KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výběr zákonů, nařízení a vyhlášek

09/04/08
František Jirota Zemědělský svaz ČR

– zemědělství do 31.3.2008

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Benešov a Praha-západ                          
 
Výběr zákonů, nařízení vlády a vyhlášek – zemědělství do 31.3.2008
Sb. zákonů – částka 11
35. Zákon, kterým se mění zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve zněněí pozdějších předpisů, a
        zák. č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších
        zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem vyhlášení – 12. února 2008      
Sb. zákonů – částka 12
40. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
        rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,
        ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhl. č. 7/2003 Sb., o
        vodoprávní evidenci, ve znění vyhl. č. 619/2004 Sb.                   Účinnost: dnem 15. února 2008
Sb. zákonů – částka 14
45. Úplné znění zákna č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 15
48. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých
        minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
        Účinnost: dnem vyhlášení – 20. února 2008
Sb. zákonů – částka 16
54. Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském
        předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů (část třettí – předepisování léčivých
        přípravků za účelem poskytování veterinární péče) Účinnost: dnem vyhlášení – 25. února 2008
Sb. zákonů – částka 18
59. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č.376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu
        produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů            Účinnost: dnem 1. března 2008
Sb. zákonů – částka 29
95. Nařízení vlády o stanovení některých podmínekposkytování oddělené platby za rajčeta určená
        ke zpracování                                                                           Účinnost: dnem 15. března 2008
96. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování
       dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského
        podnikatele, ve znění NV č. 512/2006 Sb.,                              Účinnost: dnem 15. března 2008
Sb. zákonů – částka 31
99. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na
        podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek
        životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
        Účinnost: dnem 31. března 2008
Sb. zákonů – částka 33
106. Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu
          prodejců vyhrazených léčiv                                                Účinnost: dnem 1. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 34
108. Nařízení vlády, kterám se mění NV č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o
          používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodina provádění protierozních
          opatření v těchto oblastech, ve znění NV č. 219/2007 Sb.
          Účinnost: dnem vyhlášení – 4. dubna 2008
          Ustanovení čl. I bodu 2, pokud jde o § 9 odst 2 a 4 nabývají účinnost dnem 1. ledna 2014
          Ustanovení čl. I bodu 2, pokud jde o § 9 odst 1, pozbývá platnost dnem 1. ledna 2014
 
Výběr zákonů, NV a vyhlášek – potravinářství do 31.3.2008
Sb. zákonů – částka 3
4. Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel
      při výrobě potravin                                                                         Účinnost: dnem 15. února 2008
 
Životní prostředí – do 31.3.2008
Sb. zákonů – částka 11
25. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
        ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
        Účinnost: dnem vyhlášení – 12. února 2008
34. Zákon, kterým se mění zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některíých dalších zákonů,
        ve znění pozdějších předpisů       Účinnost: dnem vyhlášení – 12. února 2008 s výjimkou
        vybraných ustanovení – 1.10.2008
Sb. zákonů – částka 18
60. Vyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zák. č. 114/1992 Sb.,
        o ochraně přírpdy a krajiny, ve znění pozdějších předpisů …    Účinnost: dnem 1. března 2008
Sb. zákonů – částka 24
81. Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly
        zařazeny do evropského seznamu
82. Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které nebyly
        zařazeny do evropského seznamu
 
Bezpečnost práce a požární ochrana – do 31.3.2008
Sb. zákonů – částka 1
1. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením         Účinnost: dnem 30. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 10
23. Vyhláška o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb 
       Účinnost: dnem 1. července 2008
Sb. zákonů – částka 15
49. Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
        Účinnost: dnem 1. března 2008
 
Sb. zákonů – částka 16
53. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví
        postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto
        nemoci uznávají, ve unění vyhl. č. 38/2005 Sb., a vyhl. č. 250/2007 Sb.
        Účinnost: dnem vyhlášení – 25. února 2008
 
Doprava – do 31.3.2008
 
Daně, účetnictví a pracovní právo – do 31.3.2008
Sb. zákonů – částka 15
51. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
       a dodatků ke KSVS          ( 1. KSVS uzavřená mezi OSPZV – ASO a ZS ČR pro rok 2008)
Sb. zákonů – částka 26
89. Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu ganě z příjmů, jak
        vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 31
102. Sdělení MPSV o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených
          jednomu zaměstnanci podle zák. č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební
          neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 
Výběr ostatních předpisů – do 31.3.2008
Sb. zákonů – částka 2
3. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o
     změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
     Účinnost: dnem 1. února 2008
Sb. zákonů – částka 11
36. Zákon, kterým se mění zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
        předpisů, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
        o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č.
        513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
        Účinnost: dnem vyhlášení – 12. února 2008       
37. Zákon, kterým se mění zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
       záki. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
       ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zák č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona
       č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
       a zák. ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu),
       ve znění pozdějších předpisů                                                 Účinnost: dnem 1. dubna 2008
 
¨
Sb. zákonů – částka 13
42. Úplné znění zákna č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
        některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 15
50. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Českého úřadu zeměměřického a katastřálního č. 162/2001 Sb.,
        o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
        Účinnost: dnem 1. března 2008
Sb. zákonů – částka 17
56. Úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
        jak vyplývá z pozdějších změn
 
Sb. zákonů – částka 19
61. Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 23
76. Zákon, kterým se mění zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zák. č. 110/2007
        Sb.                                                                             Účinnost: dnem 15. března 2008
Sb. zákonů – částka 33
104. Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
         Účinnost: dnem 1. dubna 2008
    
Poznámka: Jednotlivé Sb. zák. je možné koupit ve specializované prodejně v Sokolovské ulici č. 35,
186 00 Praha 8. Tel. 224 813 548, pracovní doba po – pá: 8,30 – 17,30 hodin.
Internet:      http://www.mvcr.cz      

Zařazeno v Aktuálně