KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jak podat úspěšnou žádost z OPŽP?

07/12/07
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Žádost je považována za kompletní, pokud je vyplněna úplnými údaji a doložena veškerými požadovanými doklady

Pro úspěšné podání, resp. přijetí žádosti musí být splněny následující podmínky:
 • Projekt je v souladu s Výzvou pro podávání žádostí, dle které je žádost podávána
 • Projekt musí mít pozitivní vliv na životní prostředí
 • Projekt musí být v souladu se všemi právními předpisy ČR a EU a horizontálními prioritami EU
 • Projekt musí splňovat věcné náplně definovaných aktivit dle jednotlivých podoblastí podpory (viz Implementační dokument OPŽP)
 • Žadatel není (nebude) v rámci stejného projektu současně příjemcem podpory z ostatních operačních programů, iniciativ Evropských společenství, ani z národních programů SFŽP
 • Žadatel nemá dluhy (nedoplatky) vůči orgánům veřejné správy
 • Typ žadatele odpovídá definovanému typu žadatele pro příslušnou podoblast podpory
 • Místo realizace akce územně odpovídá zaměření poskytování prostředků z ERDF, resp. FS a dále dle územně specifického zaměření některých podoblastí podpory
 • Splnění definovaných min./max způsobilých výdajů dle jednotlivých oblastí (podoblastí) podpory
 • Žádost je předložena (podána) na vzorovém formuláři žádosti (resp. formuláři žádosti velkých projektů) s příslušnými přílohami
 • Žádost je předložena na místně příslušné krajské pracoviště SFŽP podle místa realizace akce, velké projekty s rozpočtem nad 25 mil.eur se předkládají přímo na centrálu SFŽP
 • Formálně úplná žádost je podaná v předepsaném termínu (platí pro individuální projekt) – termíny jsou uvedeny v příslušné (konkrétní) výzvě k podání žádostí
 • Žádost je předložena před termínem zahájení realizace projektu (u projektů menšího rozsahu, kdy žadatelem je fyzická osoba, mohou být žádosti předkládány po ukončení realizace, nejdéle však do šesti měsíců od ukončení realizace projektu – jedná se o žádosti fyzických osob nepodnikajících v rámci oblastí podpory 2.1.1.a – „Snížení emisní zátěže ze zdrojů v rodinných domech“ a 3.3. – „Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby“)
 • Oznámení zadávacího řízení musí být uskutečněno až po akceptaci žádosti Fondem

Žádost je považována za kompletní, pokud je vyplněna úplnými údaji a doložena veškerými požadovanými doklady.

Formální nedostatky by neměly být důvodem k nepřijetí žádosti. Fond vyzve žadatele k jejich odstranění. Doporučujeme proto žádosti podávat v čas, aby Fond měl dostatek času vyzvat žadatele k odstranění případných formálních nedostatků.

Zdroj: OPŽP

Zařazeno v Aktuálně