KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodajství z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

30/09/08
MZe ČR

Informace pro žadatele v rámci Osy IV Leader, opatření IV.1.1. Místní akční skupina, kteří se chystají podat Žádost o realizaci SPL v roce 2008

Pro příjem Žádostí o realizaci SPL v termínu od 7. října do 27. října 2008 připomínáme důležité instrukce:
Žádosti o realizaci SPL se předkládají přímo v kancelářích odd. metodiky osy 4 PRV ve 2. patře budovy SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1 (není nutné předkládat Žádost před zaregistrováním na Podatelnu SZIF). Při vstupu do budovy se každý žadatel musí nejdřív nahlásit na vrátnici.
Doba příjmu platná pro příjem Žádostí o realizaci SPL je:
pondělí – čtvrtek 8:30 17:00
pátek 8:30 14:00
Pro zajištění bezproblémového zaregistrování doporučujeme předem se objednat ve výše uvedených hodinách na tel. čísle 222 871 351, kde si s referentem odd. metodiky osy IV domluvíte přesné datum a hodinu příjmu. Tímto bychom chtěli předejít zbytečnému čekání žadatelů na zaregistrování. Upozorňujeme, že žadatelům, kteří nebudou předem přihlášeni, není možné zaručit zaregistrování bez dlouhého čekání. 
Žádost k zaregistrování předkládá statutární zástupce MAS nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí. V plné moci musí být jasně specifikován rozsah platnosti zmocnění a jeho časová platnost. Podpis statutárního zástupce jako zmocnitele musí být úředně ověřen. V případě, že za subjekt jednají dva statutární zástupci nerozdílně, musí se dostavit k registraci oba dva, nebo musí oba dva zplnomocnit jejich zástupce.
K zaregistrování se dle Pravidel IV.1.1. předkládá:
1x Žádost o realizaci SPL – vyplněný formulář k zaregistrování na CP stažený z www.szif.cz/Program rozvoje venkova/Osa IV. Leader/1.1. Místní akční skupina/Soubory ke stažení, uložený na CD, aktuální verze pro rok 2008
3x CD se Strategickým plánem Leader dle povinné osnovy ve formátu pdf
3x CD s Fichemi – vyplněné formuláře stažené z www.szif.cz/Program rozvoje venkova/Osa IV. Leader/1.1. Místní akční skupina/Soubory ke stažení/Fiche opatření.
1x další povinné přílohy vyjmenované v Pravidlech IV.1.1. – pouze v tištěné podobě.
(Jedno vyhotovení SPL, Fiche a Žádosti lze uložit na stejné CD, není nutné ukládat každý dokument na samostatné CD. MAS tedy předloží minimálně 3 CD.)
·        Vysvětlivky k některým povinným přílohám předkládaným se Žádostí o dotaci:
pro správné vyplnění elektronických formulářů Žádosti o realizaci SPL a Fiche doporučujeme přečíst si nejdříve Instruktážní list k Žádosti (samostatný soubor ke stažení) a instrukce ve formuláři Fiche (zobrazí se po stisku tlačítka „Nápověda“, lze vytisknout samostatně). Pro vyplnění je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Reader ve verzi 8.1.2., která je zdarma stažitelná.
– povinnou přílohou „Osvědčení právní subjektivity“ se rozumí:
Pro o.p.s. – doklady o založení – výpis z rejstříku o.p.s. nebo zakládací smlouva podepsaná všemi žadateli (obsahuje název a sídlo zakladatele, název a sídlo o.p.s., IČO, druh obecně prospěšných služeb, správní radu).
Pro o.s. – doklady o registraci – kopie stanov s vyznačeným dnem registrace a s otiskem razítka Ministerstva vnitra.
Pro z.s.p.o. – doklady o registraci – zakladatelská smlouva nebo písemné schválení založení sdružení z ustavující členské schůze včetně stanov a určení oprávněných osob s vyznačeným dnem zápisu do registru sdružení na krajském úřadě.
Doklady o právní subjektivitě se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii.
Pokud z předložených dokumentů nevyplývá, kdo je statutárním zástupcem, je nutné předložit ještě doklad o jmenování statutárního zástupce nebo zástupců a o zastupitelnosti statutárního zástupce (v originále nebo úředně ověřené kopii).
– povinná příloha „Čestné prohlášení MAS“ – musí být vždy podepsáno statutárním zástupcem MAS. V případě, že statutární zástupce předkládá žádost k registraci, Čestné prohlášení MAS musí podepsat až na CP SZIF před pracovníkem odd. metodiky osy 4 PRV; v případě, že žádost předkládá k registraci osoba pověřená statutárním zástupcem, musí tato osoba předložit Čestné prohlášení MAS s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce. Pokud za společnost jednají dva statutární zástupci nerozdílně, musí být na Čestném prohlášení uveden podpis obou.
– povinnou přílohu „Statut orgánu MAS pro přípravu SPL a dozor nad jeho realizací“ je možno doložit stanovami MAS nebo jinou vnitřní normou (např. jednacím řádem příslušného orgánu), kde je uvedeno, která organizační složka MAS má na starosti přípravu SPL a dozor nad jeho realizací (může se jednat o popis činností např. programového výboru, monitorovacího výboru nebo dozorčí rady). Uvedené činnosti může mít na starosti jeden orgán nebo může být příprava SPL přiřazena do povinností jinému orgánu než který má na starosti dozor nad realizací SPL.
– do povinné přílohy „Seznam členů/partnerů MAS“ uveďte jako „Název subjektu“ jméno FO, název organizace, jméno obce apod. K subjektu se vztahují následující dva sloupce – „Sídlo“ a „IČ/datum narození“ (pokud subjekt nemá IČ uveďte datum narození). Do sloupce „Zástupce subjektu pro MAS“ uveďte jméno a příjmení kontaktní osoby – vyplňuje se pouze, pokud členem MAS je právnická osoba. Do sloupce „Postavení a funkce v MAS“ uveďte také, kdy se jedná o neziskovou organizaci.
– do povinné přílohy „Seznam členů rozhodovacího orgánu“ a „Seznam členů Výběrové komise“ MAS vyplňte celkový počet členů rozhodovacího orgánu, komise a procenta počítejte z tohoto čísla – nikoli z celkového počtu členů MAS (kritérium přijatelnosti). Do sloupce „Název subjektu“ uveďte jméno konkrétní osoby, která bude zasedat v orgánu nebo komisi a dále její bydliště a datum narození. Organizaci, obec, firmu, kterou osoba zastupuje, uveďte do sloupce „Zástupce subjektu pro MAS“.

V případě konkrétních dotazů je zasílejte na tyto mailové adresy:
jan.veselsky@szif.cz, radka.kamaradova@szif.cz.
 
 
Zdroj: SZIF