KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na rozvoj českého venkova proudí stovky milionů korun. A jsou vidět.

19/06/08
MZe ČR

Tisková zprávaV Praze 16. června 2008

 
V Česku narůstá počet rodinných farem, přibývá ekologických zemědělců, výrobců biopotravin i výměry ekologicky obhospodařované půdy. Fakt, že se na nedělním výletě můžete pohybovat prakticky od jedné malé farmy ke druhé, tam se zdravě občerstvit a onde nakoupit biopotraviny přímo u výrobce, umožnila mj. široká podpora prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Ten právě bilancuje první rok své existence.
 
„K desátému červnu tohoto roku bylo v rámci projektových opatření osy jedna a tři zrealizováno 256 projektů celkem za 273 milionů korun,“ shrnul ministr Gandalovič. „Největší zájem jsme zaznamenali u těch opatření, kde jsou příjemci dotace malé obce, u takových, která řeší pozemkové úpravy nebo jsou určená k modernizaci zemědělských podniků a k zahájení činnosti mladých zemědělců,“ dodal Gandalovič. Převisy řeší MZe tak, že vedle finančního objemu určeného pro rok 2007 jsou příslušná opatření podpořena ještě částkou vyčleněnou pro rok 2008.
 
Program rozvoje venkova byl schválen 23. května 2007 s rozpočtem 3,6 mld. EUR na období 2007-2013, z toho 2,8 mld. EUR jde z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
osy
% z EAFRD (tj. podílu EU)
Podíl EU
(mil. EUR)
Národní zdroje
(mil. EUR)
Celkem veřejné zdroje
(mil. EUR)
Počet opatření
Osa I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
22,39%
630,39
210,13
840,52
9
Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny
55,20%
1554,16
391,58
1945,74
7
Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
16,93%
476,67
158,89
635,55
6
Osa IV Leader
5,00%
140,78
35,19
175,97
3
Technická pomoc
0,48%
13,51
4,50
18,02
2
Celkem
100,00%
2815,51
800,30
3615,80
27
 
Za rok 2007 bylo v tzv. ose I a III PRV – kam patří např. opatření Modernizace zemědělských podniků, Zahájení činnosti mladých zemědělců, Diverzifikace činností nezemědělské povahy, ale také např. Investice do lesů, Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Pozemkové úpravy nebo Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby – spuštěno 12 z celkových 15 projektových opatření (nespuštěno Seskupení producentů, Předčasné ukončení zemědělské činnosti a Využívání poradenských služeb). Na ně bylo přijato celkem 3941 žádostí o dotaci v částce 12,8 mld. Kč. Pro 827 žádostí zaregistrovaných v prvním kole bylo schváleno 2,1 mld. Kč celkových veřejných výdajů (podíl EU i ČR). Proplaceno bylo v roce 2007 celkem 200 projektů v částce 100 mil. Kč.
 
V rámci nárokových opatření osy II (kam spadají např. Platby za přírodní znevýhodnění (LFA), Platby v rámci oblastí NATURA a Agroenvironmentální opatření) bylaspuštěna 4 ze 7 opatření, na ně přijato celkem 14 384 žádostí v celkové částce 4 351,7 mil. Kč. V roce 2007 bylo v rámci nárokových opatření proplaceno 9 752 žádostí o dotaci v celkové částce 2 729,7 mil. Kč veřejných prostředků.
 
K vyhodnocení bylo přijato 102 Strategických plánů Leader, na základě kterých bylo k realizaci rozvojových plánů vybráno 48 Místních akčních skupin.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
 

Zařazeno v Aktuálně