KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela přináší pozitivní změny v podmínkách agroenvironmentálních opatření

26/03/08
MZe ČR

Tisková zpráva  Praha, 26. března 2008

Novela snižuje vstupní výměru potřebnou k zařazení do titulu Biopásy, zemědělcům hospodařícím výlučně ekologicky navyšuje sazbu na travních porostech, umožňuje pastvu hospodářských zvířat po provedení první seče na lokalitách s chřástalem polním, upravuje požadavky na použití hnojiv a řeší možnost rozorání travního porostu za účelem zúrodnění půdy (tzv. obnovu). Dále dokument mění některé sankce a zpřesňuje kontrolní mechanismy. Materiál tak odstraňuje dílčí nedostatky, které ukázala až praxe.
 
„Titul Biopásy má zvýšit potravní nabídku a tím podpořit rozvoj především ptačích společenstev, ale i ostatních druhů živočichů vázaných na polní stanoviště a ekosystémy. Princip spočívá v tom, že vyčleněný pás půdy se po dobu pěti let osévá předepsanou směsí osiv, nesmí přes něj přejíždět zemědělská technika a tak dále. Výše dotace v titulu Biopásy je čtyři sta jedno Euro na hektar ročně,“ vysvětluje ministr Gandalovič a dodává: „Financování opatření vychází z finančního plánu uvedeného v Programu rozvoje venkova. Pro většinu regionů České republiky platí, že Evropská unie přispívá osmdesáti procenty a dvacet procent jde ze státního rozpočtu. V případě katastrálních území hlavního města Prahy přispívá Unie pětapadesáti procenty a ze státního rozpočtu plyne čtyřicet pět procent.“
 
Předložená novela obsahuje následující hlavní změny:
snižuje se vstupní výměra v titulu biopásy z pěti hektarů na dva hektary,
v rámci ekologického zemědělství na travních porostech dochází k diferenciaci sazby. Vyšší sazba bude poskytována ekologickým zemědělcům hospodařícím bez souběhu s konvenčním hospodařením,
povoluje pastvu hospodářských zvířat na půdních blocích zařazených do titulu ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního,
upravuje podmínky při rozorání travního porostu za účelem zúrodnění (tzv. obnova), které je jednou za pět let povoleno ze zákona o zemědělství; jednoznačná úprava problematiky je nezbytná z důvodu právní jistoty žadatelů a pro kontrolní mechanismy,
novela také upravuje minimální požadavky na použití hnojiv, což je vyvoláno implementací 2. Akčního programu nitrátové směrnice na období 2008 až 2011.
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce