KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sběr žádostí o půjčky obcím z Fondu Středočeského kraje

28/05/08
Středočeský kraj

26.5.2008

Na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 14. 4. 2008, které schválilo Zásady pro poskytnutí půjček obcím na zpracování povinných příloh k žádostem o podporu z Programu rozvoje venkova a vybraných operačních programů z  Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí, hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl vyhlašuje dne 23. května 2008 sběr žádostí o půjčky obcím z Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí.

Fond tvoří finanční prostředky z přebytku hospodaření Středočeského kraje v roce 2007 ve výši 100 mil. Kč. Zřízení Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity představuje nejdůležitější nástroj podporyobcí při přípravě a realizaci projektů v rámci jednotlivých operačních programů a Programu rozvoje venkova.

„Z tohoto fondu budou poskytovány půjčky obcím a jejich svazkům a sdružením na zpracování povinných příloh k žádostem o dotaci z operačních programů a Programu rozvoje venkova – například logického rámce projektu, studie proveditelnosti, cost benefit analýzy, dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí, technické dokumentace ke stavebnímu či územnímu řízení“ přiblížil způsob využití nového fondu Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje.

„Poskytnuté prostředky se u projektů vybraných k financování z prostředků EU vracejí poskytovateli po proplacení nákladů na přípravnou fázi projektu v plné výši nebo ve výši přiznané administrátorem programu,“ dodal Ladislav Kutík, radní Středočeského kraje pro regionální rozvoj. Z Fondu budou poskytovány půjčky na podporu projektů vodohospodářské infrastruktury a půjčky na podporu projektů na zlepšení kvality života v obcích.

V termínu od 26. května (8:00 hod.) do 30. června 2008 (14:00 hod.) se žádosti včetně požadovaných příloh podávají osobně nebo doporučeně poštou na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálka se žádostí bude adresována Odboru regionálního rozvoje a ponese označení „Žádost do Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí“. Žadatel o půjčku z  Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí vyplní v požadovaných položkách formulář „ŽÁDOST“, který předloží v tištěné a elektronické (CD-ROM) podobě Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje ke kontrole. Následně bude žadateli oznámeno přijetí žádosti nebo bude požádán o její doplnění. Formulář žádosti a veškeré související dokumenty jsou zveřejněny na internetové stránce Středočeského kraje – Regionální rozvoj – Půjčky z Fondu kraje. Na této stránce lze nalézt i další informace.

Odkaz: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/pujcky-z-fondu-kraje/

Zařazeno v Aktuálně, Novinky