KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Konference na téma Energetika a biomasa

04/02/08
Marie Široká / Konopářský svaz

  Konference  na téma Energetika a biomasa úterý 19. února 2008 – středa 20. února 2008 (Česká republika)V době rostoucího významu energetického využití biomasy bude konference, konaná pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT pana Prof.Ing.Františka Hrdličky, CSc., zaměřena na výzkum a vývoj, koncepční a provozní problémy při spalování biomasy formou plenárních přednášek a diskuse. Všechny […]

 

Konference  na téma Energetika a biomasa

úterý 19. února 2008 – středa 20. února 2008 (Česká republika)
V době rostoucího významu energetického využití biomasy bude konference, konaná pod záštitou děkana Fakulty strojní ČVUT pana Prof.Ing.Františka Hrdličky, CSc., zaměřena na výzkum a vývoj, koncepční a provozní problémy při spalování biomasy formou plenárních přednášek a diskuse. Všechny vybrané příspěvky budou obsaženy ve sborníku konference.
Místo konání: Praha 6; Fakulta strojní ČVUT v Praze, Technická 4
Pořádá: Masarykova akademie práce, Strojní společnost na ČVUT v Praze ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v Praze, Odbor tepelných a jaderných energetických zařízeni, http://www3.fs.cvut.cz/
Prof. Ing. František Jirouš, DrSc., Frantisek.Jirous@fs.cvut.cz, tel.: 224 352 524, fax: 224 353 705

Podrobnosti o akci: http://www3.fs.cvut.cz/web/index.php?id=keb

Tématické okruhy konference:
Biopaliva pro energetiku
Moderní technologie spalování a zplyňování
Minimalizace znečišťujících látek ve spalinách
Zkušenosti z provozu
Výpočtové metody a modelování procesů
Ekonomie energetického využití biomasy

Odborný garant:  
Prof. Ing. František Jirouš, DrSc.  
Přípravný výbor:
Doc.Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.    FS ČVUT v Praze
Ing. Kamila Havlíčková, Ph.D.   VÚKOZ Průhonice
Ing. Ivo Jiříček, CSc.                   VŠCHT Praha
Ing. Jaroslav Kára, CSc.              VÚZT  Praha                      
Doc.Ing. Jaroslav Knápek, CSc.  FEL ČVUT v Praze
Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.       TU VŠB Ostrava
Ing. Adam Moravec                     ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Hradec Králové
Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. FS ČVUT v Praze
Doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.      TU VUT Brno
Ing. Tomáš Starý                          MŽP Praha

Závazné termíny:
15. 1.  08   Zaslání plného textu příspěvku v tištěné a elektronické formě
31. 1.  08   Zaslání závazné přihlášky a  poukázání vložného

Program konference:
19.2.2008   
9.00 – 9.30 h  Prezentace
9.30 – 12.00 h
Hrdlička, F.: Úvodní slovo ke konferenci. Děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze
Preclík, V.: Uvítání hostů. MAP ČVUT v Praze
Vlk, V.:  Rozvoj biomasy v ČR. MŽP
Havlíčková, K., Weger, J.: Analýza potenciálu biomasy s využitím GIS. VUKOZ, Průhonice
Knápek, J., Vašíček, J., Havlíčková, K.: Ekonomické aspekty užití biomasy. FEL, ČVUT v Praze
Dlouhý, T., Funda, Z.: Sušení mokré biomasy v kontaktní sušce. FS, ČVUT v Praze
Hrdlička, J.: Pokročilé řízení malého kotle na spalování biomasy. FS, ČVUT v Praze
Oběd  – Možnost oběda v menzách ČVUT
13,00 – 16,00
Lisý, M. a kol.: Fluidní zplyňování biomasy a kogenerace. FS, VUT Brno
Baláš, M. a kol.: Čištění plynu ze zplyňování biomasy pro kogenerační jednotky. FS, VUT Brno
Kržin, I.: Výpočet složení plynu ze zplyňování biomasy. VŠB-TU Ostrava
Foglar, P.:Řešení elektráren na biomasu. PROGRESS POWER, Hradec Králové
Stoklasa, J.: Moderní technologie zplyňování biomasy a hnědého uhlí  TIC ČKD Praha       
Přestávka
Tekáč, V. a kol.: Emise hlavních znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv. VŠCHT Praha
Funda, Z., Dlouhý, T.: Parametry energetických bloků na biomasu. FS, ČVUT v Praze
Douček, A.: Výroba a využití vodíku z biomasy

20.2.2008   
8.30 – 12.00
Pekárek, P.: Odstraňování H2S, HCl, a HF z generátorového plynu. VŠCHT Praha
Jiříček, I. a kol. Porovnání metod hrubého rozboru vybraných biopaliv. VŠCHT Praha
Šejvl, R.: Elektřina a znovu objevený dřevoplyn. Bučovice
Čermáková, J.: Zplyňování biomasy a využití produkovaného plynu.  VŠCHT Praha
Přestávka
Procházková, A.: Čištění bioplynu pro energetické využití. VŠCHT Praha
Jeremiáš, M. a kol.: Vliv teploty na výtěžek vodního plynu při fluidním zplyňování biomasy. VŠCHT Praha
Baroš, P. a kol. Vlastnosti bionaft a vliv na materiály palivových soustav. VŠCHT Praha

 

Datum uveřejnění: 11.1.2008

Poslední změna: 11.01.2008

Počet shlédnutí: 168

Zdroj :   http://biom.cz/akce.shtml?x=2067770

Konopářský svaz České republiky

Zařazeno v Aktuálně, Novinky