KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nebezpečné odpady z Nalžovic byly odstraněny

08/08/08
Středočeský kraj

5.8.2008

Z bývalého zemědělského objektu v Nalžovicích byla v úterý 5. srpna 2008 odvezena poslední část nebezpečných odpadů. Poslední vozidlo s tímto nákladem opustilo objekt bývalého vepřína po 10. hodině dopoledne. Objekt zbavený nelegálního odpadu symbolicky převzali náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí, zemědělství a informatiky Ing. Vilém Žák a starostka  obce Nalžovice Jana Pšeničková.

Odstraňování chemických látek nelegálně uložených v Nalžovicích bylo zahájeno na základě vydaného exekučního příkazu dne 27. února 2008 předáním lokality vítězi výběrového řízení na jeho odstranění společnosti Marius Pedersen a.s. Dne 1. března předala Policie ČR ostrahu objektu bezpečnostní agentuře D.I.SEVEN a vlastní práce spojené s odstraňováním odpadů začaly 4. března. Probíhaly po dobu 23 týdnů a dnes byly ukončeny předáním objektu zadavateli zakázky  – Středočeskému kraji .

„Celkové náklady na odstranění nebezpečného odpadu z Nalžovic dosáhly finanční částky 10.895.232 Kč včetně DPH. Z toho 9.075.698 Kč činily náklady na odstranění odpadu a 1.819.534 Kč náklady na supervizi,“ vyčíslil finanční náročnost akce náměstek hejtmana Vilém Žák. Finanční prostředky byly podle jeho slov poskytnuty z 50 % z rozpočtu kraje a z 50 % ze státního rozpočtu. „Po původci skládky nelegálního odpadu budeme následně tyto prostředky vymáhat,“ doplnil náměstek.

Prací spojených s vyklizením objektu se za  firmu Marius Pedersen a.s., se sídlem v Hradci Králové účastnilo celkem 8 pracovníků. Dozorovací činnost (tzv. supervizi) prováděla pražská společnost WASTECH a.s..Vlastní kontrolní činnost vykonávali v Nalžovicích 4 pracovníci jejího supervizního týmu.

„Průběh prací byl pravidelně hodnocen a kontrolován. Celkem bylo provedeno 19 kontrol, z toho 11 se uskutečnilo v rámci předem ohlášených kontrolních dnů a dalších 8 jako předem neohlášených kontrolních akcí,“ popsal průběh dozorování nad likvidací nebezpečných odpadů Vilém Žák. Tři kontroly uskutečnila také Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, a dvě kontroly provedla i Krajská hygienická stanice Středočeského kraje. S postupem prací byl pravidelně seznamován i Obecní úřad Nalžovice.

Vyklízecí práce spočívaly v třídění a identifikaci uložených chemických látek a přípravků, resp. odpadů. S uvedenými materiály bylo dále nakládáno v režimu zákona o odpadech. Chemikálie byly identifikovány převážně vizuálně (v případě popsaných balení) a v menší míře analyticky (na místě pomocí Ramanova spektrometru nebo v laboratoři). Neurčeno zůstalo cca 150 kg chemikálií, které podle sdělení firmy Marius Pedersen nepředstavovaly riziko pro životní prostředí nebo zdraví lidí. Identifikované látky, u kterých byl pořízen jejich položkový seznam, byly  baleny podle způsobu odstranění (plastové kontejnery nebo přepravky) a následně přepraveny ke konečnému odstranění oprávněným osobám.

Celkově bylo z o objektu odvezeno 68 tun odpadů. Z toho 9,75 tun tvořily odpady kategorie O (ostatní), kdy se jednalo o prošlé kosmetické přípravky, železný šrot, směsný komunální odpad, objemný odpad a směsné obaly. Uskutečnilo se 6 transportů, konečným příjemcem byly společnosti ASP služby Praha, .A.S.A. Praha a PAPKOV Praha.

Odpady kategorie N (nebezpečné) v množství 58,25 tun, sestávající z laboratorních chemikálií a jejich směsí (včetně cca 1,5 kg solí U a Th a cca 20 kg výbušných látek), kyselin, zásad, znečištěných obalů, olověných akumulátorů, plynů v tlakových  nádobách, dřeva, absorpčních a textilních materiálů znečištěných nebezpečnými látkami, průmyslových smetků, byly odvezeny (18 odvozů) do zařízení (zejména spalovna, neutralizační stanice, skládka) provozovaných firmami SPOVO Ostrava, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, .A.S.A. Lodín, ASTON služby v ekologii Tábor, HS EKOMETAL Brniště, GESTA CZ Liberec, BOME Bechyně, SÚJB Praha a Explosia Semtín.

Při manipulaci s látkami došlo ke dvěma mimořádným událostem, které se obešly bez následků. V prvním případě došlo k nálezu rozbité skleněné prachovnice s BeO (karcinogenní látka) a rozsypaná chemikálie byla sanována. Ve druhém případě došlo k lehkému zahoření papírových obalů v důsledku vznícení hydridu lithno-hlinitého (LiAlH4), které nastalo při otevírání plechovky reakcí chemikálie s vodní párou, která unikla z používané ochranné masky. Požár byl bezprostředně uhašen a nahlášen operačnímu středisku HZS Příbram.

Po vyklizení byl proveden úklid objektu průmyslovým vysavačem a akreditovaná laboratoř EMPLA Hradec Králové odebrala 4 vzorky ze stavebních konstrukcí (podlaha z jednotlivých sektorů stavby) a 1 směsný vzorek k ověření, zda nedošlo ke kontaminaci stavby uloženými odpady.

Oddělení informací a styku s veřejností, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
Kontakt: Martin Kupka, tiskový mluvčí Středočeského kraje, tel.: 257 280 408, 724 345 456

Zařazeno v Aktuálně