KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeský šupináč

19/06/08
Středočeský kraj

Středočeský kraj ve spolupráci s Českým rybářským svazem tímto vyhlašuje rybářskou soutěž „Středočeský šupináč“ o zajímavé ceny.

Středočeský kraj ve spolupráci s Českým rybářským svazem tímto vyhlašuje rybářskou soutěž „Středočeský šupináč“ o zajímavé ceny. Do soutěže se může přihlásit kdokoliv, kdo má trvalý pobyt ve Středočeském kraji a je držitelem platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu v revírech ČRS kdekoliv na území Středočeského kraje. Např. za první místo v soutěži náleží výherci bezplatná celosvazová povolenka na rok 2009 a nákup libovolného rybářského sortimentu ve vybraných prodejnách v hodnotě 15 000 Kč. Bližší informace o soutěži naleznete zde a přihlášku zde.

Rybářství je jednou z komodit, která byla v posledních letech často projednávána,  V současné době již platí zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, který by měl veškeré nedostatky minulých zákonů řešit. Sportovní rybářství je v současné době již jen koníček, na rozdíl od dob dávno minulých, kde rybářství jako činnost byla provozována jako zdroj obživy. V čem vlastně spočívá výkon rybářského práva? Mnoho lidí se mylně domnívá, že výkon rybářského práva je pouze lov ryb a nic víc. Je tomu právě naopak, rybářství, resp. výkon rybářského práva spočívá nejen v rybolovu, ale především v chovu, zušlechťování a ochraně nejen ryb, ale i vodních organizmů a přírody. Rybář není jen lovec, ale především člověk, který má rád přírodu a také jí chrání.

Nyní několik informací týkajících se rybářství. Výkon rybářského práva lze vykonávat pouze na rybářském revíru. Rybářské revíry vyhlašují krajské úřady a dále na těchto revírech přenechávají výkon rybářského práva. Rybářské revíry se dále dělí na revíry mimopstruhové a revíry pstruhové. Mimopstruhových revírů je ve Středočeském kraji bezmála 180, většinu obhospodařuje Český rybářský svaz.

 Myslivost patří ve Středních Čechách k tradičním činnostem spojeným s péčí o krajinu a životní prostředí. V současné době je ve Středočeském kraji přibližně 800 honiteb, ve kterých se chová zvěř drobná – hlavně bažant a zajíc a zvěř spárkatá jako je zvěř srnčí, jelení, mufloní, daňčí a černá. Pro daňčí zvěř byly do současné doby vyhlášeny dvě oblasti chovu zvěře – na Kolínsku a Nymbursku. Mezi zajímavosti patří výskyt tetřeva hlušce v oblasti Brd a populace jelence běloocasého na dobříšsku.

Vzhledem k tomu, že má kraj velmi různorodé přírodní podmínky, dochází i k diferenciaci mysliveckého hospodaření, tyto rozdíly jsou nejvíce patrné mezi převážně  polními honitbami v oblasti Polabí a lesními honitbami v jižní části kraje. Nemalé problémy, spojené zejména s komplikovanou identifikací honebních pozemků působí rovněž velmi rozčleněná majetková držba.

Ve Středních Čechách je rovněž 28 obor, které jsou mimo péče o přírodu zaměřeny především na chov zvěře na té nejvyšší úrovni. Mezi světoznámé patří Žehušická a Lánská obora.

Nedílnou součást myslivosti tvoří sokolnictví, které je nejen koníčkem mnoha lidí, ale uplatňuje se i profesionálně při ochraně letišť a v neposlední řadě slouží k propagaci ochrany dravců, kteří patří v naší přírodě mezi nejvíce ohrožené živočichy. V průběhu roku je ve Středočeském kraji pořádáno rovněž množství kulturních akcí s mysliveckou tématikou.l

Přihlášku a podrobnosti najdete na adrese:

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi/myslivost-a-rybarstvi/

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce