KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výroční zpráva za rok 2006

30/12/07

o činnosti KIS Středočeského kraje, o.p.s.

 
 
V Příbrami dne 14.3.2007
 
Společnost KIS Středočeského kraje pokračovala v činnosti podle plánu činnosti pro dotační titul 9f  Národních dotací 2006, které spravuje Ministerstvo zemědělství ČR a podle projektu na činnost střediska a Středočeské dožínky 2006, na který poskytl dotaci Středočeský kraj.
V únoru byla přijata nová pracovnice na dobu určitou ing. Klára Čámská, v březnu odešla pracovnice Gabriela Jeníčková na mateřskou dovolenou a od 12. září je na rodičovské dovolené.
Společnost udržuje a aktualizuje vlastní webové stránky, tyto stránky navštívilo v r. 2006 přes půl milionu uživatelů internetu. Na jaře 2006 proběhla věcná i formální rekonstrukce webových stránek, v září jsme uzavřeli s Národní knihovnou ČR smlouvu na archivaci článků na webu KIS Středočeského kraje. Společnost posílá pravidelně aktuální informace ze zemědělství a rozvoje venkova elektronickou a klasickou poštou (méně často z důvodu časové a finanční náročnosti). Počet klientů se stále mírně zvyšuje. KIS poskytuje telefonické, osobní a e-mailové konzultace (podrobný rozpis viz příloha – Přehled činností).
Společnost zorganizovala ve spolupráci se zakladatelskými a partnerskými organizacemi 11 seminářů, jichž se  zúčastnilo 468 zájemců. Společnost se prezentovala na setkání starostů tří krajů a zúčastnila se mnoha vzdělávacích seminářů a schůzí profesních svazů. Podíleli jsme se na dotazníkovém šetření ÚZPI o potřebách kvalifikace pracovníků v zemědělství. Prezentovali jsme se na výstavách Regiony ČR, Země živitelka a Zemědělec.
Pro Středočeský kraj jsme zajišťovali Středočeské dožínky 2006 formou komplexní služby a služby spojené s provozem stánku na výstavě Zemědělec. Společnost vydala k této příležitosti brožuru a koncem roku byla vydána brožura o činnosti KIS s aktuálními kontaktními údaji.
V roce 2006 se uskutečnily tři schůze správní a dozorčí rady KIS Středočeského kraje, dvě setkání krajských informačních středisek a čtyři setkání představitelů KIS Středočeského kraje se zástupci Středočeského krajského úřadu.
V březnu 2006 podala společnost žádost o dotaci na titul 9f Ministerstvu zemědělství ČR s plánem činnosti, v červnu odevzdala dílčí zprávu a v listopadu závěrečnou zprávu. Obě zprávy byly přijaty a veškeré předložené náklady v celkové výši 600 000 Kč byly proplaceny. V květnu společnost uzavřela smlouvu o poskytnutí dotace se Středočeským krajem, v červnu dostala na účet dotaci ve výši 400 000 Kč a v lednu 2007 podala zprávu o čerpání dotace s vyúčtováním. Zpráva byla přijata bez připomínek.
Kromě činnosti hrazené z dotací společnost provozovala doplňkovou činnost, tj. dotazníkové šetření, spolupráce se sponzory, organizování seminářů mimo plán činnosti apod. Čistý zisk z této činnosti je 48 734,50 Kč.
Na podzim 2006 se společnost stala partnerem pro Agrární komoru Příbram a Agrární komoru Benešov v projektu „Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství“, financovaného z Evropského sociálního fondu.
 


Zařazeno v Výroční zprávy