KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Bilance obilovin a řepky

28/08/08
MZe ČR

Statistické šetření MZe ČR

METODICKÉ VYSVĚTLIVKY
         Statistická služba MZe ČR provádí prostřednictvím zemědělských agentur MZe čtvrtletní statistické zjišťování pomocí výkazu Obil (MZe) 7-04 „Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin a řepky“. V tabulkách jsou prezentovány všechny položky bilancí jednotlivých obilovin a řepky v marketingovém roce 2007/2008 za období 1.7.2007 – 30.6.2008. Toto statistické šetření nezahrnuje nákup a prodej obilí SZIF a SSHR. Výsledky šetření slouží jako podklady k sestavení výsledné bilance obilovin a řepky, která je zveřejňována v Situační a výhledové zprávě MZe Obiloviny, Olejniny.
Jedná se o jediné šetření, kde jsou rozděleny obiloviny podle účelového užití, tj. vedle pšenice celkem též pšenice potravinářská, vedle ječmene celkem též ječmen sladovnický, vedle žita celkem též žito k mlýnskému užití.
Toto resortní statistické šetření je v zemědělské prvovýrobě (obor 01), tj. v souboru pěstitelů, prováděno výběrovým způsobem, a to metodou tzv. stratifikovaného náhodného výběru, který zabezpečuje reprezentativnost sledovaného vzorku pěstitelů a dostatečnou přesnost odhadů z něho pořízených. Stratifikace celého souboru pěstitelů je založena na jejich velikosti, dané výměrou obhospodařované orné půdy podniku:
– malí pěstitelé do 599 ha orné půdy (stratum 1)
– střední pěstitelé s 600 – 2599 ha orné půdy (stratum 2)
– velcí pěstitelé se 2600 a více hektary orné půdy (stratum 3)
Reprezentativnost výběrového souboru je zde podložena proporcionálním zastoupením pěstitelů ze všech krajů ČR, z různých výrobních oblastí, s rozličnými podnikatelskými formami, a to u všech výše uvedených velikostních skupin. Matematicko-statistický přepočet úhrnů ve vzorku (výběrovém souboru) na úhrny za celý soubor pěstitelů v ČR, a to u všech bilančních položek jednotlivých plodin byl proveden v souladu s teorií stratifikovaného náhodného výběru.
U ostatních respondentů tzv. obilní vertikály je prováděno plošné zjišťování u všech, popř. u většiny (u všech větších) nákupně – obchodních a zpracovatelských potravinářských subjektů dle následujících kritérií:
obor 02: zahrnuty všechny subjekty šlechtitelsko – semenářské a osivářské
obor 03: zahrnuty subjekty mlynářského průmyslu, které nakoupí ročně více než 999 tun obilí
obor 04: zahrnuty subjekty sladovnického a pivovarnického průmyslu s ročním nákupem obilovin       nad 499 tun
obor 05: zahrnuje subjekty zemědělského nákupu a krmivářského průmyslu, které nakoupí ročně       více než 999 tun obilovin
obor 06: zahrnuje ostatní subjekty v obchodu s obilovinami včetně průmyslu lihovarnického,  škrobárenského
obor 07: zahrnuje průmyslové zpracovatele řepky
V přiložených tabulkách jsou uvedeny výsledky statistického šetření ve formě bilancí pro jednotlivé obiloviny a řepku u jednotlivých oborů. U oboru 01 (pěstitelé) jde o výsledky získané výpočtem podle metodiky stratifikovaného náhodného výběru, u ostatních oborů jsou výsledky získány prostými součty položek za všechny výše vymezené podniky obchodních a zpracovatelských organizací. Z důvodu ochrany důvěrnosti údajů dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, nejsou uvedeny bilance za obory odděleně.
 
KOMENTÁŘ
 
Nákup včetně přímého dovozuu subjektů zemědělského nákupu a krmivářského průmyslu
V oboru 05 bylo k 30.6.2008 nakoupeno 4 326 tis. tun obilí celkem. Ve srovnání se stejným obdobím minulého marketingového roku to je o 30 tis. tun (o 0,7 %) více. Nákup u pšenice celkem se snížil o 63 tis. tun (o 2,6 %) a u pšenice potravinářské se zvýšil o 72 tis. tun (o 7,7 %). Nákup ječmene celkem se oproti stejnému období minulého roku snížil o 52 tis. tun (o 4,5 %), u  ječmene sladovnického došlo ke zvýšení, a to o 162 tis. tun (o 42,2 %). U žita celkem došlo vzhledem k 30.6.2007 ke zvýšení nákupu o 16 tis. tun (o 23,8 %), u žita k mlýnskému užití zvýšení o 8 tis. tun (o 15,2 %). Nákup u ovsa se zvýšil o 9 tis. tun (o 22,8 %) oproti stejnému období minulého marketingového roku. U kukuřice došlo ke zvýšení nákupu o 79 tis. tun (o 15,6 %). U tritikale došlo ke zvýšení nákupu o 41 tis. tun (o 90,3 %). Ostatních obilovin bylo k 30.6.2008 nakoupeno o 0,5 tis. tun (o 1,0 %) více v porovnání se stejným obdobím minulého marketingového roku. U řepky došlo ke zvýšení nákupu o 120 tis. tun (20,8 %).
 
Prodej včetně přímého vývozu v zemědělské prvovýrobě
Ke konci 4. čtvrtletí marketingového roku 2007/2008 bylo prodáno v zemědělské prvovýrobě celkem 5 656 tis. tun obilí, což činí 72,4 % celkových zdrojů (tj. součet počáteční zásoby k 1.7.2007, zdrojů ze sklizně a nákupu vč. dovozu).
Prodej pšenice celkem se v zemědělské prvovýrobě oproti stejnému období marketingového roku 2006/2007 zvýšil, a to o cca 342 tis. tun. Letos bylo prodáno 3 255 tis. tun pšenice celkem (76,8 % celkových zdrojů), loni 2 914 tis. tun (74,9 % celkových zdrojů). Prodej pšenice potravinářské se zvýšil o cca 513 tis. tun. Zatímco k 30.6.2008 bylo prodáno 1 634 tis. tun potravinářské pšenice (95,5 % celkových zdrojů), loni bylo k 30.6.2007 prodáno 1 122 tis. tun (94,6 % celkových zdrojů).
Oproti stejnému období minulého marketingového roku byl vykázán vyšší prodej ječmene celkem ze zemědělské prvovýroby, a to o 83 tis. tun. K 30.6.2008 bylo prodáno v zemědělské prvovýrobě 1 440 tis. tun ječmene celkem, (69,4 % celkových zdrojů). K 30.6.2007 se prodalo 1 357 tis. tun, (64,3 % celkových zdrojů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se zvýšil prodej sladovnického ječmene o 160 tis. tun.
            V zemědělské prvovýrobě bylo k 30.6.2008 prodáno 165 tis. tun žita (90,0 % celkových zdrojů), zatímco loni ke stejnému datu 72 tis. tun (80,1 % celkových zdrojů).
            K 30.6.2008 se prodalo 90 tis. tun ovsa (49,8 % celkových zdrojů), loni ke stejnému datu 91 tis. tun (52,2 % celkových zdrojů). K 30.6.2008 se prodalo 575 tis. tun kukuřice (66,4 % celkových zdrojů), loni 494 tis. tun (71,6 % celkových zdrojů) a 124 tis. tun tritikale (53,6 % celkových zdrojů), loni se prodalo 67 tis. tun (38,6 % celkových zdrojů). Ostatních obilovin se prodalo 7 tis. tun (17,3 % celkových zdrojů), loni 6 tis. tun (8,1 % celkových zdrojů). Řepky bylo prodáno 1 018 tis. tun (97,3 % celkových zdrojů), loni 876 tis. tun, (97,9 % celkových zdrojů).
  
Vlastní spotřeba k potravinářským účelům u mlýnských subjektů
Vlastní spotřeba obilovin k potravinářským účelům za čtvrté čtvrtletí marketingového roku 2007/2008 je cca o 26 tis. tun (2,3 %) nižší než byla k 30.6.2007. Spotřeba potravinářské pšenice k potravinářským účelům je o 28 tis. tun (2,9 %) nižší, spotřeba žita k mlýnskému užití je vykázána o 2 tis. tun (1,7 %) vyšší ve srovnání se stejným obdobím minulého marketingového roku.
 
Vlastní spotřeba ke krmivářským účelům za všechny obory celkem
Vlastní spotřeba obilovin ke krmivářským účelům k 30.6.2008 je o 153 tis. tun (o 4,8 %) nižší ve srovnání se stejným obdobím předchozího marketingového roku.
Spotřeba pšenice celkem poklesla o 44 tis. tun (o 2,9 %), u ječmene poklesla o 174 tis. tun (o 17,4 %), u žita poklesla o 1 tis. tun (o 11,9 %). U ovsa je zaznamenána spotřeba na srovnatelné úrovni se stejným obdobím předchozího marketingového roku, u kukuřice došlo k nárůstu spotřeby o 95 tis. tun (o 28,2 %). Spotřeba tritikale vzrostla o 8 tis. tun (o 6,6 %) vzhledem k 30.6.2007.
 
Konečné provozní zásoby za všechny obory celkem
Konečné provozní zásoby za všechny obory celkem byly vykázány k 30.6.2008 ve výši 1 113 tis. tun, jsou tedy vyšší oproti 30.6.2007 o cca 214 tis. tun (o 23,8 %). Provozní zásoby na konci sledovaného období činily u pšenice celkem 453 tis. tun, což je nárůst oproti stejnému období minulého roku o 12,4 %. Konečné provozní zásoby pšenice potravinářské 163 tis. tun, nárůst o 14,0 %. U ječmene celkem činily provozní zásoby celkem 309 tis. tun, tj. nárůst oproti 30.6.2007 o 10,3 %. Zásoby ječmene sladovnického 147 tis. tun, tj. nárůst oproti 30.6.2007 o 37,2 %. Provozní zásoby u žita byly k 30.6.2008 vykázány ve výši 42 tis. tun, tj. nárůst oproti stejnému období minulého marketingového roku o 10,4 %. Zásoby žita k mlýnskému užití byly vykázány ve výši 31 tis. tun, tj.srovnatelná úroveň se stejným obdobím minulého marketingového roku. U ovsa byly provozní zásoby 22 tis. tun, tj. nárůst o 125,3 %. Zásoby kukuřice 238 tis. tun, tj. nárůst o 71,3 %. Provozní zásoby tritikale 43 tis. tun, tj. nárůst o 58,5 %. U ostatních obilovin byly provozní zásoby 6 tis. tun. Konečné zásoby řepky jsou 9 tis. tun.
V jednotlivých oborech byly konečné provozní zásoby k 30.6.2008 následující:
u pěstitelů 381 tis. tun obilovin celkem (z toho pšenice celkem 156 tis. tun), ve srovnání s 30.6.2007 jsou vyšší o cca 37 tis. tun (o 10,8 %) obilí, (u pšenice celkem jsou nižší o 5 tis. tun, tj. o 3,0 %)
v subjektech šlechtitelsko-semenářských a osivářských 7 tis. tun (z toho 2 tis.tun pšenice celkem)
ve mlýnech 62 tis. tun, z toho 43 tis. tun pšenice potravinářské, její zásoby jsou o 9 tis. tun (o 16,7 %) nižší ve srovnání s 30.6.2007, zásoby žita k mlýnskému užití jsou 19 tis. tun, loni byly 28 tis. tun
ve sladovnách a pivovarech je na zásobách 86 tis. tun ječmene sladovnického, ve srovnání s 30.6.2007 jsou na srovnatelné úrovni.
v podnicích zemědělského nákupu a krmivářského průmyslu jsou zásoby529 tis. tun obilí celkem (226 tis. tun pšenice celkem, z toho 89 tis. tun potravinářské, 127 tis. tun ječmene celkem). Ve srovnání s 30.6.2007 jsou v podnicích nákupu vyšší provozní zásoby obilí o cca 158 tis. tun (o 42,7 %), o 42 tis. tun (o 23,1 %) jsou vyšší zásoby pšenice. O 27 tis. tun jsou vyšší provozní zásoby pšenice potravinářské. Zde není zahrnuta pšenice smluvně nakoupená a uskladněná pro SZIF ani pro hmotné rezervy
v ostatních subjektech včetně škrobáren, lihovarů atd. je k 30.6.2008 na zásobách 48 tis. tun obilí celkem.
 
Porovnání konečných zásob obilovin a řepky k 30.6.2008 se zásobami ke stejnému dni minulých let – součet za všechny obory (v tunách)
 
Konečná
Pšenice
z toho
Ječmen
z toho
Žito
Oves
Kukuřice
Tritikale
Ostatní
Obilí
Řepka
zásoba v tunách
celkem
potrav.
celkem
sladovnic.
celkem
 
 
 
obiloviny
celkem
 
k 30.6.2006
498 726
164 591
325 178
154 167
43 823
18 313
136 892
50 554
4 040
1 077 527
26 794
k 30.6.2007
403 056
143 256
280 288
106 945
37 854
9 801
138 664
27 336
2 487
899 486
70751
k 30.6.2008
453 000
163 279
309 101
146 680
41 793
22 079
237 538
43 317
6 242
1 113 071
8 963
 
Porovnáme-li provozní zásoby sledovaného období se srovnatelným  obdobím minulého roku, což zachycují přiložené grafy, můžeme konstatovat, že zásoby vzrostly u všech sledovaných plodin s výjimkou řepky.
Oproti 30.6.2006 nastal pokles konečných zásob kromě ovsa, kukuřice a ostatních obilovin  u všech sledovaných plodin.

 

Bilance prvního pololetí 2008 ve formátu .xls otevřete zde