KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

 Nová Společná zemědělská politika má být odpovědí na nové výzvy

29/05/08
MZe ČR

Brdo, 27. května 2008

Jak zabezpečit kvalitní potraviny za rozumnou cenu pro rostoucí světovou populaci? Jak současně zachovat biodiverzitu, chránit krajinu a přírodní zdroje? Jak dopadne prověrka funkčnosti Společné zemědělské politiky a jaké mechanismy ji budou nadále utvářet? O těchto otázkách debatovali resortní ministři sedmadvacítky členských států EU na neformální radě ministrů zemědělství a rybolovu ve slovinském Brdu.
 
V reakci na legislativní návrh k prověrce funkčnosti Společné zemědělské politiky, který minulý týden prezentovala Evropské komise, většina delegací členských států ocenila, že mnohem více akcentuje regionální aspekty oproti historickému hledisku uplatňovanému doposud. Společným tématem vystoupení byla dále problematika biopaliv a zajištění potravinové bezpečnosti. Česká republika podporuje modulaci jako nástroj přesouvající finanční prostředky z I. ve prospěch II. Pilíře, což přináší výrazné posílení zdrojů na potřebnou modernizaci evropského zemědělství. „Objem převáděných prostředků by ale měl být v jednotlivých členských státech srovnatelný,“ upozornil ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Česká republika usiluje o odstranění historických nesrovnalostí a prosazuje, aby nově zaváděná pravidla byla co nejméně zatížena byrokracií a respektovala specifickou zemědělskou strukturu jednotlivých zemí,“ doplnil Gandalovič.
 
Debata se samozřejmě dotkla i současné situace na světovém trhu komodit, kterou OSN označuje za potravinovou krizi. V této souvislosti se ČR staví za širší aplikaci inovačních technologií do zemědělské výroby a mezinárodní obchod oproštěný od diskriminačních prvků. „S ohledem na globální trendy se domníváme, že hledisko potravinové bezpečnosti a zajištění růstu potravinové produkce by se mělo opět stát jedním ze základních prvků Společné zemědělské politiky za současného odstraňovaní nejrůznějších bariér a omezení a ohleduplnosti k životnímu prostředí, “ uvedl ministr Gandalovič.
 
Podle komisařky Mariann Fischer Boel smyslem kontroly stavu SZP, tzv. Health Checkem, je oslabit spojení mezi přímými platbami a produkcí a tím umožnit zemědělcům pružněji reagovat na signály trhu a maximalizovat jejich produkční potenciál. Celá řada opatření, mezi jinými třeba snížení tržních intervencí, postupné navyšování kvót na mléko až do jejich úplného zrušení v roce 2015 nebo zrušení povinnosti vynětí orné půdy z produkce podle komisařky farmářům usnadní vypořádání se s novými výzvami, včetně klimatických změn, potřeby lepšího vodního hospodářství nebo ochrany biologické rozmanitosti.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně