KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Získejte dotaci z Operačního programu Životní prostředí – druhá výzva odstartovala

05/11/07

Žádosti bude možné podávat od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008.

Druhá vlna příjmu žádostí je oznámena na den přesně po čtyřech měsících od zveřejnění první vlny. Pro druhou výzvu jsou připraveny téměř dvě miliardy korun. Žádosti bude možné podávat od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008. Otevřena bude další, tentokrát šestá z celkem sedmi prioritních oblastí Operačního programu Životní prostředí, která se zaměřuje na zlepšování stavu přírody a krajiny, konkrétně např. na odbahňování rybníků, regenerace parků a lesů, budování naučných stezek v chráněných územích, budování protipovodňové ochrany přírodě blízkým způsobem (např. soustavy polderů), budování a obnova městských lesoparků, založení a obnova mezí, remízků a větrolamů, stabilizace sesuvů půd apod.

Celý text 2. výzvy najdete v sekci Na co mohu získat dotaci. http://www.opzp.cz/

Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických a fyzických osob ? podnikatelů i nepodnikatelů. O úspěšnosti budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí.

V rámci první vlny příjmu žádostí, která byla vyhlášena již 29. června, přijal SFŽP od 3. září do 26. října 2007 téměř 700 žádostí na více než 18 miliard korun. Pro první výzvu přitom bylo připraveno přibližně 20 miliard Kč. O úspěšnosti svých projektů budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí. První výzva otevírala pět z celkem sedmi prioritních oblastí a zaměřovala se na ochranou vod a ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), problematiku odpadů a starých ekologických zátěží a podporu environmentálního vzdělávání. Byla určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů, jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve.

„Výsledky první vlny předčily naše očekávání. Vzhledem k počtu a kvalitě připravených žádostí si v tuto chvíli dovolím odhadnout, že prostředky určené pro první výzvu budou úspěšně vyčerpány a Fond bude moci přidělit dotace všem úspěšným žadatelům," uvedl Leo Steiner, náměstek Úseku projektové přípravy a kontroly SFŽP ČR.

Záznam z přímého přenosu tiskové konference pořádané dne 29. 10. 2007 k příležitosti zahájení druhé vlny příjmu žádostí do Operačního programu Životní prostředí najdete na této webové adrese http://stream4.visual.cz/ct/ukazky/ct24/tiskovky/zivotni_prostredi.wmv

 Zelená linka pro žadatele o dotace z OP Životní prostředí
Státní fond životního prostředí uvedl 3. září 2007 do ostrého provozu call centrum, které bude pomáhat žadatelům o dotace v případě nejasností při podávání žádostí. Profesionálně vyškolení pracovníci poradí a pomohou na telefonním čísle 800 260 500 ve všední dny od 7.30 do 16.00, doba provozu je jednotná ve všech krajích.

Zařazeno v Aktuálně