KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti Programu rozvoje venkova schváleno

14/12/07
MZe ČR

Tisková zpráva

 
Dne 12.12.2007 schválil ministr zemědělství Petr Gandalovič Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 (dále jen Pravidla) pro opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti, které by mělo motivovat zemědělce starší 55 let převést své hospodářství, ukončit zemědělské podnikání a tím napomoci omlazení českého zemědělství. Toto opatření není nové, ale navazuje na Horizontální plán rozvoje venkova, resp. období 2004 – 2006.
 
Na rozdíl od předchozího období se opatření nebude řídit nařízením vlády, ale bude implementováno formou Pravidel pro žadatele. Nicméně nárokový charakter opatření a způsob administrace zůstane zachován. Součástí žádosti o dotaci je Projekt převodu zemědělského podniku od postupitele na nabyvatele. Ode dne podání Žádosti o dotaci bude mít žadatel lhůtu 12 měsíců na převod svého hospodářství a ukončení zemědělského podnikání.
 
 
Pravidla jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Pravidla a Nařízení vlády k opatřením PRV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD oddíl Osa I.
 
Na toto opatření je alokována částka cca 34,4 mil. € na období 2007 – 2013.
 
Na rozdíl od ostatních opatření osy I budou žádosti o dotaci na toto opatření přijímány kontinuálně, tzn. že žádosti mohou žadatelé na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) předkládat v průběhu celého roku. Příjem žádostí bude zahájen 2. ledna 2008.
 
Oproti předchozímu programovému období došlo ke změně podmínek pro získání dotace. Především se jedná o rozšíření definice nabyvatele, jímž se může stát buď příjemce dotace z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců nebo stávající zemědělský podnikatel (fyzická i právnická osoba). Žadatelem, tj. postupitelem může být pouze zemědělský podnikatel, který podniká minimálně 10 let, za poslední tři roky činil jeho průměrný příjem ze zemědělské prvovýroby 500 tis. Kč ročně, přičemž podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby činil v posledních 3 letech nejméně 55% z jeho celkových příjmů. Zároveň došlo ke snížení minimální výměry obhospodařované půdy z 5 na 0,5 ha půdy. Všechny podmínky pro získání dotace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele.
 
S ohledem na to, že postupitel bude muset převést celý podnik a nabyvatel je povinen si po dobu min. 5 let podnik v převzatém rozsahu ponechat včetně užívání půdních bloků převedených v LPIS, by bylo vhodné, aby měl žadatel před podáním žádosti o dotaci vypořádány všechny vlastnické vztahy (hmotný i nehmotný majetek a závazky).
 
Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2
Název RO SZIF
Adresa
Střední Čechy
Praha a Střední Čechy
budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Jihozápad
České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Severozápad
Ústí nad Labem
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Severovýchod
Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Jihovýchod
Brno
Kotlářská 53, 602 00 Brno
Střední Morava
Olomouc
Blanická 1, 772 00 Olomouc
Moravskoslezsko
Opava
Horní náměstí 2, 746 57 Opava
  
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe