KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 17

09/09/08
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

za období 11.8.-31.8.2008

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Odbor ochrany proti škodlivým organismům
Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05
tel.: 233022240, 266703633
 
Praha, 3.9.2008
 
Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 17
za období 11.8. – 31.8. 2008
 
 
1. Počasí
Ve sledovaném období bylo proměnlivé počasí, srážky se vyskytly zejména  v prvním týdnu sledovaného období, který byl celkově srážkově vysoce nadnormální, sluneční svit byl v tomto týdnu silně pod normálem, teploty byly slabě pod normálem. Srážky byly nerovnoměrné a nárazové, proto v některých oblastech (např. jižní Čechy) přetrvává srážkový deficit. Nejvyšší srážky (75 mm) byly zaznamenány 15. – 17.8. v okrese Svitavy (Dolní Sloupnice). Denní teploty se pohybovaly v rozmezí 18 – 28 °C, noční teploty v rozmezí 5 – 15 °C. V okrese Klatovy (Horská Kvilda) byl zaznamenán přízemní mráz.
 
 
2. Výskyt škodlivých organismů a poruch
Sklizeň byla obecně komplikována polehlými porosty a zaplevelením. Místně vzhledem k suchu špatně vzcházela zasetá řepka. Stoupající výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl sledován v okrese Jičín. Silné poškození ovocných stromů v důsledku krupobití bylo zjištěno u drobných pěstitelů v okrese Vsetín (Horní Vsacko, Vsetínsko).
 
 
PŠENICE OZIMÁ
Výskyt mazlavé snětivosti pšenice (Tilletia tritici) byl potvrzen v okresech Náchod (Stolín, Jasenná) a Pardubice (Rašovy, Dašice). Výskyt zakrslé snětivosti pšeničné (Tilletia controversa) byl potvrzen v okrese Náchod.
V okrese Kladno (Slaný, Kmetiněves, Klobuky) byl na vzcházejícím výdrolu zjištěn střední až silný výskyt kříska polního (Psammotettix alienus).
 
 
JEČMEN OZIMÝ
Silné napadení výdrolu spálou ječmene (Rhynchosporium secalis) bylo pozorováno v okrese Jičín (Kacákova Lhota).
Silný výskyt kříska polního (Psammotettix alienus) na výdrolu byl zaznamenán v okrese Hradec Králové (Mokrovousy).
 
KUKUŘICE (RF 71 – 99)
Lokálně střední výskyt rzivosti kukuřice (Puccinia sorghi) byl zjištěn v okrese Blansko (Vanovice).
Střední až silné výskyty obecné snětivosti kukuřice (Ustilago maydis) byly zjištěny v okrese Hradec Králové (Písek, Nové Město, Nový Bydžov, Rozběřice, Lípa, Lhota pod Libčany). Lokálně silný výskyt byl pozorován v okrese Louny (Hradiště, Lišany). Také na jižní Moravě byl na různých místech zaznamenán výskyt této choroby.
Lokálně střední výskyt mšic (Aphidoidea) byl zjištěn v okrese Jeseník (Javorník, Bernartice).
Střední výskyt zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) byl pozorován v okresech Louny (Dobroměřice) a Praha hl. m. (Uhříněves); lokálně silný výskyt byl zaznamenán v okrese Benešov. Ojediněle střední výskyty larev byly zjištěny v okrese Jeseník (Bernartice, Javorník, Bílý Potok), lokálně silný výskyt byl zaznamenán v okrese Bruntál (Osoblaha) a silný výskyt larev byl zaznamenán v okrese Hradec Králové (Lípa, Písek, Nové Město).
Pokračovaly nálety bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) do feromonových lapáků. Další výskyty byly zjištěny v okrese Rychnov nad Kněžnou (Lupenice – 48 ks, 21.8. a 63 ks, 28.8.; Opočno – 13 ks, 28.8.; Králova Lhota u Českého Meziříčí – 1 ks, 21.8.). Na severní Moravě a ve Slezsku byl ve většině okresů zaznamenán pokles intenzity náletů. Na jižní Moravě byl rovněž zaznamenáván pokles intenzity náletů v okresech Blansko, Brno-venkov, Hodonín, Jihlava a Kroměříž. První výskyty tohoto brouka, svědčící o jeho dalším šíření do nových oblastí, byly zjištěny v okresech Hradec Králové (Černilov), Náchod (Stolín) a Kolín (Kolín).
Výskyt dospělců lesknáčka Glischrochilus quadrisignatus a poškození palic kukuřice bylo zjištěno v okrese Hradec Králové (Lípa, Rozběřice, Všestary).
Dozrávající porosty byly silně poškozovány prasetem divokým (Sus scrofa) v okrese Karlovy Vary (Bor, Sedlo).
 
OLEJNINY
ŘEPKA OZIMÁ
V okrese Vsetín došlo vlivem prudkých dešťů k tvorbě půdního škraloupu a problémům při vzcházení nově zasetých porostů. V celém okrese Klatovy bylo lokálně pozorováno u vzcházejících porostů poškození suchem.
Ohniskové škody způsobené plzákem portugalským (Arion lusitanicus) byly pozorovány na okrajích pozemků v některých lokalitách okresu Klatovy (v blízkosti travních porostů a příkopů). Lokálně střední výskyt slimáčka síťkovaného (Deroceras reticulatum) byl zjištěn v okrese Klatovy (Hradešice). Ohniskově až střední výskyt slimáčka polního (Deroceras agreste) hlavně na okrajích pozemků byl zjištěn v okrese Rychnov nad Kněžnou. Lokálně střední výskyty slimáčků (Deroceras spp.) byly sledovány v celém okrese Svitavy, zvláště na okrajích porostů.
 
MÁK
Silné poškození makovic ptáky (Aves) bylo zaznamenáno v okrese Klatovy (Břežany).
 
SLUNEČNICE
Ohniskový střední výskyt bílé hniloby slunečnice (Sclerotinia sclerotiorum) ve stoncích (sclerocií) byl zjištěn v okrese Uherské Hradiště (Staré Město).
První výskyt rzivosti slunečnice (Puccinia helianthi) na listech byl sledován v okrese Uherské Hradiště (Uherský Brod).
 
OKOPANINY
CUKROVKA (RF 38 – 48)
První výskyt větevnatky řepné (Ramularia beticola) na listech byl zaznamenán v okrese Kladno.
Lokálně střední výskyty skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byly zjištěny v okrese Přerov a střední výskyty v okrese Uherské Hradiště.
Až střední výskyty padlí řepy (Erysiphe betae) byly sledovány na jižní Moravě a docházelo k pozvolnému nárůstu intenzity výskytu.
V okrese Kroměříž (Ratraje) pokračovaly střední nálety motýlů kovolesklece gama (Autographa gamma) do porostů.
Silné zaplevelení především merlíkovitými plevely (Chenopodiaceae) bylo nově zaznamenáno zejména na okrajích porostů v okrese Bruntál. Lokálně docházelo i k nárůstu výskytu plevelných řep (Weed beet) v okresech Opava a Přerov.
 
 
ŘEPA KRMNÁ:
Střední výskyty skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byly zjištěny u drobných pěstitelů v okrese Semily (Volavec).
 
BRAMBORY
Až silný výskyt aktinomycétové obecné strupovitosti bramboru (Streptomyces scabies) byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary (Krásné Údolí) v závisloti na místních podmínkách a odrůdě. Silný výskyt byl zjištěn u sadbových i konzumních brambor v okrese Ústí nad Orlicí (Klášterec nad Orlicí).
Lokálně střední výskyt terčovité skvrnitosti bramboru (Alternaria solani) byl zaznamenán v okresech Blansko, Jihlava, Prostějov a Žďár nad Sázavou.
První výskyt bakteriálního černání stonku bramboru (Erwinia carotovora var. carotovora) byl pozorován v okrese Blansko.
První ojediněle slabý výskyt koletotrichového vadnutí bramboru (Colletotrichum coccodes) byl zjištěn v okrese Blansko.
Ojediněle střední výskyt stolburu bramboru (Potato stolbur phytoplasma) byl zaznamenán v okrese Blansko.
Lokálně střední až silné výskyty plísně bramboru (Phytophthora infestans) byly sledovány v porostech bez dostatečné ochrany (drobní pěstitelé, pozdě provedené ošetření nebo nedostatečná četnost ošetření) v okresech Blansko, Jihlava, Kroměříž, Žďár nad Sázavou a na severní Moravě a ve Slezsku. Střední výskyt byl zaznamenán na většině produkčních ploch v okrese Česká Lípa.
Střední výskyty larev a brouků letní generace mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) byly pozorovány u malopěstitelů v okrese Tábor (Broučkova Lhota), lokálně až střední výskyty byly v okrese Nový Jičín. Lokálně silný výskyt brouků letní generace, poškození porostů úživným žírem a častý výskyt holožíru byly pozorovány v okresech Blansko a Žďár nad Sázavou. Lokálně silné výskyty larev 1. – 4. instaru byly zaznamenány na provozních plochách v okrese Frýdek-Místek (Fryčovice). Silné výskyty brouků letní generace byly zjišťovány v celém okrese Klatovy.
Silné poškození hlíz slimáky (Limacidae) bylo zjištěno u drobných pěstitelů v okrese Vsetín.
Lokální poškození hlíz hrabošem polním (Microtus arvalis) bylo zaznamenáno v okrese Vyškov (Dědice, Vyškov).
V okrese Karlovy Vary (Bor, Sedlo) byly porosty brambor silně poškozovány prasetem divokým (Sus scrofa).
Některé porosty v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín byly až silně zapleveleny zejména merlíkovitými plevely (Chenopodiaceae) a laskavci (Amaranthus spp.).
 
 
CHMEL
Ojediněle jsou zaznamenávány první slabé výskyty padlí chmele (Sphaerotheca macularis) v okrese Přerov (Lipník n. B.).
Až střední výskyty mšice chmelové (Phorodon humuli) i v hlávkách byly zjištěny v okrese Přerov (cca 20 % ploch).
Lokálně střední výskyty svilušky chmelové (Tetranychus urticae) byly zjištěny v okrese Přerov, především na okrajích chmelnic. Silný výskyt na listech a částečně i v hlávkách chmele byl sledován v okrese Louny (Stekník, Lišany, Skupice a Postoloprty) v údolní nivě řeky Ohře.
Ohniskové poškození žírem dřepčíka chmelového (Psylliodes attenuata) bylo zjištěno v okrese Přerov (Líšná, Nelešovice).
 
ZELENINA
Další výskyty virové žluté mozaiky cukety (Zucchini yellow mosaic virus – ZYMV) byly laboratorně potvrzeny na dýni a okurce v okresech Břeclav, Uherské Hradiště a Vyškov.
Na jižní Moravě převládaly ohniskově střední výskyty padlí dýňovitých (Sphaerotheca fuliginea) na listech zeleniny z čeledi dýňovité.
Ojediněle střední výskyty plísně rajčete (Phytophthora infestans) byly zaznamenány na rajčatech v okresech Jeseník, Opava a Přerov. Lokálně střední výskyty byly zjištěny u malopěstitelů v okresech Brno-město, Hodonín, Kroměříž, Vyškov, Zlín a Znojmo. Silný výskyt byl sledován v okresech Louny a Ústí nad Labem u neošetřovaných porostů.
Lokálně střední až silné výskyty plísně dýňovitých (Pseudoperonospora cubensis) byly zjištěny na okurkách na severní Moravě a ve Slezsku a u malopěstitelů v okrese Semily (Jilemnice, Mříčná, Turnov, Loučky). Lokálně silný výskyt byl zaznamenán v okrese Břeclav (Drnholec) a silné plošné výskyty byly pozorovány v okresech Uherské Hradiště a Kroměříž.
Lokálně střední až silný výskyt alternariové skvrnitosti mrkve (Alternaria dauci) na mrkvi byl zaznamenán v okrese Hodonín.
Silné poškození pekingského zelí dřepčíky (Phyllotreta spp.) bylo zjištěno v okrese Jičín (Bílsko).
Silný výskyt nymf a imag klopušek (Lygus rugulipennis, Lygus pratensis a Liocoris tripustulatus) v hlávkách pekingského zelí byl zaznamenán v okrese Jičín (Bílsko).
U brukvovité zeleniny byly v okrese Opava zjištěny až střední výskyty housenek kovolesklece gama (Autographa gamma), předivky polní (Plutella xylostella) a běláska zelného (Pieris brassicae).
Střední až silné výskyty běláska zelného (Pieris brassicae) byly sledovány na neošetřených porostech zelí v okresech Brno-venkov a Znojmo.
V okrese Přerov byly zaznamenány lokálně silné výskyty mšic (Aphidoidea) a poškození slimáky (Limacidae) na paprikách a bylo zaznamenáno také poškození plodů paprik zavíječem kukuřičným (Ostrinia nubilalis) ve foliovnících.
 
OVOCNÉ DŘEVINY a DROBNÉ OVOCE
JABLOŇ
Zvýšený opad plodů v důsledku sucha byl zaznamenán u drobných pěstitelů na zahrádkách v okresech Písek (Staré Kestřany, Stará Dobev, Ražice, Kluky, Mirotice, Lučkovice, Milevsko, Protivín) a Tábor (Chotoviny, Liderovice, Radkov). Lokálně bylo zaznamenáno silné poškození plodů jabloní krupobitím v okrese Karviná (N. Bohumín).
Všeobecně střední až silné výskyty moniliniové hniloby jablek (Monilinia fructigena) byly pozorovány na jižní Moravě v neošetřovaných sadech. Silné výskyty byly zjištěny v okresech Chrudim, Louny (zahrádky a stromořadí), Svitavy (Litomyšlsko – částečně zapříčiněno krupobitím dne 8.8.2008) a Ústí nad Labem (zahrádky). V různé intenzitě byl rovněž zaznamenáván výskyt na severní Moravě a ve Slezsku (většinou docházelo k nárůstu v souvislosti se zvýšenými výskyty vos).
Střední až silné výskyty strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis) byly zjištěny na Moravě a ve Slezsku především u neošetřovaných stromů a náchylných odrůd, hlavně u drobných pěstitelů. Silné výskyty na plodech byly pozorovány v okresech Chrudim, Teplice (místy až popraskání plodů) a Ústí nad Labem.
Střední až silné výskyty padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) byly zaznamenány ve většině okresů na severní Moravě a ve Slezsku, především na neošetřovaných stromech a u náchylných odrůd.
Lokální střední až silné poškození plodů larvami obaleče jablečného (Cydia pomonella) bylo evidováno v okresech Olomouc a Přerov, především na neošetřených stromech. V okresech Uherské Hradiště a Žďár nad Sázavou byly zaznamenávány další letové vlny dospělců.
Zvýšený nálet obaleče zimolézového (Adoxophyes orana) do feromonových lapáků byl sledován v okrese Litoměřice.
 
HRUŠEŇ
Výskyt bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) byl laboratorně potvrzen v okrese Jičín (Lužany u Jičína – intenzivní sad).
Výskyt patogena Monilinia fructicola byl laboratorně potvrzen v okrese Kladno (Luníkov). Silný výskyt moniliniové hniloby hrušek (Monilinia fructigena) byl zjištěn v okrese Svitavy (Litomyšlsko – částečně zapříčiněno krupobitím dne 8.8.2008).
Silný výskyt rzivosti hrušně (Gymnosporangium sabinae) byl sledován v okrese Strakonice (Strakonice). Všeobecně střední až silné výskyty byly pozorovány u malopěstitelů na jižní Moravě.
Na severní Moravě a ve Slezsku byly v různé intenzitě zaznamenávány výskyty strupovitosti hrušně (Venturia pirina) – střední až silné výskyty byly zjištěny především na neošetřovaných stromech a na náchylných odrůdách, hlavně u drobných pěstitelů.
               V okrese Jičín (Lužany u Jičína) přetrvával silný výskyt mer (Psyllidae) ve všech vývojových stadiích i přes několikeré insekticidní ošetření.
 
SLIVOŇ
Silné výskyty moniliniové hniloby slivoní (Monilinia spp.) byly zaznamenány na jižní Moravě, u drobných pěstitelů v okresech Olomouc, Opava a Svitavy (Litomyšlsko – částečně zapříčiněno krupobitím dne 8.8.2008). Na severní Moravě a ve Slezsku většinou docházelo k nárůstu výskytů v souvislosti se zvýšenými výskyty vos.
Výskyty rzivost slivoně (Transchelia pruni-spinosae) byly zaznamenány na celé jižní Moravě. Ohniskově střední výskyty byly zjištěny v okresech Uherské Hradiště (Zlámanec) a Zlín; ojediněle silný výskyt byl v okrese Hodonín (Starý Podvorov).
V okrese Hradec Králové (zahrady v Hradci Králové) byl laboratorně potvrzen výskyt hálčivce višňového (Aculus fockeui).
Silný výskyt dospělců obaleče švestkového (Cydia funebrana) a obaleče východního (Cydia molesta) byl opakovaně zaznamenán ve feromonových lapácích v okresech Karlovy Vary a Sokolov. Lokálně střední až silné poškození plodů obalečem švestkovým bylo zjištěno hlavně v okresech Olomouc, Přerov a Vsetín, především na neošetřených stromech. Silné napadení plodů housenkami obaleče švestkového bylo pozorováno v okrese Kolín (Kbel).
 
BROSKVOŇ
Výskyt patogena Monilinia fructicola byl laboratorně potvrzen v okresech Jičín (Lužany u Jičína – produkční sad) a Kladno (Luníkov, Hobšovice).
 
 
MERUŇKA
Výskyt patogena Monilinia fructicola byl laboratorně potvrzen v okrese Olomouc (Náměšť na Hané).
 
RYBÍZ
Silný výskyt sloupečkové rzivosti rybízu (Cronartium ribicola) byl zaznamenán v okrese Olomouc (Náměšť n. H.) u drobných pěstitelů.
 
 
RÉVA VINNÁ
Lokální poškození kroupami bylo pozorováno v okrese Hodonín.
Všeobecně střední až silné výskyty plísně révy (Plasmopara viticola) byly pozorovány na listech i hroznech náchylných odrůd na jižní Moravě.
Lokálně střední až silné výskyty padlí révy (Blumeria necator) byly sledovány v okresech Jeseník a Přerov a na jižní Moravě
Začátek prvních výskytů šedé hniloby hroznů (Botryotinia fuckeliana) byl zjištěn v okresech Břeclav (Kobylí, Mikulov – 25.8.) a Hodonín (Vnorovy – 18.8.).
 
OSTATNÍ
V okrese Kladno bylo zaznamenáno na okrajích vozovek a v obytných zástavbách poškození listů některých druhů stromů (např. lípy, javory, jírovce) posypovými solemi a imisemi. Zdravotní stav stromů se dále zhoršuje nedostatkem srážek v posledních letech.
V okrese Hradec Králové (Bydžovská Lhotka) byl laboratorně potvrzen výskyt patogena Pseudomonas syringae na jasanu.
Laboratorně byl potvrzen výskyt bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) na jeřábu v okrese Pardubice (Zdechovice, lesní školky).
Ojediněle silný výskyt zámotků bekyně zlatořitné (Euproctis chrysorrhoea) byl zaznamenán na lípách v okresech Brno-venkov (Podolí) a Hodonín (stromořadí u silnice Bzenec – Vracov).
Střední výskyt pilatky růžové (Allantus cinctus) byl zjištěn na růžích v okrese Jičín (Jičín, zahrádky).
 
 
3. Závěr
Další výskyty virové žluté mozaiky cukety (Zucchini yellow mosaic virus – ZYMV) byly laboratorně potvrzeny na dýni a okurkách v okresech Břeclav, Uherské Hradiště a Vyškov. Výskyt bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) byl laboratorně potvrzen na hrušni v okrese Jičín (Lužany u Jičína, nařízeno MRO) a na jeřábu v okrese Pardubice (Zdechovice). Zaznamenáno bylo šíření plísně dýňovitých (Pseudoperonospora cubensis) na okurkách, plísně rajčete (Phytophthora infestans) ve střední až silné intenzitě výskytu především v moravských okresech. Na ovocných stromech většinou docházelo k nárůstu výskytu moniliniové hniloby plodů (Monilinia spp.). Laboratorně byl potvrzen výskyt patogena Monilinia fructicola na hrušni v okrese Kladno (Luníkov), na broskvoni v okresech Jičín (Lužany u Jičína) a Kladno (Luníkov, Hobšovice) a na meruňce v okrese Olomouc (Náměšť na Hané). Začátek prvních výskytů šedé hniloby hroznů (Botryotinia fuckeliana) byl zjištěn na révě vinné v okresech Břeclav (Kobylí, Mikulov) a Hodonín (Vnorovy).
Pokračovaly nálety bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) do feromonových lapáků; prvé výskyty tohoto škůdce byly zjištěny v okresech Hradec Králové, Náchod a Kolín. Poškození palic kukuřice žírem dospělců lesknáčka Glischrochilus quadrisignatus bylo zjištěno v okrese Hradec Králové (Lípa, Rozběřice, Všestary).
 
 
 
 
Ing. Tomáš Růžička
vedoucí odboru ochrany
proti škodlivým organismům
 
 
 
 
Z podkladů Sekce územních útvarů zpracoval: Ing. Petr Kroutil, Ph.D.
 

Zařazeno v Rostlinná výroba