KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hlavní odlišnosti v současném kole dotací

10/01/08
Ing. Jaromír Strašil / Agroporadenství

Ke změnám a doplnění vyhlášených dotací – 2008          Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v poměrně slušném předstihu prováděcí předpisy k zájmovým výrobním – provozním dotacím a to :   I.1.1.   Modernizace zemědělských podniků – termín podání žádosti: 26.2.-17.3.2008            Titul s největším objemem. Oproti minulému zde došlo ke změně v preferenci bodů pro stavby výkrmu prasat i chovu prasnic […]

Ke změnám a doplnění vyhlášených dotací – 2008

 

       Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v poměrně slušném předstihu prováděcí předpisy k zájmovým výrobním – provozním dotacím a to :

 

I.1.1.   Modernizace zemědělských podniků – termín podání žádosti: 26.2.-17.3.2008

           Titul s největším objemem. Oproti minulému zde došlo ke změně v preferenci bodů pro stavby výkrmu prasat i chovu prasnic vždy o 5 bodů. Preferenční 1 bod za dodání projektu v elektronické podobě se ruší, je podmínkou přijetí projektu(platí i pro následný titul) . 

 

I..3.2.  Zahájení činnosti mladých zemědělců – termín podání žádosti: 3.3.-14.3. 2008

           Nově se upřesňuje zařazení a to tak, že pokud je uvedeno datum zahájení činnosti v osvědčení zemědělského podnikatele, pak platí maximální lhůta k podání žádosti 16 měsíců celkem. Bez uvedení začátku podnikání platí datum zaregistrování.

           Podmínkou se stává, že vlastní žadatel splňuje alespoň minimální zemědělskou kvalifikaci podle směrnice Mze č.j. 4945/2002 z 31.12.2002. Dále pak je třeba , aby  jeho základ daně z příjmu po dobu 5 let činil alespoň 120 000 Kč, tak aby nebyl sankcionován.

 

I.3.3.   Předčasné ukončení zemědělské činnosti – termín podání žádosti: průběžně od 2.1.2008

Oproti předchozímu programovému období došlo ke změně podmínek pro získání dotace. Především se jedná o rozšíření definice nabyvatele, jímž se může stát:

         příjemce dotace z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

          nebo stávající zemědělský podnikatel s vlast. činností min. 1 rok (fyzická i právnická osoba).

 Žadatelem, tj. postupitelem může být pouze zemědělský podnikatel, který podniká minimálně 10 let, za poslední tři roky činil jeho průměrný příjem ze zemědělské prvovýroby 500 tis. Kč ročně, přičemž podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby činil v posledních 3 letech nejméně 55% z jeho celkových příjmů. Zároveň došlo ke snížení minimální výměry obhospodařované půdy z 5 na 0,5 ha půdy.

     S ohledem na to, že postupitel bude muset převést celý podnik a nabyvatel je povinen si po dobu min. 5 let podnik v převzatém rozsahu ponechat včetně užívání půdních bloků převedených v LPIS, by bylo vhodné, aby měl žadatel před podáním žádosti o dotaci vypořádány všechny vlastnické vztahy (hmotný i nehmotný majetek a závazky).

     K titulu lze podotknout, že v případě splnění podmínek je v podstatě nárokový od předchozích, neexistuje bodovací konstrukce, výše dotace je úměrná převodu ZP do 30 ha.

     K úplnosti vyhlášených titulů s podáním žádostí taktéž od 26.2. do 17.3. tohoto 3. kola

II.2.4. Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů

III.Diverzifikace činností nezemědělské povahy – určeno jen pro zeměd. podnikatele

a)      diverzifikace činností nezem. výroby – stanoveny vlastní pravidla

b)      výstavba  a modernizace bioplynové stanice

c)      výstavba a modernizace kotelen a výtopen ba biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny

d)      výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

a)      mikropodnik – nesmí být zem. podnikatel

b)      bioplynové stanice

c)      kotelny

d)      pletárny

poslední 3 tituly naopak jen pro zemědělské podnikatele a mikropodniky.

Zvláštní pozornost zasluhuje poslední titul  I.3.4. Využívání poradenských služeb – pro zemědělskou prvovýrobu a lesní hospodářství

Předpokládá se dotace na subjekt do 40 000 Kč dotace s bodovým systémem pro jednotlivé poradenské témata a rok s tím, že na 1 subjekt bude možno čerpat max. 315 000 Kč v období 2007-13. Poradenství poskytují pouze akreditovaní poradci příslušného oboru. Žádosti se nepodávají na zemědělskou agenturu, jak bylo zvykem dříve z národních dotací, nýbrž na regionální SZIF dle místní příslušnosti. Témata jsou zaměřena od základního kontrolního auditu podniku Cross-compliance (křížové shody) přes okruhy z rostlinné a živočišné výroby, ekonomiky provozu, ekologického hospodaření, bezpečnosti práce a lesnické tématiky. Věnujte pozornost dalším informacím zejména tohoto webu, případně níže uvedeným.

     Vlastní pokyny k nalezení na www.mze.cz, www.szif.cz.

 

Ing. Jaromír Strašil

metodik ÚZPI, středisko Jihlava

strasil@uzpi.cz   t. 731471709

Zařazeno v Novinky a akce