KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Společné prohlášení

03/04/08
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Společné prohlášení Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Petičního výboru obcí se skládkou na svém území k návrhu novely zákona o odpadech

Obce a kraje jsou v odpadech jednotné!

Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR, na základě doporučení  svých odborných poradních orgánů – svazové Komise životního prostředí  a Komise Rady Asociace krajů ČR pro životní prostředí a zemědělství, které přijali též zástupci Petičního výboru obcí se skládkou na svém území, vyslovují níže uvedené stanovisko k  návrhu „velké“ novely zákona o odpadech, který vypracovalo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR ve shodě se zástupci Petičního výboru obcí se skládkou na svém území:

  1. Zásadně odmítají návrh novely zákona o odpadech již předložený do vnějšího připomínkového řízení ze strany Ministerstva životního prostředí České republiky jako celek. Zákon je z pohledu odpadového hospodářství samospráv nesystémový, bez jakéhokoliv zvýšeného přínosu pro ochranu životního prostředí, jde proti reálným možnostem obcí jako původců komunálních odpadů při nakládání s odpady a znamená zásadní zdražení nakládání s odpady pro občany – obyvatele obcí v celé České republice. Návrh nevychází ze žádné komplexní ekonomické a environmentální analýzy dopadů všech navrhovaných změn na samosprávy a občany samotné.
  2. Budou vyvíjet veškerý tlak na zamezení předložení návrhu zákona vládě České republiky a vybízejí další subjekty včetně ostatních ministerstev k tomu, aby zabránily předložení návrhu zákona do vlády České republiky.
  3. Odmítají povinnost obcí zavést pětikomoditní oddělený sběr složek komunálního odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartóny, biologicky rozložitelný odpad), jelikož toto již stávající zákon dostatečně řeší. Třídění odpadu je v současnosti obcemi dle jejich možností maximálně podporováno a umožňováno.
  4. Odmítají zavedení poplatku za energetické využití odpadu a naopak navrhují, aby  energetické využití odpadů bylo uznáno jako rovnocenné s materiálovým využitím odpadů a v tomto smyslu mělo stejnou podporu v rámci systému nakládání s odpady v České republice.
  5. Společně navrhují zmírnit ministerstvem navrhovaný nárůst poplatků za ukládání  odpadů na skládky. Navrhované zvýšení poplatku je negativním dopadem pro občany, který je sociálně neúnosný a může způsobit další negativní dopady na systém odpadového hospodářství (např. zvýšení výskytu „černých skládek“).
  6. Navrhují maximální výši poplatku za uložení 1 tuny odpadu na skládku 700,- Kč do roku 2013 s tím, že 500,- Kč bude příjmem obce se skládkou na jejím území a 200,- Kč bude příjmem místně příslušného kraje. V zájmu udržení reálné hodnoty výnosu z poplatku bude sazba poplatku v roce 2013 navýšena o inflaci v letech 2010 – 2013. Takto získané prostředky budou kraje účelově vázat na realizaci podpory systému odpadového hospodářství obcí a krajů dle plánu odpadového hospodářství krajů a obcí.
  7. Navrhují obdobný princip stanovení výše poplatku i při ukládání nebezpečného odpadu na skládky. Sazba poplatku za uložení nebezpečného odpadu by měla být do roku 2013 stanovena na 6 500,- Kč. Tento výnos bude dělen dle současného zákona o odpadech mezi obec a Státní fond životního prostředí v poměru 30 % ku 70 %. Razantním navýšením poplatku za ukládání nebezpečných odpadů na skládky dle návrhu ministerstva hrozí zvýšení výskytu „černých skládek“ nebezpečných odpadů a rovněž neodbornému a nezákonnému překvalifikovávání nebezpečného odpadu na „obyčejný“ (ostatní) odpad.
  8. Nesouhlasí se zavedením poplatku za ukládání těch druhů odpadů, které jsou používány jako technologický materiál na zajištění skládek.
  9. Žádají Ministerstvo životního prostředí ČR, aby obdobné návrhy novely zákona o odpadech byly konzultovány se zástupci obcí a krajů již v přípravné fázi jejich tvorby.

Svaz měst a obcí ČR    
Ing. Oldřich Vlasák v.r.  
předseda 

Asociace krajů ČR
Ing. Evžen Tošenovský v.r
předseda

V Bruselu dne 31.3. 2008

V Ostravě dne 31.3. 2008

OdkazySpolečné prohlášení.PDF (soubor ke stažení) [PDF, 115 kB]
 
Zodpovídá: Zuzana Indrova
Vytvořeno / změněno: 31.3.2008 / 31.3.2008

Zdroj: AKČR

Zařazeno v Novinky