KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeský kraj sleduje znečištění perzistentními organickými látkami

18/08/08
Středočeský kraj

12.8.2008

Středočeský kraj ukončil první etapu sledování tzv. perzistentních organických látek (POPs) v ovzduší na svém území a bude v něm pokračovat v následujících letech 2009-2011. Pilotní screeningovou studii zpracovalo pro Středočeský kraj v období 2007-2008 výzkumné centrum RECETOX při Masarykově univerzitě Brno. Odběr vzorků a jejich vyhodnocení se uskutečnilo na dvaceti místech regionu. Celý projekt představili novinářům na tiskové konferenci náměstek hejtmana pro životní prostředí, zemědělství a informatiku Ing. Vilém Žák a Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., ředitel Výzkumného centra RECETOX Masarykovy univerzity v Brně.

„Cílem studie bylo stanovit obsah persistentních organických polutantů ve volném ovzduší na vybraných lokalitách Středočeského kraje s využitím pasivních vzorkovačů a tím zároveň získat nástroj využitelný zejména pro  zkvalitňování života v regionu,“ objasnil smysl záměru Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana pro životní prostředí, zemědělství a informatiku.

Ke sledování perzistentních organických látek v ovzduší se podle jeho slov v současnosti stále více přesouvá těžiště pozornosti odborníků na ochranu ovzduší. Hlavním důvodem jejich sledování je přitom již prokázané široké spektrum toxických a genotoxických účinků těchto látek. Do skupiny POPs jsou  zařazeny polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), polychlorované bifenyly (PCBs), organochlorové pesticidy (OCPs) a polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDDs/Fs).

Odběry volného ovzduší byly provedeny na dvaceti předem vybraných lokalitách Středočeského kraje. „Jednalo se o dlouhodobý odběr pasivními vzorkovači ovzduší na bázi polyuretanového filtru (PUF) pro stanovení dlouhodobého zatížení škodlivinami POPs. Pro posouzení sezónních vlivů na koncentrace sledovaných látek pak bylo provedeno celkem pět 28-denních expozičních kampaní,“ přiblížil průběh monitoringu Ing. Petr Svoboda, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládáni s odpady Krajského úřadu Středočeského kraje. Odběrové kampaně byly realizovány v termínech: 7.9.-5.10.2007; 5.10.-2.11.2007; 2.11.-30.11.2007; 30.11.2007-11.1.2008 a 11.1.-8.2.2008.

Studie neodhalila významnou kontaminaci sledovaných lokalit žádnou z uvedených perzistentních látek, nicméně způsob odběru pomocí tzv. pasivních vzorkovačů předurčil tento projekt k jeho dalšímu pokračování. „Je tomu tak zejména proto, že nejcennější informací, kterou toto vzorkování a měření přináší, je možnost tvorby časových řad, které nám následně zajistí informaci o tom, zda se situace na daném místě za použití stále stejných vzorkovacích a měřících metod zlepšuje, nebo zhoršuje,“ upřesnil náměstek hejtmana.

Středočeský kraj proto uzavře s Masarykovou univerzitou v Brně smlouvu o dílo, jejímž předmětem bude pokračování monitoringu POPs na čtyřech vybraných lokalitách v letech 2009 – 2011. Přípravná fáze monitoringu (podpis smlouvy, výběr monitorovaných lokalit, jednání s majiteli areálů a pozemků, kde budou vzorkovače umístěny atd.) proběhne do konce roku 2008. O projektu budou zhotovitelem zpracovány každým rokem dílčí zprávy a po jeho ukončení zpráva celková. „Realizací tohoto projektu rovněž získáme přístup k obdobným datům měřeným v rámci celé České republiky, a tím možnost srovnání kvality ovzduší ve svém regionu s jinými oblastmi České republiky pro sledovanou skupinu znečišťujících látek. Proto jsme na pokračování tohoto projektu vyčlenili z krajského rozpočtu částku 900 000 Kč,“  zdůraznil závěrem Ing. Vilém Žák.

Monitoring POPs se tak ve Středočeském kraji stává integrální součástí podpory standardních programů sledování kvality ovzduší, které jsou realizovány Českým hydrometeorologickým ústavem a Zdravotním ústavem Kolín. V rámci této podpory přispívá na provoz monitorovacích stanic kvality ovzduší zejména v regionu města Kladna, který patří k imisně nejvíce zatíženým a města Berouna. Pro tento účel uvolnil ze svého rozpočtu v letech 2003 – 2008 již částku 4,2 milionu Kč.