KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MISTROVSTVÍ FLORISTŮ ČR

25/06/08

PŘEDSTAVUJEME VÁM VÍTĚZE DĚČÍNSKÉ KOTVY 2008

Děčínská kotva 2008

KATEGORIE SENIOR:  1. MÍSTO
Jaromír Kokeš (23 let)
– datum narození: 26.9.1985
– studium: Střední zahradnická škola Mělník 2001-2005, během studia absolvování praxí v květinářství Orchidea Bratislava u Ing. Michala Hauta
– zaměstnání: vedení vlastního květinového studia v Brně, pořádání vlastních tématických výstav, seminářů a květinových přehlídek
– Juniorský mistr ČR ve floristice pro rok 2003,2004, absolutní vítěz Brněnské růže pro rok 2003

KATEGORIE SENIOR: 2. MÍSTO
Ondřej Vystrčil  (20 let)
– Absolvent SOŠZa a SOU Rajhrad, Brno – Bohunice. Účastnil se mnoha soutěží po celé republice a na Slovensku, kde se umisťoval na předních místech. Spolupracoval s Lubošem Dobrovolným z Jihlavy, nyní pracuje pod vedením floristy Michala Hauta na Slovensku v Bratislavě.

KATEGORIE SENIOR: 3. MÍSTO
Přemysl Hytych (24 let)
– Narozen 22. 1. 1984 v Ivančicích, absolvent SZaŠ Brno – Bohunice,
– nyní student V. ročníku Mendelovy  zemědělské a lesnické univerzity v Brně – ZF Lednice na Moravě
– Účastník floristických soutěží jako: Brněnská růže, Děčínská kotva, Victoria regia, soutěže v rámci výstav Flora Olomouc, Europa Cup 2007.
– Realizátor vlastních výstav: Velikonoční výstava – Velešovice 2004, Vánoční výstava – Zámek Nesovice 2005, Vánoční výstava – Zámek Slavkov 2006, Vánoční výstava – ´Noc Andělům´ 2007. Jeho největším koníčkem je floristika, dále kresba, návrhy modelů. Nejoblíbenějšími pracovními materiály jsou materiály přírodního charakteru.

KATEGORIE JUNIOR:  1. MÍSTO
Kristýna Konopíková (17 let)
– Studentka 2.ročníku VOŠZa a SZaŠ  Mělník
– Dosavadní floristické aktivity: 2008 –  členka soutěžního týmu na soutěži ´Polabský motýl´ Lysá nad Labem

KATEGORIE JUNIOR:  2. MÍSTO
Markéta Nagyová (22 let)
– Studentka 3. ročníku SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín – Libverda. Účastnila se soutěží Flora Olomouc, Děčínská kotva. Spolupracovala na výzdobě zahradnického plesu na Žofíně, aranžovala v Německu. Ve svém volném čase pomáhá ve školní zahradnické prodejně.

KATEGORIE SENIOR:  3. MÍSTO
Vojtěch Lazecký (19 let)
– Absolvent Střední školy odborná a speciální, Klímkovice, obor: Zahradník
– Nyní studentem SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, obor: Zahradnictví
– Účast na soutěžích: Flora Olomouc
2005 Podzimní etapa- “Chryzantéma královna podzimu”-1. místo
2006 Podzimní etapa-“ Sesazované nádoby k podzimní dekoraci“- 2.místo
2007 Jarní etapa-“ Svatební kytice z živých květin”- 3.místo
2007 Podzimní etapa- “Podzim v interiéru”- 1. místo

Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník (VOŠZa a SZaŠ Mělník) – Vítěz juniorské soutěže ve floristice

Původně Vinařsko-ovocnická škola byla založena na říční terase nad soutokem Labe a Vltavy  v roce 1885. Od té doby získala mělnická zahradnická škola mezi odbornou
a laickou veřejností vysoký kredit, který se snaží stále udržet a rozvíjet. Nejde přitom pouze
o vlastní vzdělávání, jádro a současně hlavní cíl působnosti školy, ale o další aktivity, jež vytvářejí různorodou strukturu, kterými přispívá k rozvoji celého zahradnického oboru. Mělnická škola se tak stala jedním z hlavních center zahradnického vzdělání v České republice – je největší zahradnickou školu, kde v různých formách zahradnického vzdělávání studuje nyní bezmála 700 posluchačů.
Vyučování probíhá v objektech školy v parku Na Polabí a školního statku na okraji města. V rámci možností jsou stále  materiálně-technické podmínky pro výuku modernizovány. Plně se osvědčuje práce v učebnách výpočetní techniky při získávání informací z internetu pro potřeby jednotlivých předmětů. Výuka střední školy je soustředěna zejména do historické budovy a k ní připojené přístavby, pro výuku vyšší odborné školy slouží především třípodlažní pavilon, který je centrem terciárních forem vzdělávání. 
Škola je vybavena všemi základními učebními pomůckami, videotechnikou, odbornými laboratořemi a strojovým zařízením. Má vlastní tělocvičnu, bohaté sbírky rostlin v exteriéru i interiéru školy apod. Sbírky rostlin v areálu školy tvoří botanickou zahradu, která slouží výuce a je navštěvována i odbornou veřejností.
Studijní a informační centrum (SIC) je využíváno pro výuku i samostatné studium žáků, studentů i pedagogů. Vzájemným vnitřním propojením výpočetní technikou jsou v SIC dostupné všechny požadované informace.  Sousední prostor SIC slouží jako studovna
s kapacitou třiceti míst, kde mají studenti 9 počítačů s přístupem na internet. V knihovně je k dispozici cca 10 500 titulů knih a časopisů.
Výuku ve škole zajišťují zejména interní učitelé, na vyšší odborné škole rovněž 
i kvalifikovaní externí učitelé z  pracovišť zahradnického oboru a vysokých škol. Spolupráce se specialisty v oboru se pozitivně projevuje ve výchovně vzdělávacím procesu, zejména pak získáváním nejnovějších poznatků v odborných předmětech a zahradnické praxi. Vedení školy klade velký důraz na vzdělanostní profil svých pedagogů, proto mnozí z nich  pokračují v dalších formách studia (doktorandské studium, rozšiřování kvalifikace ve výuce cizích jazyků a počítačové gramotnosti apod.).
K plnění praktické výuky slouží především areál školního statku na Neuberku, jeho  současná rozloha činí 80 ha. Technické vybavení i pěstitelská struktura školního hospodářství umožňuje žákům a  studentům nejen získávat nové poznatky a rozšiřovat stávající vědomosti, ale také si osvojovat praktické dovednosti v moderně vybavených sklenících a při práci
s novou zahradnickou technikou. Pro výuku jsou určena tato specializovaná střediska: zelinářství, květinářství, ovocnářství a školkařství, sadovnické realizace, vinařství, zahradnické centrum. Důležitou součástí areálu je také přírodně krajinářský park o rozloze 5 ha, obklopující zámeček Neuberk, sídlo domova mládeže SZaŠ Mělník. Tento park tvoří cenný komplex dendrologických sbírek. V současnosti se rozšiřuje o další 1 ha výsadby.

Střední zahradnická škola, studijní obor 41 – 44 – M Zahradnictví
Ve čtyřletém denním studiu, ukončeném maturitní zkouškou, které je určeno  absolventům základních škol, získávají žáci základní znalosti zejména v oborech květinářství, floristice, sadovnictví, okrasném školkařství, zelinářství, ovocnictví a vinařství. Mimo tyto hlavní předměty jsou v učebním plánu vedle všeobecných předmětů zařazeny i odborné průpravné a praktické předměty. Své vědomosti si žáci rozšiřují při praxích a také během odborných exkurzí, které jsou součástí výuky všech ročníků. V současnosti má škola otevřeno deset tříd střední školy, od školního roku 2008/2009 navíc rozšiřuje nabídku o dvouleté nástavbové denní studium, zakončené rovněž maturitou, určené absolventům středního vzdělání s výučním listem. Mnozí absolventi střední školy pokračují ve studiu v dalších terciárních formách vzdělávání v oborově spřízněných vzdělávacích institucích, mezi které patří rovněž Vyšší odborná škola zahradnická.
Vyšší odborná škola zahradnická Mělník, studijní obor 41-31-N/005 Zahradní
a krajinná tvorba
 Na VOŠZa probíhá výuka od roku 1996 v denní tříleté a od  roku 2000 také v dálkové čtyřleté formě. Studenti zde získávají hlubší znalosti a dovednosti v oboru okrasného zahradnictví, zejména v tvorbě a realizaci zeleně a v péči o ni. Ve výuce se využívají vysokoškolské metody, výuka je proto rozdělena na letní a zimní období a klasifikace studentů probíhá formou zápočtů a zkoušek. Vedle celé škály odborných předmětů, kde převládá sadovnický, dendrologický a projekční obsah, je studium zaměřeno rovněž
na podporu znalosti cizích jazyků a výpočetní techniky. Právě tato syntéza je vhodným předpokladem k tomu, aby se absolventi školy mohli lépe uplatnit na trhu práce. Studium je zakončeno absolutoriem, za svým jménem pak mohou absolventi užívat označení Diplomovaný specialista (DiS.). Nedílnou součástí závěru studia je rovněž vypracování absolventské práce na odborné téma, autoři nejlepších prací bývají každoročně odměněni  Cenou ředitele školy.
Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou Praha
Dlouhodobě těsná a mnohačetná spolupráce VOŠZa a SZaŠ Mělník s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních  zdrojů České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze přispěla v roce 2005 k uzavření smlouvy o otevření dvou společně akreditovaných bakalářských studijních oborů Zahradní a krajinářské úpravy a Podnikání v zahradnictví studijního programu Zahradnictví. K tomu dopomohla i novela vysokoškolského zákona.
U těchto oborů, otevřených od akademického roku 2006/2007, došlo k propojení vysoké teoretické úrovně výuky na ČZU v Praze s nadstandardním prostorovým zázemím
a špičkovým technickým vybavením zahradnické školy v Mělníku. Nedílnou výhodou je rovněž velmi kvalitní personální zajištění vzdělávacího procesu, na kterém se ve druhém
a třetím ročníku, kdy se výuka trvale přesouvá do Mělníka, podílejí vedle vysokoškolských pedagogů také někteří učitelé VOŠZa Mělník, kteří mají zásluhou svého působení na vyšší odborné škole s modelem takové výuky bohaté zkušenosti.
***
Tradice zahradnického školství v Mělníku je dlouhá více něž sto dvacet let. Během této doby došlo ve škole k mnoha změnám jejího názvu i koncepce vzdělání. Stále však zůstal jasně deklarovaný cíl – vychovávat špičkové zahradnické odborníky, kteří se dokáží zásluhou svých postupně získaných teoretických znalostí i odborných praktických dovedností uplatnit v různorodém spektru zahradnického oboru a rozvíjet jej kvalifikovaným způsobem dál dopředu.