KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Národní rezerva prémiových práv KBTPM  bahnic pro rok 2007

24/09/07
Bohumír Ladman / SZIF

Žádosti o prémiová práva z národní rezervy pro rok 2007  přijímá Fond do 31. října

Národní rezerva prémiových práv na chov krav bez tržní produkce
mléka a na chov bahnic pro rok 2007
I. Státní zemědělský intervenční fond v souladu s nařízením vlády č. 196/2005, o stanovení některých
podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic,
zveřejňuje následující stav národní rezervy k 31. srpnu roku 2007:
na chov krav bez tržn produkce mlka ve vši……….18 prmiovch prv
na chov bahnic ve vši……………………………………………4 prmiov prva
II. Státní zemědělský intervenční fond v souladu s § 3 výše uvedeného NV, může v r. 2007 z této rezervy
použít pro přidělení nových individuálních limitů prémiových práv nebo zvýšení stávajících následující
počet prémiových práv:
na chov krav bez tržn produkce mlka ve vši……….17 prmiovch prv
na chov bahnic ve vši…………………………………………0 prmiovch prv
Žádosti o prémiová práva z národní rezervy pro rok 2007 (dále jen „NR PP 07“ ) přijímá Fond do 31. října
t.r. na místně příslušných Zemědělských agenturách MZe.
Vzhledem k nízkému stavu národní rezervy prémiových práv je naděje na jejich získání velice nízká.
Úspěšní mohou být především žadatelé do 40 let, s vysokým zastoupením podílu výměry
obhospodařovaných travních porostů nacházejících se v horské méně příznivé oblasti (75 % až 100 % ha
v LFA), nebo kteří dosud nemají přidělena žádná prémiová práva.
Ing. Josef Běhal, CSc.
vedoucí oddělení podpor a intervencí
živočišných komodit