KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výběr zákonů, nařízení vlády a vyhlášek – zemědělství do 31.5.2008

06/06/08
František Jirota Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Benešov a Praha-západ  

Sb. zákonů – částka 11
35. Zákon, kterým se mění zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve zněněí pozdějších předpisů, a
        zák. č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších
        zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem vyhlášení – 12. února 2008      
Sb. zákonů – částka 12
40. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
        rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,
        ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhl. č. 7/2003 Sb., o
        vodoprávní evidenci, ve znění vyhl. č. 619/2004 Sb.                   Účinnost: dnem 15. února 2008
Sb. zákonů – částka 14
45. Úplné znění zákna č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 15
48. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých
        minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
        Účinnost: dnem vyhlášení – 20. února 2008
Sb. zákonů – částka 16
54. Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském
        předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů (část třettí – předepisování léčivých
        přípravků za účelem poskytování veterinární péče) Účinnost: dnem vyhlášení – 25. února 2008
Sb. zákonů – částka 18
59. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č.376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu
        produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů            Účinnost: dnem 1. března 2008
Sb. zákonů – částka 29
95. Nařízení vlády o stanovení některých podmínekposkytování oddělené platby za rajčeta určená
        ke zpracování                                                                           Účinnost: dnem 15. března 2008
96. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování
       dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského
        podnikatele, ve znění NV č. 512/2006 Sb.,                              Účinnost: dnem 15. března 2008
Sb. zákonů – částka 31
99. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na
        podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek
        životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
        Účinnost: dnem 31. března 2008
Sb. zákonů – částka 33
106. Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu
          prodejců vyhrazených léčiv                                                Účinnost: dnem 1. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 34
108. Nařízení vlády, kterám se mění NV č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o
          používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodina provádění protierozních
          opatření v těchto oblastech, ve znění NV č. 219/2007 Sb.
          Účinnost: dnem vyhlášení – 4. dubna 2008
          Ustanovení čl. I bodu 2, pokud jde o § 9 odst 2 a 4 nabývají účinnost dnem 1. ledna 2014
          Ustanovení čl. I bodu 2, pokud jde o § 9 odst 1, pozbývá platnost dnem 1. ledna 2014
Sb. zákonů – částka 36
112. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb
          k přímým podporám                                                                 Účinnost: dnem 15. dubna 2008
113. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za
          přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech 
          Natura 2000 na zemědělské půdě                                             Účinnost: dnem 15. dubna 2008
114. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 79/2007 Sb.,  o podmínkách provádění
          agroenvironmentálních opatření                                               Účinnost: dnem 15. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 38
118. Zákon, kterým se mění zák. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních
          pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zák. č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém
          fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zák č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací
          a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem vyhlášení: 15. dubna 2008
119. Zákon, kterým se mění zák. č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších
          předpisů                                                               Účinnost: dnem vyhlášení: 15. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 47
147. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského
          souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
          Účinnost: dnem 1. května 2008
148. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování
          dotací na zalesňování zemědělské půdy, a NV č. 308/2004 Sb., o stanovení některých
          podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů
          rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění NV
          č. 512/2006 Sb.                                                                      Účinnost: dnem 1. května 2008
149. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům
          cukrové řepy                                                                          Účinnost: dnem 1. května 2008
Sb. zákonů – částka 57
180. Zákon, kterým se mění zák. č. 20/2004 Sb., kterým se mění zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o
          změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 239/2000
          Sb.,o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
          předpisů                                                         Účinnost: dnem vyhlášení – 28. května 2008
 
181. Zákon, kterým se mění zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
          zákon), ve znění pozdějších předpisů               Účinnost: dnem 1. července 2008 s výjimkou
          ust. čl. I bodu 1, které nabývá účinnost dnem 1. července 2009
182. Zákon, kterým se mění zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
          souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění ppozdějších předpisů, rák. Č. 634/2004 Sb.,
          o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
          plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
          (plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů             Účinnost: dnem 1. července 2008
184. Zákon, kterým se mění zák. č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zák.
          č. 92/1996 Sb.,o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozděj. předpisů (zák.
          o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 6/2002 Sb.,o soudech, soudcích a přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů                                        Účinnost: dnem 1. července 2008
         
Výběr zákonů, NV a vyhlášek – potravinářství do 31.5.2008
Sb. zákonů – částka 3
4. Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel
      při výrobě potravin                                                                         Účinnost: dnem 15. února 2008
Sb. zákonů – částka 38
120. Zákon, kterým se mění zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových várobcích a o změně
          a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
          zákony                             Účinnost: dnem 15. května 2008 s výjimkou vybraného ustanovení 
Sb. zákonů – částka 40
127. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových
          výrobků, ve znění pozdějších předpisů                                  Účinnost: dnem 31. května 2008    
Sb. zákonů – částka 49
157. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o
          způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů             Účinnost: dnem 15. května 2008
                       
Životní prostředí – do 31.5.2008
Sb. zákonů – částka 11
25. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
        ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
        Účinnost: dnem vyhlášení – 12. února 2008
34. Zákon, kterým se mění zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některíých dalších zákonů,
        ve znění pozdějších předpisů       Účinnost: dnem vyhlášení – 12. února 2008 s výjimkou
        vybraných ustanovení – 1.10.2008
Sb. zákonů – částka 18
60. Vyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zák. č. 114/1992 Sb.,
        o ochraně přírpdy a krajiny, ve znění pozdějších předpisů …    Účinnost: dnem 1. března 2008
Sb. zákonů – částka 24
81. Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly
        zařazeny do evropského seznamu
82. Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které nebyly
        zařazeny do evropského seznamu
Sb. zákonů – částka 46
145. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje
          požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
          Účinnost: dnem vyhlášení – 29. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 63
167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
          Účinnost: dnem 17. srpna 2008 s výjimkou vybraných ustanovení
 
Bezpečnost práce a požární ochrana – do 31.5.2008
Sb. zákonů – částka 1
1. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením         Účinnost: dnem 30. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 10
23. Vyhláška o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb 
       Účinnost: dnem 1. července 2008
Sb. zákonů – částka 15
49. Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
        Účinnost: dnem 1. března 2008
Sb. zákonů – částka 16
53. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví
        postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto
        nemoci uznávají, ve unění vyhl. č. 38/2005 Sb., a vyhl. č. 250/2007 Sb.
        Účinnost: dnem vyhlášení – 25. února 2008
Sb. zákonů – částka 56
176. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
          Účinnost: dnem 29. prosince 2009
 
Doprava – do 31.5.2008
Sb. zákonů – částka 44
137. Zákon, kterým se mění zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
          provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
          z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o
          změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů,
          zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
          zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
          změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 307/1999 Sb., ve znění poozdějších
          předpisů a zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
          některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 1. čewrvence 2008 s výjimkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 48
156. Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhl. č. 167/2002 Sb., kterou
          se provádí zákon č 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
          motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zák. č. 478/2001 Sb.
          Účinnost: dnem vyhlášení – 7. května 2008 s výjimkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 58
186. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zák. č.
          168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
          některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaú, ve znění
          pozdějších předpisů                                                              Účinnost: dnem 1. června 2008
 
 
Daně, účetnictví a pracovní právo – do 31.5.2008
Sb. zákonů – částka 15
51. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
       a dodatků ke KSVS          ( 1. KSVS uzavřená mezi OSPZV – ASO a ZS ČR pro rok 2008)
Sb. zákonů – částka 26
89. Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu ganě z příjmů, jak
        vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 31
102. Sdělení MPSV o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených
          jednomu zaměstnanci podle zák. č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební
          neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Sb. zákonů – částka 37
116. Nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení
          zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Sb. zákonů – částka 52
166. Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí
          zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů /změna vyplácení nemocenské od 30.
          června 2008
Sb. zákonů – částka 55
173. Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996
          Účinnost: dnem 1. června 2008 – platnost bankovek se ukončuje dnem 31. srpna 2008
174. Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993      Účinnost: dnem 1. června
          2008 – platnost mincí po 50 haléřích vzoru 1993 se ukončuje dnem 31. srpna 2008
Sb. zákonů – částka 57
183. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen              Účinnost: dnem 1. června 2008
 
Výběr ostatních předpisů – do 31.5.2008
Sb. zákonů – částka 2
3. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o
     změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
     Účinnost: dnem 1. února 2008
Sb. zákonů – částka 11
36. Zákon, kterým se mění zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
        předpisů, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
        o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č.
        513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
        Účinnost: dnem vyhlášení – 12. února 2008       
37. Zákon, kterým se mění zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
       záki. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
       ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zák č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona
       č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
       a zák. ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu),
       ve znění pozdějších předpisů                                                 Účinnost: dnem 1. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 13
42. Úplné znění zákna č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
        některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 15
50. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Českého úřadu zeměměřického a katastřálního č. 162/2001 Sb.,
        o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
        Účinnost: dnem 1. března 2008
Sb. zákonů – částka 17
56. Úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
        jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 19
61. Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 23
76. Zákon, kterým se mění zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zák. č. 110/2007
        Sb.                                                                             Účinnost: dnem 15. března 2008
Sb. zákonů – částka 33
104. Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
         Účinnost: dnem 1. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 39
122. Zákon, kterým se mění zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zák.
          č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 1. července 2008.
123. Zákon, kterým se mění zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
          zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších
          předpisů, a zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 1. července 2008.
124. Zákon, kterým se mění zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
          a některé další zákony                                                            Účinnost: dnem 1. července 2008.
Sb. zákonů – částka 40
125. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev        Účinnost: dnem 1. července 2008
         Účinnost: dnem 1. července 2008
126. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách 
          obchodních společností a družstev                                         Účinnost: dnem 1. července 2008
Sb. zákonů – částka 42
130. Zákon, kterým se mění zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
          ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony      
          Účinnost: dnem 1. července 2008
Sb. zákonů – částka 57
185. Sdělení Ústavního soudu ze dne 6. května 2008 o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k)
          zákona č. 182/1992 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování
          působnosti senátů plénem                                                      Účinnost: dnem 1. června 2008
Sb. zákonů – částka 59
189. Zákon, kterým se mění zák. č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
          státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o
          uznávání odborné kvalifikaceú, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
          Účinnost: 1. července 2008
 
    
Poznámka: Jednotlivé Sb. zák. je možné koupit ve specializované prodejně v Sokolovské ulici č. 35,
186 00 Praha 8. Tel. 224 813 548, pracovní doba po – pá: 8,30 – 17,30 hodin.
Internet:      http://www.mvcr.cz      

Zařazeno v Aktuálně