KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Veřejná architektonická soutěž s názvem Dřevěný dům 2008

04/12/07
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Nadace dřevo pro život a Ministerstvo zemědělství v y h l a š u j e veřejnou architektonickou soutěž s názvem „Dřevěný dům 2008“

Nadace dřevo pro život a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Asociace krajů ČR a Hospodářské komory
 
v y h l a š u j e

 
podle Soutěžního řádu České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
s přihlédnutím k ustanovení § 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

 
 
veřejnou architektonickou soutěž
 
s názvem
 
Dřevěný dům 2008

 
 
a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky
 
V Praze dne 30.11.2007

1. vyhlašovatel soutěže

1.1       Vyhlašovatelé
1.1.1    Název: Nadace dřevo pro život, zastoupena ředitelem Ing. Janem Řezáčem
Sídlo: Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6
IČ: 273 63 589
Tel: +420 224 383 755
www: http://www.drevoprozivot.cz/
 
1.1.2    Název: Ministerstvo zemědělství ČR
Sídlo: Těšnov 17, Praha 1 – 117 05
IČ: 00020478
Tel/Fax: +420 221 811 111/+420 224 810 478
www: http://www.mze.cz/
 
(dále v textu jen „Vyhlašovatel“)
 
1.2       Sekretář soutěže
Jméno: Mgr. Dita Pavelková
Sídlo: Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1
Tel/Fax: + 420 257 535 034/ +420 257 532 285
E-mail: dita.pavelkova@cka.cc
 
1.3       Přezkušovatel soutěžních návrhů
Jméno: Ing. arch. Jan Cach

2. předmět a účel soutěže

2.1.      Předmět soutěže
2.1.1    Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu domu pro bydlení s podstatným použitím technologie skládané z dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva
2.1.2    Účastníci soutěže mohou návrhy zpracovat ve dvou soutěžních kategoriích, a to jako:
A) Nízkoenergetický rodinný dům do 150 m2 zastavěné plochy pro „ideální“ pozemek, blíže definovaný zadávacími podmínkami (viz. podklad P.01) ,
B) Nízkoenergetický bytový dům
(v rozmezí 4 – 9 bytových jednotek) pro „ideální“ pozemek, blíže definovaný zadávacími podmínkami (viz. podklad P.01).

2.2.      Poslání a účel soutěže
2.2.1    Účelem soutěže je
a)   vybrat a ocenit nejlepší komplexní architektonická řešení dřevěných domů pro bydlení z odevzdaných soutěžních návrhů, tj. nejlepší řešení po stránce výtvarné, objemové, dispoziční, provozní, funkční, technologické, konstrukční a se zohledněním energetické náročnosti a účelnosti vynaložených investičních prostředků,
b)   vybraná řešení případně realizovat; v takovém případě budou zpracováním projektové dokumentace a provedením souvisejících výkonů pověřeni autoři příslušných řešení.
 
2.2.2    Posláním soutěže je
a)   nabídnout kvalitní, soutěží „auditované“ domy pro různé cílové skupiny veřejnosti a stavebníků
b)   podpořit realizaci dřevěných staveb jako jediného běžně používaného tuzemského obnovitelného stavebního materiálu v rámci udržitelného rozvoje a stavění,
c)   podpořit význam kvality projektů pro realizaci staveb na bázi dřevostavby,
d)   umožnit zejména mladší nastupující generaci architektů a inženýrů konfrontaci názorů a představ o moderní dřevostavbě pro bydlení i v mezinárodním kontextu,
e)   soutěž a její výsledky propagovat veřejnosti prostřednictvím medií

3. druh soutěže a způsob jejího vyhlášení

3.1.      Druh soutěže
Soutěž se vyhlašuje podle
a)   předmětu řešení jako soutěž architektonicko-konstrukční,
b)   okruhu účastníků jako soutěž veřejná – anonymní,
c)   záměru řešení jako soutěž projektová,
d)   počtu vyhlášených kol jako soutěž jednokolová
 
3.2.      Způsob vyhlášení soutěže
Soutěž bude vyhlášena na internetových stránkách vyhlašovatele soutěže (http://www.drevoprozivot.cz/, http://www.mze.cz/), jakož i spolupracujících či zaštiťujících subjektů. Soutěž bude dále uveřejněna v Informačním systému o zadávání veřejných zakázek (http://www.isvzus.cz/) a v jednom informačním médiu s celostátní působností.
 
3.3.      Způsob vyhlášení výsledků soutěže
Vyhlašovatel oznámí výsledky všem účastníkům soutěže rozesláním protokolu o průběhu soutěže. Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samou.
 
3.4.      Jazyk soutěže
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu musí být vyhotoveny v českém, popřípadě slovenském jazyce.

4. účastníci soutěže

4.1.      Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto další podmínky:
a)   jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace a mají své sídlo v České republice nebo v některém z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace;
b)   nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání;
c)   nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;
d)   nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedení v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů;
e)   jsou autorizovanými architekty nebo autorizovanými inženýry v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně mají obdobné oprávnění podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace, jehož jsou občanem nebo v němž má své sídlo, anebo s těmito osobami spolupracují.
 
4.2.      Způsob průkazu splnění podmínek účasti v soutěži
4.2.1.   Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1 čestným prohlášením vloženým do obálky nadepsané „Autor“ (viz. odstavec 6.4. těchto soutěžních podmínek).
4.2.2.   Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí každý z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v odst. 4. 1 písm. a) až d) a alespoň jeden z účastníků sdružení podmínku uvedenou v odst. 4.1 písm. e).
4.2.3.   Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí každý z členů statutárního orgánu právnické osoby splňovat podmínky uvedené v odst. 4. 1 písm. a) až d), a alespoň jeden člen statutárního orgánu, popřípadě odpovědný zástupce podmínku uvedenou v odst. 4.1 písm. e).
4.2.4.   Každý účastník musí v případě výzvy k jednání o zadání zakázky po skončení soutěže předložit vyhlašovateli soutěže originály listin nebo jejich úředně ověřené kopie dokládající splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1. písm. a), d) a e), a to ve lhůtě stanovené ve výzvě.

5. Soutěžní podklady

5.1.      Poskytování soutěžních podkladů
Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě a budou umístěny zdarma ke stažení na internetových stránkách http://www.drevoprozivot.cz/ a http://www.cka.cc/.
Na vyžádání u sekretáře soutěže budou podklady účastníkům poskytovány na CD.
 
5.2       Seznam poskytovaných podkladů
P.01     Zadávací podmínky
P.02     Protokol pro energetický štítek obálky budovy
P.03     Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení
P.04     Formulář pro vyplnění údajů o účastníkovi soutěže

6. požadované závazné části soutěžního návrhu, jejich obsah, závazná grafická či jiná ÚPRAVA

6.1.      Grafická část
6.1.1    Grafická část bude provedena ve formátu A1 na výšku a bude nalepena na jednom panelu z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky 5 mm (např. Kapaplast nebo Forex). Panel bude v pravém dolním rohu opatřen rámečkem 3×3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu.
6.1.2    Grafická část bude obsahovat v kategorii:
 
A)   Nízkoenergetický rodinný dům:
– situaci v měřítku 1:500,
– půdorysy všech podlaží v měřítku 1:100,
– všechny pohledy v měřítku 1:100,
– jeden typický řez v měřítku 1:100,
– alespoň jedno prostorové vyobrazení,
– detail konstrukčního řešení styku obvodového pláště a nadpraží okna, včetně popisu materiálového řešení a okótování skladby konstrukcí v měřítku 1:10,
– detail konstrukčního řešení styku obvodového pláště se střešní konstrukcí a s upraveným terénem, včetně popisu materiálového řešení a okótování skladby konstrukcí v měřítku 1:10
 
B) Nízkoenergetický bytový dům:
– situaci v měřítku 1:500,
– půdorysy všech podlaží v měřítku 1:200,
– všechny pohledy v měřítku 1:200,
– jeden typický řez v měřítku 1:100
– alespoň jedno prostorové vyobrazení,
– detail konstrukčního řešení styku obvodového pláště a nadpraží okna, včetně popisu materiálového řešení a okótování skladby konstrukcí v měřítku 1:10,
– detail konstrukčního řešení styku obvodového pláště se střešní konstrukcí a s upraveným terénem, včetně popisu materiálového řešení a okótování skladby konstrukcí v měřítku 1:10
 
6.2.      Textová část
6.2.1.   Textová část bude předložena v jednom tištěném vyhotovení ve formátu A4. Její rozsah by neměl přesáhnout 2strany textu (mimo vyplněný Protokol pro energetický štítek obálky budovy) a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto soutěžních podmínek
6.2.2    Textová část bude v obou kategoriích obsahovat:
a)   stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zaměřené zejména na splnění hodnotících kritérií dle soutěžních podmínek, případně stručné objasnění některých dalších specifických částí navrhovaného řešení, bude-li to autor považovat za nezbytné,
b)   vyplněný Protokol pro energetický štítek obálky budovy
 
6.3.      Digitální část
6.3.1.   Soutěžící předá 1 × CD nebo DVD nosič obsahující:
a)  jednotlivé části/obrázky soutěžního panelu ve formátu *.JPG (menší strana obrázku alespoň 1600 obrazových bodů při kvalitě 300 dpi) pro publikování soutěžního návrhu v katalogu soutěže,
b)   textovou část ve formátu *.doc (bez použití caps lock)
6.3.2.   Nosič bude uložen v zalepené obálce s nadpisem „CD“, která bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto soutěžních podmínek.
 
6.4.      Obálka nadepsaná „Autor“
6.4.1.   Obálka bude obsahovat následující dokumenty:
a)   Údaje účastníka/účastníků soutěže: jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, popřípadě telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy;
b)   Čestné prohlášení účastníka/účastníků podle odstavce 4.2.
c)   Jméno kontaktní osoby a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže
d)   jména spoluautorů a spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky;
pro vyplnění výše uvedených údajů se účastníkům doporučuje použít formulář, který je součástí poskytovaných podkladů.
6.4.2.   Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto soutěžních podmínek.

7. společná ustanovení o závazných náležitostech ÚPRAVy soutěžního Návrhu

7.1.      Závazné označení návrhu a jeho částí
Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, obálka „CD“ a „Autor“) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3×3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu.
 
7. 2.     Podmínky anonymity soutěžního návrhu
7.2.1.   Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.
7.2.2.   Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele:

Nadace dřevo pro život
Kamýcká 1176
165 21 Praha 6

7.2.3.   Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území mimo Českou republiku, uvede účastník soutěže, vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesilatele, jako adresu odesilatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi odesilatele evidován, nebo jiné veřejné instituce, s níž se o tomto postupu dohodne.
 
7. 3.     Obal návrhu
Všechny části návrhu (grafická část, textová, obálka „CD“, obálka „Autor“) budou vloženy do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem „Dřevěný dům 2008.“

8. ZPŮSOB odevzdání SOUTĚŽNÍCH návrhů

8.1.      Přípustné způsoby odevzdání soutěžních návrhů
8.1.1.   Soutěžní návrhy lze doručit poštou nebo osobním předáním sekretáři soutěže nebo na podatelně ČKA, a to kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 9 až 15 hodinou a v konečný den lhůty k odevzdání od 9 do 12 hodin.
8.1.2.   V případě odeslání návrhu poštou jsou účastníci ve vlastním zájmu povinni zajistit, aby byl jejich návrh doručen ve stanovené lhůtě k odevzdání návrhů.
8.1.3.   Návrhy odevzdané či doručené po uplynutí stanovené lhůty je porota povinna ze soutěže vyloučit. 

9. KRITÉRIA hodnocení

9.1.      Kritéria hodnocení
Rozhodujícím kritériem hodnocení je celková kvalita řešení, a to v dílčích hodnotících kritériích (uvedená bez pořadí významu):
a)   architektonická kvalita návrhu
b)   funkčnost řešení
c)   technologická vyspělost řešení
d)   energetická náročnost řešení
e)   finanční náročnost při realizaci
 
9.2.      Důvody pro vyloučení ze soutěže
9.2.1.   Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které
a)   nesplňují obsahové požadavky vypsání,
b)   neodpovídají formálním požadavkům těchto Soutěžních podmínek,
c)   nedošly v požadovaném termínu,
d)   zřetelně ukazují na porušení anonymity.
9.2.2.   Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v těchto Soutěžních podmínkách, je soutěžní porota povinna dle § 10 odst. 6 Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny.
9.2.3.   Porota vyloučí z posuzování ty části soutěžního návrhu, které nebyly soutěžními podmínkami požadovány.

10. Porota a odborní znalci

10.1.    Řádní členové poroty
– Ing. arch. Kamil Mrva, nezávislý, člen ČKA
– Ing. arch. Josef Patrný, nezávislý, člen ČKA
– Ing. arch. Josef Smola, nezávislý, člen ČKA, předseda poroty
– Bc. Petr Jureček, nezávislý (vítěz soutěže Dřevěný dům 2006.)
– Ing. Václav Stránský, Ministerstvo zemědělství ČR, místopředseda poroty
– Ing. Jiří Fereš, Ministerstvo životního prostředí ČR
– Ing. Ladislav Vaněk, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 
10.2.    Náhradníci poroty
Ing. arch. Jaromír Kročák, nezávislý, člen ČKA
Ing. Miroslav Urban, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 
10.2.    Přizvaní odborní znalci
Ing. Jiří Šála, CSc.
Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. 
Soutěžní porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

11. ceny a odměny

11.1.    Ceny
V obou kategoriích budou uděleny následující ceny (celkem 1.000.000,- Kč):
 
1.  cena se stanovuje ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesát tisíc korun českých),
2.  cena se stanovuje ve výši 150.000,– Kč (slovy: jednostopadesát tisíc korun českých),
3.  cena se stanovuje ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých),
 
11.2.    Odměny
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se k možnému rozdělení stanovuje pro obě kategorie úhrnná částka na odměny ve výši 200.000,- Kč
(slovy: dvěstě tisíc korun českých).
 
11.3.    Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě neudělení některých cen a odměn
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a§ 12 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA může soutěžní porota rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě o jiném rozdělení, popřípadě neudělení odměn v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěže.
 
11.4.    Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži
11.4.1. Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,– Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 20 %, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
11.4.2. Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání. 

12. Základní termíny soutěže

12.1.    Datum ustavující schůze poroty  26.11.2007
 
12.2.    Datum vyhlášení soutěže   30 .11.2007
 
12.3.    Dotazy
Lhůta k podání písemných dotazů soutěžícími (emailem, faxem): 6.1.2008
Lhůta k zodpovězení dotazů: 14.1.2008
 
12.4.    Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími
Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů se stanovuje na pátek 29. 2. 2008 do 12:00 hodin.
 
12.5     Datum hodnotícího zasedání: 14. a 17.3.2008
 
12.6.    Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů a lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí
Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů se předběžně stanovuje na 20.3.2008; přesné datum bude stanoveno v průběhu soutěže.
Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí počíná běžet uveřejněním výsledků hodnocení návrhů a končí patnáctým dnem od posledního doručení oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.
 
12.7.    Lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu
Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže rozesláním protokolu o průběhu soutěže, a to ve lhůtě sedmi dnů od rozhodnutí poroty.
 
12.8.    Lhůta k proplacení cen a odměn
Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.
 
12.9.    Datum slavnostního vyhlášení výsledků
Datum slavnostního vyhlášení výsledků a zahájení veřejné putovní výstavy soutěžních návrhů se stanovuje na 4/2008 v rámci brněnského mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2008 – (jaro 2008).

13. řešení rozporů

13.1.    Námitky
13.1.1.    Každý účastník soutěže může ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení oznámení výsledků soutěže podat vyhlašovateli soutěže zdůvodněné námitky vůči formálnímu postupu poroty. V námitkách musí být uvedeno proti kterému postupu poroty či vyhlašovatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.
13.1.2.    Vyhlašovatel ve spolupráci s porotou přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv. Vyhoví-li vyhlašovatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud vyhlašovatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení rozhodčího řízení podle odstavce 13.3.
13.1.3.    Nevyhověl-li vyhlašovatel námitkám podaným podle odstavce 13.2., může stěžovatel podat návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského soudu ČKA. Spor je poté řešen tříčlenným rozhodčím výborem složeným ze zástupce vyhlašovatele, zástupce soutěžícího, který podal návrh, a zástupce Komory jmenovaného předsedou Stavovského soudu. Rozhodčí řízení se řídí pravidly smírčího řízení Komory. Byl-li podán návrh dvěma a více soutěžícími, ustanoví tito soutěžící dohodou osobu, která je v jednání a rozhodování v rozhodčím výboru zastoupí. Zástupce Komory z řad členů Stavovského soudu jmenuje a rozhodčí řízení svolává předseda Stavovského soudu.
13.1.4.    Podmínkou přijetí návrhu na zahájení rozhodčího řízení podle odstavce 13.3. je složení kauce ve výši 5 % z výše první ceny stanovené soutěžními podmínkami; kauce však nepřevýší částku v české měně odpovídající 500 €. Kauce se skládá na účet České komory architektů. V případě zamítnutí protestu kauce propadá, v případě vyhovění protestu je kauce vrácena; je-li protestu vyhověno pouze zčásti, rozhodne o výši vrácené částky ve svém nálezu rozhodčí výbor. Částka musí být vrácena nejpozději do sedmi dnů od vydání rozhodčího nálezu, kterým se protestu vyhovuje zcela nebo zčásti.
13.1.5.    Předmětem námitek, popřípadě rozhodčího řízení nesmí být rozhodnutí poroty týkající se výsledků hodnocení účastníků soutěže a rozhodnutí o rozdělení cen a odměn a stanovení jejich výše, ledaže tato rozhodnutí byla učiněna v přímé souvislosti se závažným porušením podmínek formálního postupu poroty, stanovených soutěžními podmínkami. Rozhodčí nález je konečný.

14. klauzule o akceptování soutěžních podmínek

14.1.    Souhlas vyhlašovatele, jeho zástupce, soutěžních porotců, sekretáře, přezkušovatele soutěžních návrhů a odborných znalců s podmínkami soutěže
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porotci a odborní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.
 
14.2.    Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto smlouvy a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

15. klauzule o autorských právech a zveřejnění soutěžních návrhů

15.1.    Autorská práva soutěžících
Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.
 
15.2.    Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže
Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů.

15.3.    Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.
 
15.4.    Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů
Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v těchto Soutěžních podmínkách.
 
15.5.    Protokol o průběhu soutěže
15.5.1. Ze všech zasedání poroty bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty, protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty a potvrzuje osoba zapisující.
15.5.2. Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování, rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, posouzení všech soutěžních návrhů, rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů a stanovení jejich pořadí, rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. Protokol stvrdí na závěr svým podpisem všichni řádní členové poroty a předají jej vyhlašovateli.
15.5.3. Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů soutěžní poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají.
15.5.4. Kopii Protokolu o průběhu soutěže spolu s rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího návrhu rozešle vyhlašovatel všem účastníkům soutěže, a zároveň na vědomí České komoře architektů.

16. USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

16.1.    Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná
Architektonická soutěž byla vyhlášena a pokud není v soutěžních podmínkách stanoveno jinak řídí se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů. Soutěž je vyhlášena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 
16.2.    Odsouhlasení Soutěžních podmínek členy soutěžní poroty a Českou komorou architektů
Před vyhlášením soutěže byly Soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy soutěžní poroty na její ustavující schůzi a následně Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou k nahlédnutí u vyhlašovatele/u sekretáře poroty.

17. Schválení soutěžních podmínek

Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty, konané 26.11.2007.
Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem 30.11.2007
Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů
dopisem ze dne 26.11.2007 pod Č.j.: 1247-2007/Cr. 

PŘÍLOHY : Zadávací podmínky
                    Protokol pro energetický štítek obálky budovy
                    Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby
                    Formulář pro vyplnění údajů o účastníkovi soutěže

Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuálně