KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přehled domácích podpor uplatňovaných v ČR v letech 2005 – 2006

14/02/08
MZe ČR

Tisková zpráva

Ministerstvo zemědělství ČR přináší stručný přehled domácích podpor uplatňovaných v České republice v letech 2005 – 2006. Informace zahrnuje výši a strukturu těchto podpor, finanční zdroje, z nichž jsou poskytovány a tendenci jejich vývoje a členění z hlediska škodlivého vlivu na obchod.
 
Většina rozvinutých zemí se snaží různými způsoby podporovat svou zemědělskou produkci a její konkurenceschopnost na mezinárodních trzích. Tyto státní zásahy jsou však vnímány mezinárodním společenstvím, zejména pak rozvojovými zeměmi, jako negativně narušující světový obchod se zemědělskými komoditami. Proto jsou již delší dobu předmětem snahy multilaterálních jednání GATT/WTO (Světová obchodní organizace), o jejich redukci či postupnou eliminaci. 
 
Poprvé byly podpory zemědělské produkce podrobeny detailnímu zkoumání z hlediska jejich vlivu na obchod v letech 1986 – 94 v tzv. Uruguayském kole GATT a byly rozčleněny na tři kategorie tzv. domácích podpor a zařazeny do jednotlivých boxů:
 
         Žlutý box – obsahuje podpory, které nejvíce obchod deformují a tudíž se musí postupně odstraňovat v rámci závazků, které na sebe jednotlivé členské země musely přijmout,
         Modrý box – obsahuje podpory, které jsou přípustné, jejich cílem je limitování produkce, a nepodléhají závazkům na snižování,
         Zelený box – zahrnuje podpory, které neovlivňují negativně produkci a obchod, nepodléhají žádným závazkům na snižování a jsou vlastně podporami žádoucími z hlediska životního prostředí.
 
Domácí podpory musí být každoročně notifikovány jednotlivými členy WTO a plnění stanovených závazků a pravidel je pravidelně kontrolováno.
 
Kromě domácích podpor byla u obchodu se zemědělskými výrobky ponechána v platnosti možnost poskytovat vývozní subvence resp. přímé vývozní podpory, ale pouze za předpokladu jejich striktně sledovaného snižování v rámci dohodnutých závazků.
 
ČR až do jejího vstupu do EU prováděla oznamovací povinnost u závazků na snižování domácích podpor a vývozních subvencí samostatně jako samostatný člen WTO. Od roku 2004, kdy se ČR stala součástí EU již ve WTO figuruje jako členská země EU. Povinnosti notifikace závazků připadají za všechny členské země EU přímo Evropské komisi, protože podpory se v EU poskytují v rámci společné zemědělské politiky (SZP). Za účelem notifikace ve WTO (ale i OECD) musí ČR každoročně poskytovat podklady Evropské komisi. 
 
Následující tabulka podává přehled o výši a struktuře domácích podpor ČR v letech 2005 a 2006 a také podíl financování jednotlivých typů podpor ze společných  prostředků EU a podíl financování z vlastních národních zdrojů ČR. Do tabulky jsou začleněny rovněž údaje o výši poskytovaných vývozních subvencí, které jsou jako součást regulace obchodu EU se třetími zeměmi v rámci SZP, financovány výhradně ze společného rozpočtu EU.
 
  
Roztřídění podpor do zemědělství v ČR podle Dohody o zemědělství Světové obchodní organizace (v mil. Kč)
 
2005
2006
Celkem
Z toho ČR
Z toho EU
Celkem
Z toho ČR
Z toho EU
Celkem podpory zelené skupiny
23 757
10 201
13 556
28 602
11 769
16 833
Z toho:
Podpory charakteru obecně prospěšných služeb (výzkum, vzdělání, prevence škůdců a chorob, kontroly, marketingové služby, budování infrastruktury)
3 724
2 975
749
5 014
3 646
1 368
 
Domácí potravinová pomoc
51
30
21
49
33
16
 
Podpora příjmu oddělená od produkce
12 020
4 681
7 339
13 308
4 608
8 700
 
Podpora pojištění
173
173
0
238
238
0
 
Pomoc v případě přírodní katastrofy
0
0
0
96
96
0
 
Podpora restrukturalizaci (ukončení činnosti, investice)
1 348
551
797
2 162
814
1 348
 
Péče o životní prostředí
3 937
1 288
2 649
4 813
1 748
3 065
 
Podpora znevýhodněných oblastí
2 504
503
2 001
2 922
586
2 336
Celkem podpory modré skupiny (přežvýkavci, chmel, len, brambory na škrob, cukrovka)
2 180
2 180
0
3 366
2 801
565
Celkem podpory žluté skupiny (vracení spotřební daně u nafty, subvence úroků, podpora jednotlivých výrobků)
4 091
3 258
833
3 312
2 655
657
Domácí podpory celkem
30 028
15 639
14 389
35 280
17 225
18 055
Vývozní subvence (mléčné výrobky, cukr, škrob…)
782
0
782
525
0
525
Podpory celkem
30 810
15 639
15 171
35 805
17 225
18 580
Pramen: Zelená zpráva 2005 a 2006, zaokrouhleno
 
Z  údajů uvedených v tabulce je zřejmé, že ve sledovaném období došlo k nárůstu celkového objemu domácích podpor, a to o 17,5%.Největší skupinu podpor představovaly zelené podpory, a to především platby oddělené od produkce, přičemž zhruba polovinou financování se na nich podílí rozpočet EU a polovinou české národní zdroje. Navýšení zelených podpor v roce 2006 oproti roku 2005 činí přes 20 %. V oblasti modrých podpor došlo k poměrně značnému nárůstu a sice o 54 % a k zapojení financování z rozpočtu EU. Objem podpor zařazených do žluté skupiny zaznamenal v uvedených letech pokles, a to o 19%.
Současná jednání probíhající ve WTO v rámci Rozvojového programu z Doha směřují k tomu, aby se co nejvíce omezilo používání žluté skupiny podpor silně narušujících obchod a podporovaly se zejména programy podpor s minimálním negativním vlivem na výrobu a obchod, tj. zelené podpory. Vymezení zelených podpor, bude podléhat striktním pravidlům, aby nedocházelo k přesunům peněz mezi jednotlivými boxy, aniž by byl změněn účel podpor ve smyslu odstranění negativního působení na obchod. Pro podpory zařazované mezi modré bude stanoven limit , který bude muset být jednotlivými členy WTO dodržován.
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že vývoj struktury podpor v ČR sleduje požadovaný trend. I když došlo ve sledovaném období k nárůstu celkového objemu domácích podpor, rozsah škodlivých podpor zařazovaných mezi žluté poklesl a naopak vzrostl podíl zelené skupiny podpor. Nárůst ve skupině modrých podpor lze hodnotit rovněž pozitivně, neboť představuje důležitý mezistupeň při přechodu na požadovaný typ neškodících podpor. Poměrně značný pokles vývozních subvencí koresponduje s již dojednaným požadavkem WTO na úplné zrušení této formy přímých podpor vývozu.
 
 
Petr Vorlíček

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce