KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda schválila Národní strategický plán pro oblast rybářství a Operační program Rybářství

31/07/07
MZe ČR

Praha 25.července 2007

Vláda dnes schválila Národní strategický plán pro oblast rybářství a Operační program Rybářství na roky 2007 – 2013. Nejvýraznější novinkou pro rybářské odvětví je existence samostatného Operačního programu Rybářství. Samostatný operační program pro rybářství se v ČR objevuje poprvé, v minulosti spadalo rybářství pod OP Zemědělství.
 
Tyto dokumenty umožní České republice získat prostředky Evropského rybářského fondu na období 2007 – 2013 ve výši překračující 1 mld. Kč, což ročně představuje příliv zhruba 150 mil. Kč do odvětví produkčního rybářství i rekreačního rybolovu. Tyto prostředky budou sloužit k tomu, aby obor dokončil proces restrukturalizace, posílil svou konkurenceschopnost, zohlednil požadavky na ochranu přírody a krajiny a přispěl ke stabilizaci regionální ekonomiky v místech zvýšené koncentrace rybářských a zpracovatelských podniků. Podmínkou čerpání uvedených finančních prostředků je příspěvek spolufinancování z domácích veřejných zdrojů ve výši 25 %.
„Od Operačního programu Rybářství si slibujeme rozvoj rybářství a posílení konkurenceschopnosti tohoto odvětví.,“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Národní strategický plán pro oblast rybářství představuje vizi čerpání prostředků Evropského rybářského fondu a nastavuje cíle a priority rybářského podnikání i systému rybářského obhospodařování volných vod do roku 2013.
 
Nejvýznamnější objem finančních prostředků bude zaměřen na propagační a marketingové aktivity ve prospěch sladkovodních ryb a výrobků z nich. Oživená poptávka na trhu sladkovodních ryb umožní firmám další investice do rybníků, farem i zpracovatelských kapacit. Dokumenty byly připraveny dle požadavků legislativy na základě partnerské diskuse se subjekty státní správy, hospodářskými a sociálním i partnery i nevládními neziskovými organizacemi. Materiály jsou v souladu s národními strategickými dokumenty.
 
Na základě schválení těchto materiálů bude zahájen dialog s Evropskou komisí, která bude dokumenty schvalovat.
 
Operační program obsahuje celkem 9 opatření včetně technické pomoci. Názvy opatření jsou ve výčtu níže. Bližší informace na www.mze.cz
 
Operační program Rybářství
2.1. Investice do produkce akvakultury
2.2. Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí
2.3. Opatření v oblasti zdraví ryb
2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh
3.1. Opatření ve společném zájmu
3.2. Opatření na vytváření vhodných podmínek pro život vodních živočichů
3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně
3.4. Pilotní projekty
5.1. Technická pomoc
 
 
Mgr. Ilona Chalupská
Ředitelka odboru komunikace