KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výběrové řízení – ZCHÚ

27/02/08
Středočeský kraj

Středočeský kraj na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 013-1/2008/RK ze dne 9.1.2008 vyhlašuje výběrové řízení na zajištění péče o zvláště chráněná území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka.

  Středočeský kraj zajišťuje péči o zvláště chráněná území kategorie přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP). Tato péče spočívá především v konkrétních zásazích pravidelně prováděných na jednotlivých lokalitách (například kosení travních porostů, odstraňování náletových dřevin) na základě odborných dokumentů – schválených plánů péče. Dále je nutné udržovat a průběžně obnovovat vyznačení chráněných území v terénu.

Vyhlášení výběrového řízení na zajištění péče o zvláště chráněná území ve Středočeském kraji v roce 2008

 V roce 2008 se konkrétně jedná o výběrové řízení na péči o zvláště chráněná území:

(147) PP Skalsko, (12) PP Branžovy, (20) Kovárské stráně, (26) PP Pod Šibenicí, (28) PP Podlešínská skalní jehla, (31) PP Třebechovická olšinka, (33) PP Vinařická hora, (86) PP Stará Jizera, (115) PR Roztocký háj – Tiché údolí, (121) PP Husova kazatelna, (131) PR Červená louka, (133) PR Louky v oboře Libeň, (134) PR Luční potok, (142) PP Přílepská skála

Pro každé chráněné území je v tabulce (příloha č. I., viz níže) uvedené evidenční číslo, kategorie chráněného území, název chráněného území, okres a katastrální území, ve kterém se chráněné území nachází, stručný popis předmětu zakázky, období, kdy mají být práce provedeny. S případným výhercem výběrového řízení bude smlouva uzavřena pouze na rok 2008. Po uplynutí první smlouvy může být s výhercem uzavřena smlouva další. Výsledky provedeného výběrového řízení na konkrétní území a žádané práce budou platné čtyři roky v rozmezí let 2008 – 2011.
——————————————————————————–
Předmětem zakázky je provedení opakovaných asanačních zásahů podle plánů péče ve zvláště chráněných územích kategorie přírodní památka a přírodní rezervace ve Středočeském kraji v jednotlivých lokalitách podle přílohy č. I. Předmětem zásahů je také odklizení vzniklé biomasy z prostoru zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma, včetně zajištění údržby značení a úklidu drobného odpadu.
——————————————————————————–
Nabídky mohou podávat: fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné podnikat a právnické osoby.

Pro každé chráněné území musí být předložena nabídka samostatně na formuláři, který je uveden v příloze č. II. Nabídka musí být doložena doklady ověřující právní subjektivitu a opravňující k podnikání. Doklady se předávají v originále nebo ověřené kopii. Pokud uchazeč předkládá více nabídek, nemusí u druhé a dalších nabídek doklady předkládat.
——————————————————————————–
V nabídce musí být rozepsána nabídková cena konkrétně na každý rok v rozmezí let 2008 – 2011.

Nabídky se předkládají písemně v uzavřené obálce a označené názvem „Výběrové řízení – péče o ZCHÚ“. Nabídky musí být doručeny do 10.3.2008 do podatelny Krajského úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

 K nabídkám neúplným (neuvedení konečné nabídkové ceny, neuvedení ceny včetně DPH nebo nerozepsání ceny do jednotlivých let apod.) nebo podaným jiným způsobem než na formuláři nabídky nebude zadavatel přihlížet.

Cena se uvádí souhrnná za celou dobu trvání smlouvy doplněná jednoznačným uvedením výše plateb za jednotlivé roky trvání smlouvy.

Středočeský kraj si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo smlouvu neuzavřít, zejména v případě, kdy vlastníci nebo nájemci dotčených pozemků projeví zájem o pozemky ve svém vlastnictví nebo nájmu sami pečovat. Výběrové řízení se nevztahuje na vlastníky nebo nájemce pozemků, jejichž povinností ze zákona je o tyto pozemky pečovat.
——————————————————————————–
Kritéria výběru uchazeče:

– komplexnost nabídky (odpovídající věcně a termínově plánu péče)
– reference a zkušenosti s obdobnou činností z předchozích zakázek
– výše nabídkové ceny v poměru k rozsahu a náročnosti zpracovávané zakázky a obvyklým cenám za tyto práce jako cena nejvýše přípustná včetně všech poplatků, daní a výdajů (součástí nabídkové ceny může být případně i rozpis jednotlivých položek)
– znalost území
– způsobilost odborná a technická
——————————————————————————–
Bližší informace je možné získat na tel. č. 257 280 776, vanhat@kr-s.cz nebo osobně v úředních hodinách Krajského úřadu v kanceláři č. 4020

a na stránkách Středočeského kraje: http://www.kr-stredocesky.cz/stredocesky-kraj/zivotni-prostredi/ochrana-prirody-a-krajiny/aktuality/73144/vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-zajisteni-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi-ve-stredoceskem-kraji-v-roce-2008

(20.2.2008)