KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela zákonů o zemědělství a o SZIF usnadní život podnikatelům

05/11/07
. Jungwirthová

Tsiková zpráva

 Novelu zákona o zemědělství a o Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF), kterou dnes předložil ministr zemědělství Petr Gandalovič, vláda schválila. Podstatou novely jsou ustanovení o možnosti prominout podnikatelům penále za nedodržení rozpočtové kázně a ustanovení týkající se vrácení dotace z prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkovaa penále Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. V otázce možných postupů transformace Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF), novela doporučuje zachování současné formy akciové společnosti stoprocentně vlastněné státem, především proto, že neexistuje jiný subjekt, který by převzal činnost a závazky PGRLF.
 
Podle ministra Gandaloviče se jedná o v podstatě technickou úpravu, kterou veřejnost přímo nepocítí, s výjimkou úprav v problematice odpuštění penále za porušení rozpočtové kázně. „Předkládaný návrh nebude mít negativní dopad na podnikatelské prostředí České republiky ani nepřinese administrativní zátěž podnikatelům,“ vysvětluje ministr Gandalovič. „Naopak umožní podnikatelům v oblasti zemědělství a rybolovu promíjet penále za porušení rozpočtové kázně tím, že bude vyjmuto z režimu de minimis, tzn. že výše odpuštěných penalizací nebude limitovaná jako dosud třemi tisíci euro na období tří let pro jednoho příjemce.“
 
Návrh zákona byl předložen jakoiniciativní materiál mimo Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007 k řešení časové naléhavých změn obou zákonů.
 
Z návrhů možných postupů transformace PGRLF, a.s se ukazuje jako nejvhodnější zachování současné formy akciové společnosti, která je stoprocentně vlastněna státem, zejména s ohledem na poskytnuté bankovní garance a dlouhodobé podpory úroků v řádu mld. Kč. do roku 2027. Důvodem je skutečnost, že neexistuje jiný subjekt (organizační složka státu, příspěvková organizace, obecně prospěšná společnost, apod.), který by byl schopen převzít činnost a závazky PGRLF, a.s.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně