KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Konečné výsledky výběrového řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2008

03/01/08
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Do veřejného výběrového řízení, vyhlášeného MŽP dne 21. srpna 2007 na internetové stránce Ministerstva životního prostředí a v týdeníku Respekt, bylo přihlášeno do jeho uzávěrky 3. 10. 2007 celkem 425 projektů nestátních neziskových organizací.

Obálková komise, která zasedala ve dnech 3. – 8. 10. 2007, posoudila formální náležitosti přihlášených projektů a vyřadila 7 projektů, u kterých nebyl dodržen předepsaný způsob podání.

Zbylých 418 projektů s celkovým požadavkem 80 829 253 Kč postoupila obálková komise k hodnocení expertní komisi.

V tabulce č. 1 (pdf, 79kB) je uveden počet projektů podaných do jednotlivých skupin programů a celkové požadované částky. Expertní komise posuzovala projekty v pěti subkomisích. Předsedou expertní komise byl ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík, který jmenoval předsedy a tajemníky jednotlivých subkomisí. Členy subkomisí B až E jmenovala náměstkyně ministra životního prostředí a ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí Ing. Rut Bízková. Členy subkomise A jmenoval náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny RNDr. František Pelc.

Subkomise A pro koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny pracovala v gesci sekce ochrany přírody a krajiny, ostatní subkomise v gesci sekce ekonomiky a politiky životního prostředí.

Závěrečná jednání subkomisí proběhla ve dnech 26. 11. – 3.12. 2007 a vzešla z nich, na základě bodování podle předem stanovených kritérií, pořadí projektů v jednotlivých skupinách programů. Závěrečné jednání expertní komise proběhlo dne 6.12.2007, dne 21.12.2007 schválila výsledky Porada vedení MŽP.

V tabulce č. 2 (pdf, 45kB) je přehled vyhlášených programů výběrového řízení včetně horního limitu částky, kterou bylo možno na jeden předkládaný projekt v daném programu požadovat.

V tabulkách č. 3-7 je uveden seznam projektů setříděný vždy sestupně podle dosažených bodů v jednotlivých skupinách programů.
Tabulka 3 – Programy A (pdf, 26kB)
Tabulka 4 – Programy B (pdf, 37kB)
Tabulka 5 – Programy C (pdf, 41kB)
Tabulka 6 – Programy D (pdf, 57kB)
Tabulka 7 – Programy E (pdf, 57kB)

Ve skupině programů A (tabulka č. 3) byly 4 projekty vyřazeny z hodnocení (tzn. bodový průměr 0) v důsledku nesplnění některé ze základních podmínek stanovených vyhlašovatelem.

V každé tabulce jsou šedě podbarvené projekty, které budou v roce 2008 finančně podpořeny. Nutným předpokladem však je, že organizace odevzdají v pořádku a včas vyúčtování projektů podpořených v roce 2007.

MŽP si vyhrazuje právo nepodpořit projekty organizací, u nichž byly shledány vážné nedostatky při prováděných kontrolách, vážné nedostatky v plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o přidělení dotace a ve vyúčtování projektů z roku 2007. V případě vyřazení projektů těch organizací, které nesplní povinností za rok 2007, budou podpořeny další projekty níže v seznamu podle bodového průměru.

Rozhodnutí o přidělení dotace budou uzavírána průběžně od 15. ledna s těmi organizacemi, které nebudou mít vůči MŽP žádné závazky.

V roce 2008 bude podpořeno celkem 127 projektů v celkové částce 30 mil. Kč, z toho ve skupině programů A tři projekty v částce 7 mil. Kč a ve skupinách B-E 124 projektů v celkové částce 23. mil. Kč.

Bližší informace:
Helena Knappová (Helena_Knappova@env.cz), tel.: 267 122 226, odbor environmentálního vzdělávání Natálie Hoňková (Natalie_Honkova@env.cz), tel.: 267 122 953, odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny – projekty skupiny A

Zdroj: MŽP

Zařazeno v Aktuálně