KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zahájení činnosti mladých zemědělců.

25/01/08
MZe ČR

Ministerstvo zemědělství informuje žadatele o systému výběru v rámci opatření I.3.2

Dotace stejně jako v prvním kole příjmu Žádostí v roce 2007 není nárokového charakteru. Výběr probíhá na základě preferenčních kritérií, jejichž seznam je součástí přílohy č. 3 Pravidel pro žadatele o dotaci. Preferenční kritéria navrhuje a schvaluje Monitorovací výbor EAFRD, který je složen z vládních a nevládních organizací (např. Agrární komora ČR, Společnost mladých agrárníků ČR, Zemědělský svaz či Asociace soukromých zemědělců). Dle dosaženého bodového ohodnocení jsou pak zaregistrované Žádosti o dotaci seřazeny a úspěšní žadatelé postupně vybíráni až do vyčerpání alokované částky pro daný rok. Z toho vyplývá, že úspěšnými příjemci dotace se stávají přednostně žadatelé, kteří dosáhli vyššího bodového ohodnocení a jsou tak podporováni, stejně jako v ostatních opatřeních Programu rozvoje venkova, ti nejlepší žadatelé, kteří v daném kole podali Žádost o dotaci. Součástí Žádosti je i podnikatelský plán žadatele s výhledem na pět let podnikatelské činnosti. Tento podnikatelský plán je závazným dokumentem jehož naplňování je kontrolováno a v případě neplnění i sankcionováno. Je to z toho důvodu, že finanční podpora je zaměřena na zahájení a podpoření podnikatelských plánů začínajících podnikatelů. Celková částka na celé období 2007 – 2013, která je vyhrazena pro opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, činí 57,66 mil.€. V průměru 8,23 mil. € ročně z tohoto opatření tak bude napomáhat vstupu mladých zemědělců do odvětví, a to až do konce programovacího období, tj. roku 2013. Další kolo příjmu Žádostí o dotaci bude zahájeno 3. března 2008.

Zařazeno v Novinky a akce