KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

LPIS – Mimořádná aktualizace, stahování dat

01/02/08
MZe ČR

články z portálu MZe

Mimořádná aktualizace LPIS vyplývá z § 3h zák. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění. Je to specifický proces aktualizace LPIS nad novými ortofotomapami, který je prováděn v součinnosti s dotčeným uživatelem.
V současné době mimořádná aktualizace (MA) již probíhá a termín pro její ukončení byl stanoven na 31. března 2008. MA proběhne povinně na půdních blocích (PB) na střední 1/3 území ČR, na kterou byly dodány nové ortofotomapy ze snímkování v roce 2007.
MA se řídí principem místní příslušnosti PB k jednotlivým ZAaPÚ (tzn. že pokud má uživatel místně příslušné PB více ZAaPÚ, musí MA absolvovat na všech těchto ZAaPÚ). MA probíhá po jednotlivých uživatelích LPIS. Pracovníci ZAaPÚ každý PB daného uživatele spadajícího do MA zkontrolují a buď potvrdí kvalitu původního zákresu (tzn., že není nutné aktualizovat hranice PB) nebo vytvoří nový návrh zákresu k projednání s uživatelem. Poté, co jsou takto verifikovány všechny PB daného uživatele, vyzve ZAaPÚ dotčeného uživatele k projednání návrhů změn. Výsledkem projednání změn MA jsou návrhy odsouhlasené uživatelem. Proces MA je ukončen vydáním potvrzení uživateli o provedení změn v evidovaných údajích.
V režimu MA není možné provádět uživatelské změny tj. změnu uživatele na celém PB nebo jeho části, ohlášení nového PB, ukončení užívání části PB nebo změnu kultury na PB. Tyto změny podléhají klasickému způsobu aktualizace LPIS dle § 3g výše uvedeného zákona.
Výměry aktualizovaných PB budou zúčinňovány okamžitě (tj. do druhého dne od schválení).
Režim mimořádné aktualizace neruší pravidla pro určení způsobilosti půdy pro SAPS a je tedy nutné u aktualizovaných PB posuzovat dobrý zemědělský stav k 30.6.2003.
Návrhy PB z MA se registrovaným uživatelům zobrazují na internetovém „portálu farmáře“ – pod odkazem registr půdy (jak návrhy k projednání, tak i návrhy projednané s uživatelem). Tyto data se zobrazují aktuálně tak, jak dochází ke změnám na ZAaPÚ. Doporučujeme tedy všem uživatelům LPIS, aby při MA využívali portál farmáře. Více informací o portálu farmáře můžete najít na www.farmar.eu.
 
Dne 31.1.2008 bylo na portálu farmáře umožněno stahování dat půdních bloků ve formátu .SHP. Data může stahovat pouze oprávněný přihlášený uživatel za subjekt, na který se přihlašuje. Samotné stažení dat se provede následovně: po přihlášení na portál farmáře klikněte na odkaz Registr půdy – Vstup do systému LPIS – vpravo nahoře je řádek s ikonami (světle zeleně podbarvený proužek) – kliknutím na první ikonu zleva (Data LPIS) se spustí stahování dat. Upozorňujeme, že generování dat může trvat řádově minuty a rychlost samotného stažení datového souboru je závislá na rychlosti vašeho připojení k internetu. Vždy se stahují aktuálně účinná data v LPIS a datová struktura staženého souboru je stejná jako při generování dat na ZAPÚ. Není tedy již nutné si o data žádat na ZAaPÚ.