KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele týkající se podpory poskytované v režimu de minimis

12/11/07
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Informace se týká opatření I.1.2 Investice do lesů, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova a III.3.1 Vzdělávání a informace

Podpora v těchto opatřeních je poskytována v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, tzn., že celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl).

Částka 200 000 EUR pro druhé kolo žádosti odpovídá korunovému ekvivalentu přepočtenému podle kurzu EUR/CZK, který činí 26,860.  To znamená, že maximální částka o kterou lze požádat v rámci druhého kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova je 5 374 000 Kč (za předpokladu, že žadatel nepožádal o žádnou podporu v rámci de minimis v uplynulých dvou letech, ani nepožádá v následujících dvou  letech).

Zdroj: MZe