KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MZLU má fakultu regionálního rozvoje

05/05/08
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Téměř po 23 letech, v předvečer 90. výročí svého založení, bude mít Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU v Brně) novou, v pořadí pátou fakultu. Rozhodl o tom Akademický senát univerzity na svém lednovém zasedání.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií nabídne zájemcům studium ve vybraných oborech, a to jak v jazyce českém, tak i anglickém. Výuka začne již v zimním semestru akademického roku 2008/2009 a přihlášky mohou zájemci zasílat až do 15. května 2008. Informovala o tom Kateřina L.Brettschneiderová z PR oddělení MZLU v Brně.

„Poprvé byl návrh na vytvoření nové fakulty předložen v červenci 2006. Pak jsme postupně zahájili přípravné práce pro její realizaci. V květnu 2007 Vědecká rada univerzity schválila návrh na ustavení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, kdy pro vznik fakulty hlasovala většina členů vědecké rady,“ popisuje začátky nové fakulty rektor MZLU v Brně Jaroslav Hlušek.

Hlavními podněty pro vznik fakulty byl narůstající význam sociálně ekonomického vývoje regionů, měnící se regionální vazby ve vývoji zemědělství, lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu a také potřeba odborníků zaměřených na problematiku rozvojového světa. Důležitým impulsem byly rovněž priority Strategie regionálního rozvoje ČR, tj. vytváření podmínek pro vyvážený hospodářský rozvoj všech regionů a mikroregionů a tomu odpovídající vývoj sídelní, dopravní, energetické i informační struktury a udržování a zlepšování krajiny. Tyto priority uznává i Evropská unie.

„Akreditační komise MŠMT ČR již schválila bakalářské studijní programy Regionální rozvoj a Regional Development. Jejich absolventi budou schopni koncepčně řešit otázky ekonomické, hospodářsko-politické, environmentální i sociální souvislosti rozvoje regionů, připravovat projekty na podporu činností v regionu, provádět komplexní analýzy, založit samostatnou podnikatelskou činnost a uplatňovat environmentální aspekty. Během letošního roku předložíme Akreditační komisi ke schválení další studijní programy v jazyce českém i anglickém – Mezinárodní teritoriální studia se studijními obory Mezinárodní rozvojová studia a Hospodářský rozvoj tropů a subtropů, “ vysvětluje prorektor Libor Grega.

„Vznik nové fakulty je v souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje i mojí představou o rozvoji naší univerzity, je v souladu se současnými trendy. Je reakcí na současné společenské potřeby, je impresivní vůči našemu okolí a je hodna podpory. Její přínos vidím kromě jiného v příležitosti ke zvýšení odborné úrovně, mezinárodní prestiže a otevřenosti univerzity, rozšíření její profilace a v nabídce atraktivního a smysluplného profilu absolventa. V současné době je to nepokrytá studijní nabídka“, dodává rektor Jaroslav Hlušek.

Autor: Seifertová Eva

Zdroj: Agroweb