KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výroční zpráva za rok 2007

27/06/08

Výroční zpráva Krajského informačního střediska Středočeského kraje, o.p.s., za rok 2007.

V Příbrami dne 31.3.2008
 
Společnost KIS Středočeského kraje pokračovala v činnosti podle plánu činnosti pro dotační titul 9f Národních dotací 2007 které spravuje Ministerstvo zemědělství ČR a podle projektu na činnost střediska a Středočeské dožínky 2007 na který poskytl dotaci Středočeský kraj.
Společnost udržuje a aktualizuje vlastní webové stránky www.kis-stredocesky.cz, které navštívilo v r. 2007 cca půl milionu uživatelů internetu. Společnost posílá pravidelně aktuální informace ze zemědělství a rozvoje venkova a zdrávy ze Středočeského kraje elektronickou a klasickou poštou (méně často z důvodu časové a finanční náročnosti). Počet klientů se stále mírně zvyšuje. KIS poskytuje telefonické, osobní a e-mailové konzultace (podrobný rozpis viz příloha – Přehled činností).
Společnost zorganizovala ve spolupráci se zakladatelskými a partnerskými organizacemi 24 seminářů, jichž se zúčastnilo 1805 zájemců. Společnost se prezentovala na Národní konferenci o venkovu a zúčastnila se mnoha vzdělávacích seminářů a schůzí profesních svazů. Velkou účast měly zejména semináře k evidenci hnojení, které jsme uspořádali ve spolupráci s ÚZPI a ÚKZÚZ v každém z jedenácti okresů kraje. Prezentovali jsme se na výstavách Regiony ČR, Země živitelka a jarní Zemědělec (na stánku ÚZPI).
Pro Středočeský kraj společnost zajišťovala Středočeské dožínky 2007 formou komplexní služby a služby spojené s provozem stánku na výstavě Zemědělec a Náš Chov 2007. K zajištění stánku jsme přizvali ke spolupráci ÚZPI Praha, což se ukázalo oboustranně prospěšné a bylo kladně hodnoceno také Středočeským krajem. Předběžně je spolupráce domluvena i na rok 2008. Společnost vydala k příležitosti dožínek brožuru a koncem roku byla vydána brožura Zemědělský kalendář s adresářem 2008, která byla rozeslána všem klientům KIS poštou a je dále distribuována při prezentaci KIS.
Pro Středočeský kraj společnost zajišťovala dílčí služby k přípravě, organizaci a vyhodnocení soutěže „Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2007“. Zástupce KIS, ing. Čámská, byla jmenována za člena hodnotitelské komise.
V roce 2007 se uskutečnily tři schůze správní a dozorčí rady KIS Středočeského kraje a dvě setkání krajských informačních středisek. Zakladatelské organizace jmenovaly na další funkční období členy správní rady ing. Neudörfla a paní Peškovou a členy dozorčí rady ing. Straku, ing. Hermu a ing. Kubiše. Správní rada jmenování přijala, všichni jmenovaní souhlasili. V únoru 2007 došlo k přestěhování sídla a kanceláře KIS společně se ZA PÚ, AK Pb a ZS Pb-Be na novou adresu Poštovní 4, 261 01 Příbram V. Společnost přišla o pevnou telefonní linku (směrem ven, hovory směrem do KIS jsou možné) a fax a změnila poskytovatele internetu. Kvalita poskytovaných služeb nebyla dotčena. Změna adresy byla provedena v obchodním rejstříku spolu se změnou jednoho člena správní rady (ing. Kuncl místo Mgr. Židové za ASZ Pb) a přidáním doplňkové činnosti „vzdělávání dospělých v oblasti zemědělství a venkova“.
V červnu 2007 proběhl audit roční uzávěrky za rok 2006, který neshledal závažné chyby. Účetnictví společnosti bylo v roce 2007 rozděleno na čtyři střediska (MZe, Kraj, ESF, KIS) podle zdrojů financování a uplatňovaných nákladů z důvodu větší přehlednosti. Společnost zaměstnávala v r. 2007 dvě pracovnice, z nichž jedna byla na rodičovské dovolené.
V březnu 2007 podala společnost žádost o dotaci na titul 9f Ministerstvu zemědělství ČR s plánem činnosti, v červnu odevzdala dílčí zprávu a v listopadu závěrečnou zprávu. Obě zprávy byly přijaty a veškeré předložené náklady v celkové maximální výši 500 000 Kč byly proplaceny. Na konci března společnost uzavřela smlouvu o poskytnutí dotace se Středočeským krajem, v dubnu dostala na účet dotaci ve výši 500 000 Kč a v lednu 2008 podala zprávu o čerpání dotace s vyúčtováním. Zpráva byla přijata bez připomínek.
Kromě činnosti hrazené z dotací společnost provozovala doplňkovou činnost, tj. spolupráci se sponzory (propagace banky na webu KIS, prezentace na seminářích KIS a na dožínkách, poskytování písemných nabídek a informačních materiálů), organizování seminářů mimo plán činnosti pro MZe a služby pro Střed. kraj k potravinářské soutěži. Společnost vrátila do konce r. 2007 zakladatelským organizacím půjčky v celkové výši 200 000 Kč a zaplatila příslušné úroky z půjček.
Na podzim 2007 se společnost stala partnerem pro Agrární komoru Příbram a Agrární komoru Benešov v projektu „Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství“ (OP RLZ č. CZ.04.1.03/3.3.02.2/0013), financovaného z Evropského sociálního fondu. V roce 2007 získala společnost na tento projekt dotaci 160 000 Kč, vyčerpala 150 000 Kč. Od října 2007 do konce roku proběhlo celkem 13 odborných seminářů na různá agronomická, zootechnická a ekonomická témata, z toho jeden seminář byl výjezdní. Současně proběhly dva kurzy počítačových dovedností a tři kurzy angličtiny pro zemědělce. Spolupráce s oběma partnery je výborná, o semináře je zájem, projekt pokračuje v r. 2008. 

Zařazeno v Výroční zprávy