KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Občané mohou připomínkovat návrhy Plánů oblastí povodí do konce roku 2008

14/07/08
Středočeský kraj

10.7.2008

Až do 31. prosince 2008 mohou občané Středočeského kraje vznést své připomínky k návrhům Plánů oblastí povodí, které zpracovávají státní podniky povodí spolu s krajskými úřady příslušných krajů. Do území  Středočeského kraje zasahuje 5 oblastí povodí, a proto se ho týká zpracování následujících 5 Plánů oblastí povodí :

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe  ( severovýchodní část kraje)
Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe  ( severní okraj kraje)
Plán oblasti povodí Dolní Vltavy  ( centrální část kraje)
Plán oblasti povodí Berounky   ( západní část kraje)
Plán oblasti povodí Horní Vltavy   ( jihozápadní okraj kraje)

Plány oblastí povodí vychází ze základního evropského předpisu pro oblast vodního hospodářství – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/EC, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky tzv. „Rámcové směrnice“. Požadavky této směrnice byly zapracovány do českých právních předpisů, především do Vodního zákona č.254/2001 Sb. a všech na něj navazujících prováděcích předpisů, které v České republice upravují proces nazývaný „plánování v oblasti vod“.

„Plány oblastí povodí budou hlavními koncepčními dokumenty vodního hospodářství pro jednotlivé oblasti povodí v České republice. Jsou v nich zapracované všechny současně platné resortní i krajské koncepce, např. Plány rozvoje vodovodů a kanalizací příslušných krajů, krajské Studie ochrany před povodněmi a Krajské koncepce ochrany přírody,“  upozorňuje Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí, zemědělství a informatiku. Po dokončení procesu jejich projednání, posouzení a schválení budou platit od roku 2010 do roku 2015. „Opatření, vycházející z  těchto plánů, začnou být realizována v roce 2010,“ dodává s tím, že budou zaměřena na zlepšení jakosti a množství povrchových a podzemních vod, zlepšení ekologického stavu vodního prostředí a také na zmírnění dopadů povodní či sucha.

Návrhy 5 Plánů oblastí povodí (POP) zasahujících do území Středočeského kraje jsou k dispozici v tištěné podobě na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a v elektronické podobě na webových stránkách  http://www.portal.gov.cz/ (všech 5 plánů), http://www.pla.cz/ (Plán oblasti povodí Horního a středního Labe), http://www.poh.cz/ ( Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe), http://www.pvl.cz/ (Plány oblastí povodí Dolní Vltavy, povodí Berounky a povodí Horní Vltavy).

Připomínky lze zasílat na adresy :

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, e-mail: labe@pla.cz  (k POP Horního a středního Labe); Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, e-mail: planovani@poh.cz  (k POP Ohře a Dolního Labe), Povodí Vltavy, státní   podnik, Holečkova 8,  150 24 Praha 5, email: pop@pvl.cz  (k POP Dolní Vltavy, k POP Berounky, k POP Horní Vltavy).

Oddělení informací a styku s veřejností Krajského úřadu Středočeského kraje
Kontakt: Martin Kupka, tiskový mluvčí Středočeského kraje, tel. 257280408, 724345456