KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zásady „Předčasného ukončení zemědělské činnosti“

10/01/08

Přehled k roku 2008

Zásady „Předčasného ukončení zemědělské činnosti“ v roce 2008
 
Od 1.ledna roku 2008 je možné žádat o dotaci v rámci opatření 1.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ). Obecná i specifická část Pravidel je uveřejněna na internetových stránkách SZIF a MZe ČR. Podmínky poskytnutí dotace jsou následující:
 
1. Postupitel (žadatel), tzn. zemědělec, který předává podnik
         je fyzická osoba, která je zemědělským podnikatelem, ke dni podání Žádosti o dotaci dosahuje věku alespoň 55 let, ale ještě nedosahující věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, starobní důchod dosud nepobírá (řádný ani předčasný)
         po dobu alespoň 10 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku podání Žádosti provozoval jako podnikatel zemědělskou výrobu (tzn. 10 let má IČO) – bez přerušení
         v posledních 3 letech bezprostředně předcházejících roku podání Žádosti dosáhl podíl jeho příjmů ze zemědělské prvovýroby nejméně 55 % na jeho celkových příjmech (včetně závislé činnosti) a tento příjem dosáhl v průměru 500 000 Kč za rok
         po dobu alespoň 3 let bezprostředně předcházejících roku podání Žádosti užíval dle LPIS alespoň 0,5 ha
Podmínky pro postupitele pro přiznání a další poskytování dotace
         do 12 měsíců ode dne podání Žádosti převede zemědělský podnik na nabyvatele formou smlouvy o prodeji podniku
         s konečnou platností ukončí veškerou podnikatelskou a zaměstnaneckou činnost v zemědělství a převede na nabyvatele veškerou obhospodařovanou půdu vedenou v evidenci LPIS ke dni podání Žádosti, sám požádá o vyřazení z LPIS
         po celou dobu trvání závazku se nebude účastnit na podnikání jiného zemědělského podnikatele ani nebude v zemědělství zaměstnán
         je povinen zajistit poskytování požadovaných informací a dokladování činností i ze strany nabyvatele – po celou dobu trvání závazku
 
2. Nabyvatel (tzn. ten, kdo přebírá podnik) může být buď
a)     příjemce dotace z opatření 1.3.2. a tato podmínka je naplněna po dobu účasti nabyvatele v opatření 1.3.2 ode dne podepsání Dohody (tzn.byl v tomto programu úspěšný) nebo
b)     zemědělský podnikatel (FO i PO), která podniká v zemědělství minimálně 12 měsíců před podáním Žádosti o dotaci a převezme hospodářství od převodce za účelem jeho zvětšení
     Fyzická osoba nesmí být starší 40 let, právnická osoba je podnik, řízený osobou mladší
     40 let, a která se zároveň podílí na základním kapitálu min. 50 %
Podmínky pro nabyvatele
         po dobu 5 let bude podnikat v zemědělství na převedeném podniku v převzatém rozsahu
         po dobu 5 let bude zemědělsky užívat převedené PB a nepřevede je na jiného uživatele
 
Žádost o dotaci se předkládá na příslušném formuláři a se všemi přílohami na příslušném RO SZIF celoročně. Všechny přílohy musí být originály nebo úředně ověřené kopie.
První žádost o proplacení se předkládá na RO SZIF do 12 měsíců ode dne podání Žádosti společně s doklady prokazujícími převod podniku
V následujících letech účasti v Opatření se dotace poskytuje na základě Žádosti o proplacení, předkládané jednou ročně do 15.2. daného roku.
 
Provádění změn – se podává na formuláři SZIF„Hlášení o změnách“
 
Sankce stanovené pro administraci První žádosti o proplacení
         pokud bude zjištěn rozdíl mezi výměrou stanovenou v projektu a výměrou převedenou na nabyvatele v LPIS, bude dotace spočtena na základě skutečně převedené výměry a tato částka bude upravena takto : rozdíl do 10%-bez sankce, rozdíl 10–50% snížení dotace o 20%, rozdíl nad 50%- zamítnutí žádosti
Sankce stanovené při administraci První žádosti o proplacení
         pokud bude nabyvatel na ploše převedených PB užívat nižšívýměru, než která na něj byla převedena, bude částka dotace upravena takto :
         rozdíl do 10 % – bez sankce
         rozdíl 10 – 20 % snížení dotace o 10 %
         rozdíl 20 – 30 % snížení dotace o 50 %
         rozdíl nad 30 % zastavení výplaty dotace na zbývající období
Takto vypočtená dotace bude žadateli přiznána po celou dobu trvání závazku žadatele
Sankce v případě podání Žádosti o proplacení po řádném termínu
         sankce ve výši 1 % z přiznané dotace pro daný rok za každý pracovní den, při prodlení nad 25 dnů nebudou žadateli přiznány žádné platební nároky pro daný rok
Sankce v případě porušení/nedodržení podmínek Pravidel – 100 %
 
Sankce se neuplatní v případě : pozemkové úpravy, restitučního řízení, zásahu vyšší moci, stavby ve veřejném zájmu, provedení změny v evidenci půdy podle §3 Zákona č. 252/1997 Sb. v platném znění (mimořádná aktualizace)
 
Druh a výše dotace
75 000 Kč + 4 700 Kč /ha převedené zem.půdy, nejvýše však do výměry 30 ha po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem podepsání Dohody. Dotace se neposkytne počínaje kalendářním rokem, kdy dosáhne žadatel věku 70 let. 
Povinné přílohy při podání Žádosti
         doklad prokazující podnikatelskou činnost v zemědělství za posledních 10 let
         projekt dle osnovy, čestné prohlášení žadatele a nabyvatele (dodržení podmínek, závazek hospodaření)
         daňová přiznání za posledních 10 let
         pokud nabyvatel není příjemce dotace z opatření 1.3.2. doklad o podnikání v zemědělství min. 12 měsíců před podáním žádosti
         seznam příloh
Povinné přílohy při podání První žádosti o proplacení
         doklad o vyřazení z evidence zem.podnikatele
         doklad o vynětí z LPIS
         smlouva o prodeji zem.podniku
         čestné prohlášení
         pokud nabyvatel není příjemce dotace z opatření 1.3.2 a je PO, výpis z obch.rejstříku
Povinné přílohy při podpisu Dohody
         potvrzení FÚ o bezdlužnosti
Povinné přílohy při dalších podáních Žádostí o proplacení
         čestné prohlášení, že žadatel není poživatelem starobního důchodu nebo potvrzení o výši částky starobního důchodu
         čestné prohlášení, že žadatel nebyl v předchozím kal.roce zaměstnán v zemědělství
 
Doporučujeme velice pečlivě prostudovat všechny podmínky pro poskytování této dotace a upozorňujeme na skutečnost, že nedodržení podmínek ze strany žadatele i nabyvatele po celou dobu trvání závazku bude podléhat sankcím.
 
Odpovědi na zatím nejčastější dotazy:
O dotaci si nemůže zpětně požádat ten, kdo již dosáhnul věku pro odchod do starobního důchodu (přestože toto opatření v r.2007 nebylo otevřeno).
Podnikatelská činnost v oboru opravář zem.strojů (žadatele po převodu podniku), služby pro zemědělství není považováno za zemědělskou činnost, tzn. porušení Pravidel se žadatel nedopustí. Zaměstnanecký poměr tohoto oboru v podniku, který má ve výpisu z OR nebo na ŽL zemědělskou výrobu není možný.
Pokud je žadatel ve sdružení, pro výpočet podílu příjmů ze zem.výroby, resp. průměrného ročního obratu, se bere poměrná část dle smlouvy o sdružení. Pokud má na svoji osobu celý LPIS, předává celý LPIS. Dnem převodu podniku sdružení zaniká. Další členové původního sdružení se mohou stát členy nově vytvořeného sdružení s nabyvatelem.
 
Před podáním první žádosti doporučujeme velmi pečlivě rozvážit, s jak velkým podnikem do programu žadatel vstoupí, resp. jaký podnik bude předávat. Od první žádosti se budou odvíjet všechny další kroky, první žádost bude velmi pečlivě kontrolována ze strany SZIFu. Ke změnám v průběhu 12 měsíců může samozřejmě dojít, ale jen některé nepodléhají sankcím.
 
 
 
V Písku 8.1.2008                       
 
Ing. Václava Nedvědová – privátní poradce, České Budějovice, tel. 604 50 70 49
Ing. Jiří Střelka, CSc. – ÚZPI Praha, pracoviště Písek