa. Rozhodující mírou se na tom podílelo hospodaření státního podniku Lesy České republiky, který zvedl meziročně jak výnosy, tak i svůj hrubý zisk před zdaněním na zhruba dvě miliardy korun. Nejvyšší tvorba zisku před zdaněním se tedy projevila u správců státních lesů, následují správci soukromých lesů (1522 Kč/ha lesa) a správci obecních lesů (707 Kč/ha lesa). Meziroční nárůst tvorby zisku zaznamenaly správci u všech kategorií vlastnictví lesa.

Pomáhají dotace

Zpráva konstatuje, že výraznou finanční podporou pro vlastníky a nájemce lesů jsou finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu krajů, ze státního rozpočtu, dále úhrada některých mandatorních výdajů dle zákona o lesích a příspěvky poskytované z fondů EU. Bez těchto finančních příspěvků by realizovaný zisk z jednoho hektaru lesa představoval u státních lesů 1626 Kč, u soukromých lesů 838 Kč a u lesních majetků měst a obcí by dokonce dosáhl pouze 165 Kč. Významnou nákladovou položkou u lesů měst a obcí je nájemné, neboť z rezortního statistického šetření vyplynulo, že 56 preocent výměry těchto lesů je pronajmuto a průměrné roční nájemné činí 543 Kč/ha lesa, což výrazně ovlivňuje konečnou výši zisku. Pronájem lesů soukromých je realizován na 34 procentech výměry těchto lesů a průměrné roční nájemné činí 1 495 Kč/ ha lesa. Pronájem lesů ve vlastnictví státu je zákonem o lesích zakázán.
Porovnáním hodnot výše zisků včetně příspěvků a dotací od krajů, státu a EU a bez těchto příspěvků a dotací zjistíme celkovou finanční podporu, která je vlastníkům (nájemcům) lesa poskytována.Celková finanční podpora tak činila na jeden hektar lesa v průměru 97 Kč u státních lesů, 542 Kč u lesů v majetku měst a obcí a 684 Kč u lesů soukromých.
V roce 2006 nedošlo podle zprávy k významným změnám ve vlastnické struktuře lesních pozemků. Restituční proces je prakticky ukončen, ale podíl státního vlastnictví se stále ještě pozvolna zmenšuje. U některých právně komplikovaných případů dosud rozhodují o oprávněnosti restitučních nároků v odvolacím řízení i mimo něj soudy. V otázce tzv. církevního majetku, tj. majetku jehož držiteli byly církve, náboženské řády a kongregace, nedošlo k žádným změnám. I nadále je tento majetek podle ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, „blokován“ do přijetí zvláštní právní úpravy a nelze jej z vlastnictví České republiky převést.¨

Postupná koncentrace

Co se týká podnikatelského prostředí v lesním hospodářství, zpráva uvádí, že zde nadále probíhá koncentrace podnikatelských subjektů do velkých nadregionálních subjektů, které vlastní výkonnou lesní techniku včetně harvestorů a podnikají nejen u nás, ale i v zahraničí. Na druhé straně existují početné podniky místního významu, které poskytují služby malým vlastníkům lesa klasickými technologiemi.
Statistické šetření zahrnulo hospodaření 49 ekonomických subjektů zapsaných v obchodním rejstříku s převažující lesnickou činností (dále jen podnikatelské subjekty). Plocha lesa, na které poskytovaly tyto podnikatelské subjekty lesnické služby byla asi 246 tisíc hektarů. Z těchto subjektů jich vykázalo zisk 37, v celkové výši 176 milionů Kč, zatímco ztrátu vykázalo 12 subjektů, a to v celkové výši kolem 27 milionů korun. Celkem podnikatelské subjekty vykázaly zisk z v hodnotě 149 mil. Kč, což představuje zisk 607 Kč/ha obhospodařované plochy, tj. ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 418 Kč/ha.
Do hospodaření podnikatelských subjektů se příznivě promítl zejména vytvořený zisk z prodeje sortimentů surového dříví, zisk z pěstební činnosti, zisk z drobné lesní výroby a ostatní lesnické činnosti. Ztrátovými činnostmi ze sledovaných činností zůstala pouze myslivost a jiné činnosti mimo lesnickou činnost (např. rezervy a opravné položky a ztráty z ostatních výrobních a nevýrobních činností apod.)
Počet zaměstnanců v lesnictví a v souvisejících činnostech ve fyzických osobách u subjektů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře se podle zprávy loni dále snížil a pokračuje tak trend jeho nepřetržitého poklesu od roku 1989. Meziročně poklesy počty zaměstnanců v lesnických činnostech průměrně celkem o 6,8 procenta, přičemž největší snížení zaznamenal soukromý sektor (o 9,8 procenta) a nejnižší sektor obecní (o 1,1 procenta). Úsporný program včetně racionalizačních opatření se tedy projevil u všech sektorů při realizaci lesnických činností.
Průměrná mzda zaměstnanců ve fyzických osobách v lesnictví a souvisejících činnostech vzrostla oproti předchozímu roku o 8,6 procenta. Tempo růstu průměrných mezd v lesnictví tak přesáhlo růst mezd v průmyslu (6,6 procenta) i v národním hospodářství (6,4 procenta). Průměrná mzda fyzických osob v lesnictví a souvisejících činnostech za podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru však zaostává absolutně o 2442 Kč ve srovnání s průmyslem a o 2807 Kč ve srovnání s průměrnou mzdou v národním hospodářství.V rámci odvětví lesního hospodářství je nejvyšší průměrná mzda ve státním sektoru, která přesahuje o 4064 Kč průměrnou mzdu v sektoru soukromém.
Těžba dřeva v českých lesích byl loni nejvyšší do roku 1946. Dosáhla 17,68 milionu metrů krychlových, což byl meziroční nárůst o 14 procent. Podle ministerstva zemědělství byla rekordní těžba výsledkem vysoké poptávky na trhu se surovým dřívím. Ani tak ale nedosáhla celkového ročního přírůstku dřeva, jehož zásoby v českých lesích trvale rostou.

Zařazeno v Novinky a akce